Gå direkt till innehåll
Europeiska företag måste investera mer för att nå net-zero målen, enligt Oliver Wyman's CDP Rapport 2024

Pressmeddelande -

Europeiska företag måste investera mer för att nå net-zero målen, enligt Oliver Wyman's CDP Rapport 2024

Talesperson: Sara Lemke, Partner, Oliver Wyman. E-mail: sara.lemke@oliverwyman.com

Kontaktperson: Sanna Göransson, Marketing & Recruiting Coordinator, Oliver Wyman. E-mail: sanna.goransson@oliverwyman.com

STOCKHOLM, 10 April 2024 – Oliver Wyman, en del av Marsh McLennan (NYSE: MMC), har för femte året i rad släppt sin Europe Report tillsammans med CDP med insikter som baseras på studier av 89% av europaregionens marknadsvärde gällande huruvida Europeiska företag investerar i framtidens gröna lösningar.

Endast ett av fem europeiska företag gör de substantiella förändringar som krävs för att övergå till en grönare affärsmodell, även om mer än hälften rapporterar att de har klimatomställningsplaner på plats. En ännu större andel har satt utsläppsminskningsmål, inklusive en del för Scope 3-försörjningskedjan och slutanvändarutsläpp.

Denna forskning är baserad på en analys av svar från över 1 600 europeiska företag som rapporterar genom CDP och representerar 89% av regionens marknadsvärde. Den bedömer företag utifrån en fempunktsram som tittar på kritiska faktorer som kapitalinvesteringar, utveckling av nya produkter och hantering av försörjningskedjan. Medan data visar på framsteg från företag i att minska utsläppen under de senaste fyra åren, avslöjar den också de betydande begränsningar som fortfarande finns i att genomföra centrala delar av omställningsplaner och driva verklig förändring av affärsmodeller.

Otillräckligt investeringskapital
Nivåerna av kapitalinvesteringar spelar en avgörande roll för om ett företag kan uppnå resultat. Ändå ägnade 70% av de europeiska företagen som rapporterar genom CDP mindre än en fjärdedel av sina kapitalutgifter (CapEx) åt projekt som är i linje med deras omställningsplan eller en hållbar finanstaxonomi. I vissa fall är tillgång till finansiering en del av utmaningen. En tredjedel av företagen som rapporterar genom CDP identifierade tillgång till kapital som en nyckelfråga i omställningsplaneringen. Den andelen ökade dramatiskt bland branscher med högre utsläpp.

Ofta är den vanliga begränsningen för företag och finansiella institutioner att gröna affärsmodeller fortfarande är mindre kommersiellt attraktiva än de befintliga modeller de försöker ersätta. Inom många sektorer har inte regeringspolitiken ännu skiftat det ekonomiska landskapet tillräckligt mycket till förmån för grönare produkter och tjänster. Samtidigt är efterfrågan på "gröna" produkter eller viljan att betala ett premiepris för dem fortfarande begränsad inom många branscher. Det finns en oro över att medan Europa har gått i spetsen för många aspekter av klimatreglering och politik, har andra regioner vidtagit djärvare åtgärder genom incitament och industriell politik för att locka investeringskapital och bygga konkurrensfördelar inom strategiskt viktiga delar av den gröna ekonomin.

Sektorer som kan hjälpa till
För att undersöka de praktiska realiteterna som företag står inför, tittade vi närmare på tre kritiska sektorer: elverk, stål och fordonsindustrin. Alla tre är stora utsläppare och spelar en avgörande roll i avkoloniseringen av många andra sektorer. Den goda nyheten är att de tre redan investerar mer än de flesta i omställningen - med över 50% av CapEx som går till gröna initiativ. Ändå finns det vissa viktiga luckor och brister som är uppenbara:

  • €285 miljarder
    Fram till 2030 kan elbolag sakna €285 miljarder i nödvändiga investeringar i kapitalutgifter (CapEx) för förnybar energi och uppgraderingar av elnätet som är avgörande för att driva på elektrifiering och avkolonisering av transport och tung industri.
  • 87%
    Även om 87% av stålföretagen erbjuder någon form av lågkoldioxidprodukter, står intäkter från gröna produkter endast för 22% av den totala försäljningen. Endast 11% av företagen ser till att över 25% av deras leverantörer uppfyller klimatrelaterade krav.
  • 90%
    Den stora majoriteten (90%) av bilindustrins koldioxidavtryck består av Scope 3-utsläpp från dess leveranskedja och slutanvändare. Ändå ser endast 11% av företagen till att över 25% av deras leverantörer uppfyller klimatrelaterade krav.

Frigöra mer investeringskapital
Utmaningarna som företag framhäver när det gäller att få tillgång till kapital kommer trots stora åtaganden från finanssektorn. Två tredjedelar av finansinstituten som redovisar genom CDP säger att de vidtar aktiva åtgärder för att anpassa sina portföljer till en utsläppsplan som begränsar jordens temperaturökning till 1,5° Celsius över förindustriella nivåer.

De flesta försöker göra detta genom att öka investeringar och utlåning inom grönare områden: Finansinstitut globalt som redovisade genom CDP 20221 anser att de potentiella möjligheterna från klimatomställningen är 4,5 gånger större än riskerna. Samtidigt är uteslutningspolicyerna främst begränsade till kol och de mest miljökänsliga delarna av olje- och gasindustrin."

De flesta finansinstitut rapporterar att de nu aktivt utvärderar sina kunders övergångsplaner som en del av sina utlånings- och investeringsprocesser, vilket antyder att företag som inte kan presentera en tydlig avkarboniseringsväg kan uppleva svårigheter att få tillgång till kapital över tiden. I praktiken är det dock de unika egenskaperna hos avkarboniseringsprojekt som kan bli hinder. Detta inkluderar deras ofta stora storlek, längre tidsramar, oprövade marknader, bristande överensstämmelse med institutionella riskaptiter och den föränderliga regleringsmiljön de står inför.

Naturen spelar roll
Ansträngningar för att förhindra avskogning och skydda vattenkällor är de senaste standarderna som just börjar få fäste. Enligt World Economic Forum är hälften av världens ekonomi beroende av naturen, vilket gör dess räddning kritiskt för mer än bara klimatet. Skogar och vattendrag fungerar också som naturliga kolreservoarer och utsikterna för klimatförändringar försämras utan dem. Men för närvarande inkluderar varken finansinstitut eller industriella företag rutinmässigt bekymmer som avskogning och vattensäkerhet i sina investeringsbeslut eller övergångsplaner. CDP:s offentliggörandedata visar att över 50% av finansinstituten inte har några planer för att skydda vattensäkerheten eller sätta mål för att förhindra ytterligare avskogning. Endast 9% har satt specifika mål relaterade till avskogning i sina utlånings- och investeringsaktiviteter och 1% har mål för vattensäkerhet. Deltagandet är lågt, men detta kan komma att förändras med EU's nya naturrapportering.

Behovet av samarbete
Rapporten uppmanar till ökat samarbete inom finanssektorn för att sprida riskerna mellan banker, utvecklingsbanker, riskkapitalbolag, försäkringsbolag, traditionella infrastrukturförvaltare och filantropiska organisationer. Den uppmanar också regeringar att ta en mer aktiv roll för att jämna ut spelplanen för klimatomställningsprodukter och -teknologier. Data om både klimat och natur förstärker verkligheten att ingen industri kan skapa en grön omställning utan stöd från den globala ekonomiska gemenskapen, regeringar och icke-statliga organisationer. När tiden tickar fram till 2030, det år då EU lovar att minska utsläppen med 55% som en del av sitt nettoutsläppsmål för 2050, blir behovet av att betydligt accelerera ansträngningarna allt tydligare.

Läs och ladda ned rapporten i sin helhet https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2024/mar/cdp-report-decarbonization-progress-greener-business-models.html

CDP är en ideell organisation som driver det globala rapporteringssystemet för investerare, företag, städer, länder och regioner för att hantera sin miljöpåverkan. Läs mer på www.cdp.net.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in more than 70 cities across 30 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has 7,000 professionals around the world who work with clients to optimize their business, improve their operations and risk profile, and accelerate their organizational performance to seize the most attractive opportunities. Oliver Wyman is a business of Marsh McLennan [NYSE: MMC].

For more information, visit www.oliverwyman.com. Follow Oliver Wyman on X @OliverWyman.

Kontakter

Sanna Göransson

Sanna Göransson

Presskontakt Marketing & Recruiting Coordinator 0733172737
Oliver Wyman AB - Media Kontakt

Oliver Wyman AB - Media Kontakt

Presskontakt Media Contact

Impact-Driven Strategy Advisors

Oliver Wyman is a global leader in management consulting. With offices in more than 70 cities across 30 countries, Oliver Wyman combines deep industry knowledge with specialized expertise in strategy, operations, risk management, and organization transformation. The firm has 7,000 professionals around the world who work with clients to optimize their business, improve their operations and risk profile, and accelerate their organizational performance to seize the most attractive opportunities. Oliver Wyman is a business of Marsh McLennan [NYSE: MMC].

Oliver Wyman
Birger Jarlsgatan 4
114 34 Stockholm
Sweden