Pressmeddelande -

SLUTLIGT UTFALL AV OBDUCATS KONVERTIBELEMISSION 55,3 MSEK

(NGM:OBDU B) Obducats konvertibelemission med företrädesrätt för aktieägarna är nu avslutad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 55,3 MSEK kontant före emissionskostnader. Detta är den största emissionslikvid bolaget någonsin tillförts från den existerande aktieägarkretsen vid ett emissionstillfälle. Den erhållna emissionslikviden i kombination med orderingången under inledningen av andra kvartalet om drygt 40 MSEK, säkerställer bolagets planerade verksamhet såsom beskrivits i prospektet avseende konvertibelemissionen. Konvertiblerna beräknas bli föremål för handel på NGM med första handelsdag den 29 maj 2008 förutsatt att erforderlig registrering då hunnit ske hos Bolagsverket och VPC. Då ca 40 procent av emissionens högstabelopp tecknades avser styrelsen att föreslå årsstämman att besluta om ett bemyndigande för att ha beredskap att genomföra en riktad emission i syfte att säkerställa det tidigare kommunicerade kapitalbehovet . Styrelsen för Obducat AB (publ) Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2008, klockan 08.30. För mer information, var god kontakta: Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45 Om Obducat AB Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT