Pressmeddelande -

Bättre samarbete kring fetma i Örebro län

Under eftermiddagen den 10 maj hölls ett seminarium i Örebro om fetma och övervikt där syftet är att komma igång med konkreta åtgärder i Örebro län. Landstinget vill stimulera till samarbete i länet kring detta växande problem. Såväl politiker som tjänstemän från landsting och kommuner deltog. Högre prioritet åt att förebygga fetma och övervikt Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har nyligen fastslagit att högre prioritet måste ges åt att förebygga fetma och övervikt och att ge vård för detta. Man anser också att samverkan mellan olika aktörer måste förbättras och att det förebyggande arbetet ska börja med barn och ungdomar. Övervikt och fetma är ett allt större problem. Idag lider en halv miljon personer i Sverige av fetma – och antalet har nästan fördubblats under de senaste 20 åren. Särskilt oroande är att många barn väger för mycket och att antalet också där ökar. Fetma kostade den svenska sjukvården 3 miljarder kronor förra året. Kommunen viktig aktör - Trenden är att en allt större andel av sjukvårdens resurser används till sjukdomar som följer av övervikt och fetma, säger Håkan Bergman s, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. - Området är viktigt för landstinget, samtidigt som många av de åtgärder som kan behövas ligger utanför landstingets ansvarsområde. Framförallt är kommunen en mycket viktig aktör när det gäller att skapa förutsättningar för att förebygga övervikt och fetma. Det gäller exempelvis matutbudet i skolor, skolhälsovårdens roll, utrymmen för motion och idrott och äldre personers möjlighet till daglig fysisk aktivitet. Förslag till förbättringar Under seminariet redovisades förslag till förbättringar utifrån det medicinska programarbete som bedrivits i Örebro läns landsting omkring övervikt och fetma sedan i höstas. Programarbetets förtroendemannagrupp har letts av Eva Arvidsson s. I den professionella gruppen var överläkare Göran Liljegren, Universitetssjukhuset Örebro, sammankallande. ”Hur går vi vidare?” Seminariet avslutades med en paneldiskussion under rubriken ”Hur går vi vidare, hur kan vi samverka?” Slutsatsen från diskussionen var att det redan idag görs väldigt mycket bra inom området, men det går att förbättra såväl förebyggande insatser som vård även med befintliga resurser. Nyckelorden för detta är: tydliga gemensamma mål och ansvarsgränser mellan kommun och landsting. Risken är annars att ”allas ansvar blir ingens ansvar”.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Örebro