Gå direkt till innehåll
Tommy Eklund, VD Fortnox och Anna Bergius, VD Offerta
Tommy Eklund, VD Fortnox och Anna Bergius, VD Offerta

Pressmeddelande -

Fortnox förvärvar Offerta

Fortnox förvärvar Offerta Group AB

Fortnox har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i tjänsteförmedlingsföretaget Offerta Group AB (“Offerta”). Köpeskillingen kommer huvudsakligen att betalas med nyemitterade aktier i Fortnox.

Fortnox och Offertas ägare Garden Street Marketplaces AB (”GSMP”) har idag ingått ett förvärvsavtal genom vilket Fortnox förvärvar samtliga aktier i Offerta för 300 Mkr (på kassa- och skuldfri basis och inklusive ett normaliserat rörelsekapital).

Offerta är Sveriges största tjänsteförmedlingsföretag med målet att förenkla för tjänsteföretag att hitta nya kunder och för kunder att hitta bra tjänsteföretag. BolagetharsittkontoriStockholm. Tjänsten finns tillgänglig oavsett geografi, men majoriteten av affär och täckning finns inom storstadsregionerna. Offerta grundades 2008 och har sedan 2017 ägts av GSMP där investeringsbolaget Alfvén & Didrikson och Offertas grundare Jens Nilsson är de största ägarna. Under GSMP:s ägande har bolaget utvecklats till dagens marknadsledande tjänsteförmedlare inom 140 olika branscher och cirka 80 000 förfrågningar från konsumenter årligen. Antalet anställda uppgick per den 31 december 2020 till cirka 50 personer.

Med Offerta kan Fortnox generera fler kunder, mer jobb och större intäkter till majoriteten av sin kundbas. Genom sammanslagningen får Fortnox kunder tillgång till en välutvecklad konsument-marknadsplats, och kan också integrera offertförfarandet med de delar de redan har hos Fortnox.

- Våra kunder spenderar allt mer tid i Fortnox-plattformen och det känns naturligt att då även erbjuda affärer direkt i Fortnox. Med mer affärer hjälper vi våra kunder att vara mer framgångsrika. Det blir också en stor fördel för konsumenterna, säger Tommy Eklund, vd Fortnox. - Förvärvet ger oss en ny vertikal som ligger i linje med de strategiska val vi gör nu, med fokus på användande och användare. Förutom den uppenbara synergin av Fortnox kunder som utförare i Offertas plattform tillkommer möjligheter som finansiering både för utförare och upphandlare, och förmedling av till exempel redovisningstjänster inom Offerta. Vi är imponerade av Offerta, av deras företagskultur, vision och arbetssätt. Vi har samma synsätt när det gäller att hela tiden leverera värde till kunden, säger Tommy Eklund.

- Vi kommer att fortsätta jobba med samma höga ambitionsnivå, men under paraplyet av ett noterat bolag med alla fördelar det innebär, säger Anna Bergius, vd Offerta. - Fortnox har 367 000 kunder idag, över hela landet och inom så gott som alla branscher. Konsumenter i hela Sverige kommer att kunna välja bland fler leverantörer med större spridning över landet när Fortnox kunder kan utföra tjänster som efterfrågas via Offerta. Genom att tillgängliggöra Offerta för Fortnox kunder kan de också agera upphandlare av tjänster och skalbarheten i affären ökar. Inom Fortnox kommer vi att kunna fortsätta utveckla vårt kunderbjudande, växa vår verksamhet och stärka vårt team. Vi ser stora möjligheter med den här sammanslagningen. Jag är glad att fortsätta som vd på Offerta och ser tillsammans med hela teamet fram emot att bli en del av Fortnox”, säger Anna Bergius.

Köpeskilling, finansiering, tidplan och särskilda villkor

Köpeskillingen uppgår till 300 Mkr med justering för nettokassa och avvikelser mot normaliserat rörelsekapital per månadsslutet för februari 2021. 290 Mkr av köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade aktier i Fortnox (”Vederlagsaktierna”) och resterande 10 Mkr kontant. Därutöver kommer uppskattningsvis cirka 22 Mkr, motsvarande Offertas uppskattade nettokassa per sista februari 2021, att betalas kontant. Hela köpeskillingen betalas på tillträdesdagen och de kontanta delarna finansieras inom ramen för Fortnox tillgängliga kassa. 30 Mkr ska under 15 månader från dagen för tillträdet hållas tillgängligt hos GSMP som säkerhet för GSMP:s förpliktelser under förvärvsavtalet.

Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Fortnox bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av Vederlagsaktierna till GSMP och att sådant bemyndigande registreras hos Bolagsverket. Om dessa villkor inte har uppfyllts senast den 19 mars 2021 har såväl Fortnox som GSMP möjlighet att säga upp förvärvsavtalet.

Fortnox styrelse har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 mars 2021 i enlighet med vad som framgår av separat pressmeddelande.

Tillträdet avses genomföras när emissionsbemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske några dagar efter den extra bolagsstämman. På tillträdesdagen erläggs 290 Mkr av Köpeskillingen genom att styrelsen fattar beslut om en riktad emission av Vederlagsaktierna till GSMP.

Teckningskursen i emissionen av Vederlagsaktierna ska motsvara genomsnittet av den dagliga volymviktade kursen för Fortnox aktie på NGM Nordic SME under de 20 sista handelsdagarna före den 15 februari 2021, vilken uppgår till 425,109050 kr per aktie. Antalet Vederlagsaktier som kommer att emitteras till GSMP uppgår till 290 miljoner dividerat med teckningskursen, dvs. 682 177 aktier.

De nyemitterade Vederlagsaktierna kommer att motsvara ca. 1,12 procent av det totala antalet aktier och röster i Fortnox efter emissionen. Genom emissionen kommer antalet aktier och röster i Fortnox att öka med 682 177 aktier till 60 817 470 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 13 643,54 kr till 1 216 349,40 kr.

Offerta kommer att konsolideras i Fortnox från och med tillträdesdagen.

Finansiella och operationella effekter

Offerta hade under verksamhetsåret 2020 en nettoomsättning om 85,1 Mkr och ett rörelseresultat om 13,2 Mkr. Fortnox hade under samma period en nettoomsättning om 693,7 Mkr och ett rörelseresultat om 265,4 Mkr (varvid rörelsemarginalen uppgick till 38,3 procent). Från det att Offerta konsolideras kommer dess verksamhet att vara ett eget affärsområde i Fortnox. Sammanslagningen förväntas långsiktigt leda till betydande intäktssynergier från integrationen av bolagens kunder.

Denna information är sådan som Fortnox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 08.45 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Fortnox NY Temporär press-Boilerplate

Fortnox är en företagsplattform med produkter inom bland annat bokföring, fakturering, finansiering och personal. Förutom kärnprodukterna får kunderna tillgång till hundratals andra system genom partners som kopplat ihop sig med Fortnox. Fortnox grundades 2001 med huvudkontor i Växjö. Aktien är noterad på NGM Nordic SME. För ytterligare information se www.fortnox.se.

Offerta boilerplate

Offerta är Sveriges största marknadsplats för säljare och köpare av tjänster. Vi förmedlar kontakt mellan tjänsteföretag och personer som behöver hjälp i hemmet, på kontoret eller i sin bostadsrättsförening.


Offerta är Sveriges största marknadsplats för säljare och köpare av tjänster. Vi förmedlar kontakt mellan tjänsteföretag och personer som behöver hjälp i hemmet, på kontoret eller i sin bostadsrättsförening. Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@offerta.se eller på 010 - 33 020 11. www.offerta.se

Kontakter

Anna Bergius

Anna Bergius

Presskontakt VD 0705100992
Carolina Appelqvist

Carolina Appelqvist

Presskontakt Marknadschef 0704-921682

Det smidigaste sättet att upphandla tjänster

Offerta är Sveriges största marknadsplats för tjänster och varje år använder närmare 100 000 personer oss för att hitta rätt hjälp, framförallt inom bygg, flytt och städ. Offerta grundades 2008 med syfte att förändra och förenkla sättet att köpa tjänster. Vi vill göra det lika enkelt för företag att hitta nya kunder som för kunder att hitta ett bra tjänsteföretag. Därför har vi på Offerta samlat tjänsteföretagen och kunderna på ett och samma ställe så att det blir enkelt att hitta, jämföra och välja rätt hjälp till sitt projekt. Sedan i mars 2021 är Offerta en del av Fortnox.