Pressmeddelande -

Forskningsmiljoner till övervakning av kemiska hälsorisker


Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro har tillsammans med Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Lund fått 3,3 miljoner kronor till ett projekt angående kemiska hälsorisker i arbetslivet. Pengarna kommer från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Årligen anmäls 2 500-3 000 arbetsskador orsakade av kemiska ämnen. Projektet avser en utvärdering av de verktyg som idag används för att bedöma kemiska hälsorisker i arbetslivet.


Verktyg för riskbedömning ska utvärderas

Verktyg för exponeringsbedömning, har fått stor uppmärksamhet, men de behöver utvärderas vetenskapligt angående möjligheter och begränsningar. Ett brittiskt system, COSHH och ett holländskt system, Stoffenmanager används mest, men även ett enklare svenskt, Kemiguiden, finns utvecklat.


Fyra branscher studeras
Vid fyra branscher med olika kemiska exponeringar, fem företag per bransch, kommer skyddsombud, arbetsmiljöingenjörer och specialister av bedömning av kemiska hälsorisker, yrkeshygieniker, att utvärdera användbarheten av verktygen. Vid ett företag i varje bransch görs en fördjupad riskbedömning.

Rekommenderade åtgärdsnivåer jämförs med vad som framkommit vid den fördjupade bedömningen. Även verktygens användbarhet och giltighet för olika kompetensnivåer och företagsstorlek bedöms, samt val av preventiva åtgärder och behov av tillgängliga data.


Stort behov av mätverktyg

Behovet av att systematiskt kunna göra riskbedömning genom mätning är stort, men kostnaderna för att genomföra sådana är betydande. Studien kommer att stärka teknikerna för exponeringsbedömningar för jämförelse med hygieniska gränsvärden och åtgärdsarbete samt förbättra underlaget för exponeringsbedömningar i olika forskningsstudier.

För mera information, kontakta docent Håkan Westberg, laboratoriechef, Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro, tel 019-602 24 93, 073-738 91 23,
e-post hakan.westberg@orebroll.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Örebro