Pressmeddelande -

Extra bolagsstämma i Opcon AB (publ)

Opcons extra bolagsstämma, som ägde rum måndagen den 28 november 2005, beslöt att utöka styrelsen från fem till sex ledamöter. Tre nya ledamöter valdes in i Opcons styrelse, efter ledamöterna Hans Golteus och Sven G. Oskarsson som inför stämman ställt sina platser till förfogande. De nya styrelseledamöterna är Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson och Nina Linander. Förutom de nyvalda styrelseledamöterna består styrelsen av Rolf Hasselström, Ulf Ahlén och Bengt E Johnson, vilka valdes av den ordinarie bolagsstämman, samt arbetstagarrepresentanterna Els-Britt Fredriksson och Bengt Magnusson med Jonas Rydh som suppleant för Magnusson och Per Olaf Skjervik som suppleant för Fredriksson. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och antog ny bolagsordning, innebärande dels att styrelsens säte ändras från Åmåls till Stockholms kommun, dels att gränserna för hur stort aktiekapitalet ska vara ändras till lägst 71 480 000 kr och högst 285 920 000 kr. Stämman beslutade vidare om emission av ett skuldebrev om nominellt 1 000 kr. Skuldebrevet är förenat med 715 000 avskiljbara optionsrätter som envar berättigar till teckning av en aktie i Opcon AB. Aktieteckning med stöd av optionsrätterna kan ske den 1 december 2006 till en teckningskurs om 10 kronor. Rätt att teckna skuldebrevet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer det helägda dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner AB för vidare överlåtelse av de avskiljbara optionsrätterna till marknadsmässig premie till ledande befattningshavare i Opconkoncernen. Slutligen beslutade stämman bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibla skuldebrev. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 100 000 000 kronor genom utgivande av nya aktier på marknadsmässiga villkor, dock sammanlagt högst 20 000 000 aktier vid fullteckning respektive full konvertering. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission eller emission av skuldebrev med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 4 kap. 6 § eller 5 kap. 5 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet avses utnyttjas för kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Opcons verksamhetsområden inkluderat företagsförvärv. Påföljande konstituerande styrelsemöte beslöt att till styrelseordförande i Opcon AB utse Mats Gabrielsson. Vidare beslutades att begränsa utnyttjandet av de av bolagsstämman beslutade 715 000 avskiljbara optionsrätterna till 600 000 optionsrätter. För ytterligare information, kontakta: Mats Gabrielsson, styrelseordförande, Opcon AB, tfn 08-470 03 70 Rolf Hasselström, koncernchef och vd, Opcon AB, tfn 08-466 45 00 Opcon AB, Box 30, 662 21 Åmål Tfn 0532-611 00, fax 0532-120 19 e-post: info@opcon.se www.opcon.se Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt åtta dotterbolag - SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Företagande

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Presskontakt

Niklas Johansson

Presskontakt Vice president. Investor Relations/Public Affairs 08-466 4511