Pressmeddelande -

Pressmeddelande från #vistårinteut 170115

Rörelsen #vistårinteut har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner gör när det gäller ensamkommande barn och unga i asylprocess. Var kartläggning visar att ett stort antal kommuner agerar direkt när Migrationsverket skrivit upp barn och unga i ålder. I dessa kommuner förlorar barnet i ett slag sitt boende. Pa många hall förlorar hen även sin gode man och i värsta fall fyttas hen sa langt bort att skolgangen tvingas avbrytas.

Vi har sett att många kommuner inte gör individuella utredningar för barn och unga i asylprocess. Därmed går kommunen miste om möjligheten att få fortsatt ersättning fran Migrationsverket. Med fler utredningar och uppföljningar som utgår fran det individuella behovet och inte Migrationsverkets formuleringar i åldersuppskrivningen finns potential att fler barn kan behålla det skyddsnät som med stor möda vävts kring barnet.

Ett stort antal av åldersuppskrivna barn och unga i asylprocess hamnar därmed i en akut kris. För vissa av dem leder det till aktiva suicidförsök, i en del fall med dödlig utgång. Andra barn fastnar i destruktiva beteenden, självskador och psykisk ohälsa. Tyvärr är det inte enstaka fall längre. I stort sett dagligen delas berättelser i våra grupper om barn pa vuxenboenden som fullständigt tappat taget om livet, uppskurna handleder, barn som hänger sig, barn som skadar sig själva svårt. Barn igår, vuxen idag; gruppen åldersuppskrivna förväntas över en natt kunna ha helt eget ansvar för sin situation, juridiskt, utbildningsmässigt, språkligt och personligt. Gode mannens uppdrag avslutas och barnet behöver vara kapabel att föra sin egen talan i fråga om överklagan och verkställighetshinder.

#vistårinteut vänder oss mot denna inhumana behandling av barn och att kommunerna inte sätter barnens behov om vård, skola och omsorg i första rummet. Vi menar att agerandet kränker barnkonventionens avsikter.

I frågan om åldersuppskrivningar har Migrationsverket och Sverige lämnat principen om individens fördel för att istället låta barnet bära bevisbördan och göra sin ålder trolig, vilket är felaktigt enligt EU:s direktiv: ”När en asylsökande inte kan göra sin ålder sannolik och det finns tveksamheter om den ålder som han eller hon har uppgett [vår kursivering], ska en bedömning av personens ålder göras. En medicinsk åldersbedömning kan bidra till underlaget och ge den sökande stöd för de uppgifter om åldern som han eller hon har lämnat. Om det efter en medicinsk åldersbedömning fortfarande finns tvivel om den enskildes ålder ska beslutsfattaren utgå från att han eller hon är underårig (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd)” (http://www.rmv.se/fleadmin/RMVFiles/pdf/RMV-aterrapportering2016-11-15.pdf, s 5-6).

Vi vill gärna poängtera att åldersuppskrivningar görs systematiskt – alla ensamkommande asylsökande unga ska bevisa sin ålder även om det är uppenbart för alla som ser ungdomen att hen till exempel är högst 15 år.

Kommuner där barnen får bo kvar vid åldersuppskrivning, grönmarkerade

Kommuner där barnen får gå kvar i skolan, grönmarkerade

Kommuner där barnen får ha kvar sin gode man, grönmarkerade

#vistårinteut menar att det är en ytterst allvarlig situation för våra asylsökande ensamkommande unga, sa allvarlig att vi har skrivit ett brev till JO Stefan Holgersson angående läget. JO Stefan Holgersson har påbörjat en tillsyn inom områden vård, skola och omsorg när det gäller ensamkommande fyktingbarn. JO skriver själv i sin skrivelse Dnr 5565-2016 att ”ensamkommande barn är en utsatt grupp. De är i betydligt högre utsträckning än många andra barn beroende av att samhället löser frågor om omsorg, boende och skola pa ett bra sätt”. Vi har förhoppningar om att den tillsynen JO gör leder till att kända missförhållanden vi dagligen ser och möter i vårt arbete med ensamkommande fyktingbarn kan rättas till.

https://www.facebook.com/vistarinteut/

www.vistarinteut.org

Rörelsen #vistårinteut bestar av socionomer, pedagoger, enhets- och verksamhetschefer, sjuksköterskor, familjehem, barnmorskor, läkare, psykologer, diakoner, präster, konsulter, genusvetare, beteendevetare, människorättsvetare, forskare, projektledare, handledare, gode män, jurister, volontärer och medmänniskor som på ett eller annat sätt är engagerade i gruppen ensamkommande barn och ungdomar. Vi jobbar bland annat i skolan, pa HVB- hem, inom socialtjänst, psykiatri, vård eller i familjehem. Många av oss har lång erfarenhet av att jobba med gruppen ensamkommande. Vi ser barn och ungdomar som allas angelägenhet och arbetar dagligen för att deras rättigheter beaktas och att de behandlas på samma sätt som andra barn.

Ensamkommande barn och unga är bärare av rättigheter enligt barnkonventionen och de ska behandlas på samma sätt som alla andra barn och unga.

Målet för rörelsen #vistårinteut är att alla ensamkommande barn och unga ska garanteras rättssäker utredning och bedömning av sina ärenden.

Vi kräver:
1. Att barnkonventionen efterlevs och blir lag.
2. Att åldersbedömningar utförs pa ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.
3. Att barn och unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehallstillstånd.

4. Att ingen utvisas till land där det råder väpnad konfikt.

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • migration
  • ensamkommande
  • asyl
  • åldersuppskrivning

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732