Pressmeddelande -

Ett säkert försvar?

Under de senaste åren har ett antal allvarliga olyckor och dödsfall inträffat inom Försvarsmakten. Bara under 2007 omkom 8 personer i tjänsten. Officersförbundet har granskat ett antal utredningsrapporter som såväl externa (Statens haverikommission, ACTEA) som interna aktörer (Försvarsmaktens säkerhetsinspektion) skrivit i samband med olyckorna. Förbundets granskning visar att Försvarsmakten vid ett flertal tillfällen avstått från att åtgärda de brister som rapporterats.

- Försvarsmakten riskerar våra medlemmars hälsa genom att inte ta säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna på allvar. Uppenbarligen finns förmågan att utreda tillbud, men rapporterna måste också resultera i konkreta åtgärder. Det är konkreta åtgärder som skapar säkerhet för våra medlemmar, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.

Officersförbundet har granskat 12 utredningar och rapporter som externa och interna granskare genomfört i samband med att en olycka inträffat inom försvarets verksamhet. I rapporterna konstateras att personalbrist, dålig arbetsmiljö och bristande systematik i säkerhetsarbetet många gånger varit orsak till olyckorna. Granskarna har i sina rapporter även lämnat förslag till åtgärder. Förslag som Försvarsmakten i flera fall har avstått från att följa. Och olyckorna har fortsatt att inträffa.

Några exempel:
Personalbrist på förbanden
Försvarsmaktens säkerhetsinspektion granskade förra året arbetsmiljösituationen vid delar av förbanden i Arvidsjaur och Luleå. I rapporten konstateras att det inte råder balans mellan uppgifter och bemanning och Försvarsmaktens säkerhetsinspektion har krävt av Försvarsmaktens ledning att motsvarande granskning ska göras på samtliga förband i Sverige.
Ännu har inget resultat redovisats.

Övning Amfibie 2006
Ambulanshelikopter fick föra en värnpliktig till intensivvårdsbehandling efter att han drabbats av värmeutmattning under amfibieregementets årliga utbildningskontroll. Utöver det fick ytterligare fyra värnpliktiga föras till sjukhus.
Händelsen utreddes internt av Försvarsmakten. Utifrån rapporten ställde den militära säkerhetsinspektionen (Säkinsp) krav på HKV att i december 2007 redovisa vilka åtgärder man vidtagit med anledning av rapporten. Inget svar har ännu inkommit.

Förlisning av stridsbåt 2006
En stridsbåt från Amf 1 förliser efter övning vid Utö. Inga personer skadas.
SHK-rapporten pekar bl.a. på brister i Försvarsmaktens avvikelsehanteringssystem. Brister som idag är än mer omfattande än när olyckan inträffade.

Rapport verksamhetssäkerhetsanalys, amfibiesystemet
Försvarsmakten gav 2006 konsultföretaget ACTEA i uppdrag att göra en verksamhetssäkerhetsanalys av amfibiesystemet efter bl.a. stridsbåtsolyckorna.
Inga konkreta uppdrag eller styrningar har getts av Försvarsmaktens ledning. Förbandet har däremot självmant vidtagit ett antal åtgärder.

Officersförbundets rapport offentliggörs i dag i samband med invigningen av Officersförbundets kongress. Under eftermiddagen är journalister inbjudna att delta på kongressens påverkanstorg och diskutera försvarsfrågor med representanter för alla Sveriges förband.

Plats: Best Western Täby Park Hotel and Conference, Kemistvägen 30 i Täby.
Tid: 11 november, 14.00 - 19.00.

För ytterligare information: Lars Fresker, ordförande, Officersförbundet: 070-628 25 81

Ämnen

  • Politik

Relaterade event