OBDUCAT: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA - 2006

Tid 21 Juni 2006 14:00 – 14:00

Plats Fridhemsvägen 2 i Malmö.

Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2006 kl 14.00 i hörsalen på Fridhemsborg med adress Fridhemsvägen 2 i Malmö. Anmälan om Deltagande Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adress Obducat Aktiebolag (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till info@obducat.com eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete vidimerad kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Kallelsen i sin helhet kan laddas ner via följande länk: Kallelse till Årsstämma - 2006 Obducats Nomineringskommitté Obducats nomineringskommitté, vilken formerats i enlighet med beslut på ordinarie stämma 2005, och därmed efter samråd med bolagets större registrerade aktieägare, består av: Henri Bergstrand, Lars Montelius, Johan Boman samt Olav Axelsson. Olav Axelsson är vald av kommittén och agerar representant för små och medelstora aktieägare samt är tillika utsedd av kommittén som sammankallande. Kommittén kommer att avge sina ställningstaganden och förslag före stämman. För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Henri Bergstrand, styrelseordförande, 040-36 21 00 eller 0708 - 88 72 45 Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.

Relaterat innehåll