Pressmeddelande -

Imorgon är det "World No Tobacco Day", Rökavvänjning ger bra resultat i Nynäshamn, stor samhällsekonomisk vinst enligt forskare

En del i Nynäshamns folkhälsosatsning är rökavvänjning. En tidig insats inom ramen för kampanjen var rökavvänjningskurser. Två stycken kurser har nu genomförts med sammanlagt 14 stycken deltagare, där medelåldern har varit 55 år. Av dem som deltagit i rökavvänjningskurserna är hälften rökfria efter 3 månader. - Rökavvänjning är en viktig investering både för den enskilde individen och för samhället i stort konstaterar Ilija Batljan, kommunstyrelseordförande i Nynäshamn. Överläkare Hans Gilljam från Centrum för folkhälsa poängterar att samhällsinsatser av detta slag är viktiga för att arbeta konstruktivt med tobaksprevention. Att 50 % av dem som deltagit i kurserna slutat röka är normalt för rökavvänjningskurser som hålls av erfarna tobaksavvänjare. Han poängterar att de som inte lyckats sluta röka denna gång ändå har gjort en vinst eftersom de tagit lärdom av detta försök som de kan ta med sig nästa gång de har motivation att försöka igen. De som har gjort den största hälsovinsten är de som slutat röka. Studier inom området visar att det finns stora hälsovinster även för människor som slutar röka vid 60 års ålder. Det finns även en stor samhällsekonomisk vinst av att människor slutar röka. Utifrån en licentiatavhandling presenterad i Lund 2001 kan man i genomsnitt räkna med att varje person i åldersgruppen 55 år som slutat röka genererar en samhällsvinst på ½ - ¾ miljon kronor. Resultatet innebär även att hälsovinsten är stor bland icke-rökare, eftersom den passiva rökningen även minskat. Från 2006 och tre år framåt satsar Nynäshamns kommun sammanlagt 33 miljoner kronor på folkhälsofrämjande insatser. Som en del i den stora folkhälsosatsningen har kommunen i samarbete med läkemedelsföretaget Pfizer, Stockholms läns landsting genom primärvården samt Centrum för folkhälsa utformat insatser för att hjälpa invånarna i kommunen att sluta röka. Invånarna erbjuds en 30 % subventionering av Nicorette produkter. I samband med detta har kommuninvånarna erbjudits att delta i rökavvänjningskurser. För att nå ut till invånarna i kommunen har kommunalrådet Ilija Batljan mfl delat ut informationsblad om rökavvänjningsgrupperna, subventioneringen av Nicoretteprodukter och telefonnummer till sluta röka linjen. Detta resulterade i att 19 stycken anmälde intresse av att delta i rökavvänjningsgrupper. Två stycken kurser har nu genomförts med sammanlagt 14 stycken deltagare, där medelåldern har varit 55 år. Ansvarig för rökavvänjningskurserna är Ann-Louise Björklund som är en mycket erfaren rökavvänjare. Inledningsvis genomfördes motiverande samtal med deltagarna hos hälsoplanerare Åsa Holmstedter, Nynäshamns primärvårdsområde. Därefter har deltagarna träffats en gång per vecka under 6 veckors tid. Ilija Batljan poängterar att kampanjen har fokuserat på de stödmekanismer som finns snarare än att skuldbelägga de människor som röker. En viktig aspekt i detta arbete har varit att kombinera rökavvänjningskurserna med att erbjuda kommuninvånarna möjligheter till motion genom "den fasta motionsrundan" som drivs tillsammans med det lokala föreningslivet. Många av dem som slutar röka befarar att de ska gå upp i vikt och motion är då ett sätt att motverka detta. I morgon den 31 maj är WHO:s "World No Tobacco Day". Denna dag firas världen över med mediakampanjer och andra aktiviteter. Detta år fokuseras ämnet "Tobacco: Deadly in any form or disguise" och handlar om att tobak i alla dess former är skadligt för människors hälsa. Nynäshamn kommer att fortsätta investera i folkhälsa för vår allas skull. Det är roligt att vi på detta sätt kan fira WHO:s "World No Tobacco Day" i Nynäshamns kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Ilija Batljan För ytterligare upplysningar, kontakta: kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, Ilija Batljan, 08-520 681 72, 070-518 39 67 Leif Jansson Webbsamordnare Tel: 08-520 683 84 Mobil: 070-697 63 61

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm