Pressmeddelande -

Ändring av antal aktier i Opcon AB

Med hänvisning till 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument meddelas härmed att antalet aktier i Opcon AB uppgår per den 28 november 2008 till 20 407 023 vilket är en ökning
med 4 081 404 aktier jämfört med föregående månad. Ökningen avser nyemitterade aktier i samband med Opcons företrädesemission 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se
www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Kina och Danmark. Antalet anställda är cirka 340. Aktien är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden:

Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergi, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, återvinning av värme, torkprocesser, rening av rökgaser, luftsystem för bränsleceller samt mätning och övervakning av processer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Technology, Svensk Rökgasenergi (SRE), Värmlands Montageteknik, Opcon Autorotor samt Mitec Instrument.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och biogasmotorer. Affärsområdet omfattar dotterbolagen SEM, Opcon Technology Suzhou samt Laminova Production.

Mobility Products arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering, för elfordon och elrullstolar. Affärsområdet omfattar dotterbolaget REAC och Balle A/S.

Ämnen

  • Miljö, energi

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Kontakter

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511