Pressmeddelande -

Obducats styrelse utlyser extra bolagsstämma

Obducats styrelse har per 2005-03-16 beslutat kalla till en extra bolagsstämma att hållas i Kockumssalen på Malmömässan, Varvsgatan 15, Malmö den 15 april kl 14.00. Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena tisdagen den 5 april 2005, dels senast måndagen den 11 april 2005 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan om deltagande i stämman sker skriftligen under adress Obducat Aktiebolag (publ), Box 580, 201 25 Malmö, via e-post till info@obducat.com eller per telefax 040-36 21 60. I anmälan, som enligt vad som anges ovan skall vara bolaget tillhanda senast måndagen den 11 april 2005 kl 12.00, skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Styrelsens föreslår stämman att fatta beslut avseende: · Genomförande av kontant företrädesemission 2:7, innebärande att högst 1.857.142 nya aktier av serie A samt högst 56.777.018 nya aktier av serie B kan komma att utges. Emissionskursen föreslås uppgå till 75 % av genomsnittet av de för bolagets B-aktie vid NGM Equity noterade högsta och lägsta betalkurserna för varje handelsdag under perioden 2005-04-01 - 2005-04-14. Avstämningsdag för rätten att delta i emissionen skall vara 2005-04-26. Emissionens teckningstid skall vara 2005-05-09 - 2005-09-23. · Bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 80.000.000 aktier av serie B, med rätt för styrelsen att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna ska vara minst 105 % av emissionskursen i den ovan föreslagna företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet är att främst att underlätta genomförande av riktad emission till en eller flera svenska eller utländska investerare. Utspädningeffekten vid fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar c:a 28 procent av aktiekapitalet respektive - i fall av fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner samt full konvertering av utestående konvertibla förlagslån - c:a 23 %. Utspädning har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fullt utnyttjande. Beräkningen har skett utan beaktande av e ffekterna av den ovan föreslagna företrädesemissionen. · Ändring av bolagsordningen, vilken - baserat på förslag från Ingenjör Lennart Olsson - föreslås bli kompletterad med en bestämmelse avseende ett förenklat förfarande för omstämpling av aktier av serie A till aktier av serie B. Vid stämman kommer även formellt framläggande att ske av vid ordinarie bolagsstämma 2004 beslutad särskild granskning. Fullständig kallelse kommer att införas i Dagens Industri respektive Post och Inrikes Tidningar 2005-03-18, samt hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.obducat.com.. För ytterligare information kontakta: Henri Bergstrand, Styrelseordförande, 0708 - 88 72 45 Patrik Lundström, VD, 040 - 36 21 00 eller 0703 - 27 37 38 Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer.Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.

Ämnen

  • Industri, tillverkning