Pressmeddelande -

Ny tvångsdeportation av åldersuppskriven ensamkommande - benefit of the doubt är åsidosatt

Jawad Moalemi är en ensamkommande ungdom som är satt i förvar sedan i augusti. Han kommer troligen att tvångsdeporteras till Afghanistan den 10 oktober. Han flyttas med stor sannolikhet från förvaret i Märsta till förvaret i Kållered någon gång i slutet av nästa vecka. 

Jawad fyllde enligt uppgiven ålder 16 år den 24 maj 2015. I slutet av augusti 2015 gjordes en rättsodontologisk åldersbedömning vilken sa att det var ungefär fifty-fifty om han var under eller över 18 år. 

Trots detta utlåtande använde Migrationsverket sig inte av benefit of the doubt, det vill säga tvivelsmålets fördel, utan skrev upp hans ålder till 18.1 år. Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen. 

Inte heller Migrationsdomstolen använde sig av benefit of the doubt utan gick på Migrationsverkets linje: "Migrationsdomstolen gör efter en sammanvägning av den skriftliga bevisningen i målet och Jawad Moalemis muntliga uppgifter, bedömningen att Jawad Moalemi inte förmått göra sin uppgivna ålder sannolik och därmed inte heller förmått göra sannolikt att han är underårig". 

Jawad hade, om benefit of the doubt hade använts, med allra största sannolikhet fått uppehållstillstånd. Han kan inte utvisas till sin hemprovins Helmand enligt dom. Istället är han hänvisad till internflykt i Afghanistan.   

Flera ungdomar flyttas nu från förvar i olika delar av landet; både till och från Märsta. Vi vet inte vad det betyder men vi tolkar det som att Migrationsverket väljer att göra omflyttningar för att undvika allmänhet på plats och att det finns indikationer på att ett plan kommer att lyfta till Kabul den 10 oktober. Vi arbetar just nu på att få reda på om det är fler ensamkommande och åldersuppskrivna som kommer att deporteras. 

Sara Edvardson Ehrnborg förmedlar vid behov kontakt med Jawad. 

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut  

Relaterade länkar

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • tvångsutvisning
  • åldersuppskrivning
  • mänskliga rättigheter
  • ensamkommande

Yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut består av cirka 9000 socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, på HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har mångårig erfarenhet av att arbeta med och möta gruppen ensamkommande.

Talespersoner/contact #vistårinteut
Kinna Skoglund +4670 – 849 47 32
Sara Edvardson Ehrnborg +4673 – 396 94 18

#vistårinteut ser barn och ungdomar som bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 

Vi kräver:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

The network #vistårinteut, "We can't stand this", was jumpstarted eleven months ago by almost 9000 teachers, psychologists, social workers, lawyers, nurses, aid workers, voluntary families and many more. We have more than 60 000 persons agreeing with us by liking our Facebook page.

The movement #vistårinteut demands

1. That the Swedish Migration Agency immediately freezes all deportations of all unaccompanied minors and youth due to the legal uncertainty and lack of knowledge of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) which currently is predominant at the Swedish Migration Agency

2. That our politicians grant a refugee amnesty giving asylum to all children and youth who have been in Sweden for more than a year

3. That the state and local governments immediately stop the relocation within Sweden of thousands of unaccompanied minors and youth during their asylum process as a mean to prevent more suicides in Sweden by young refugees

We are not politically affiliated to any political party and we are not affiliated to any religious group.

Presskontakt

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732