Pressmeddelande -

Teamkänsla kan tränas


Alla vårdstudenter borde få möjlighet att träna sin förmåga att arbeta i team.

Det konstaterar Marie Lidskog, doktorand vid Hälsoakademin, Örebro universitet, som har följt och utvärderat ett utbildningsprojekt där vårdstudenter tränat teamarbete genom att arbeta tillsammans på ett äldreboende. Projektet drivs gemensamt av Örebro universitet och Örebro kommun. Utvärderingen presenterar hon nu i en avhandling för medicine doktorsexamen.

Teamträning för kommunal vård

I de team hon har studerat har vårdstudenter från tre utbildningar ingått - sjuksköterskor, arbetsterapeuter och biståndshandläggare - yrkesgrupper som är relevanta i kommunal vård. Praktiktiden har varit tre veckor. På avdelningen korttidsvårdas äldre patienter. Permanent bemannas avdelningen med sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeut, men under nio veckor per termin sköts delar av vården av studenter.

"Min egen bild och andras"

Yrkesutbildning syftar till att socialiseras in i sitt eget yrke, skaffa en identitet gentemot andra och samtidigt ha förståelse för och kunna arbeta tillsamman med andra i ett team.

- Mina resultat visar att studenterna kan vara väldigt positiva till de andra i teamet men ändå ha en förenklad och stereotyp bild av det arbete som de yrkesgrupperna utför.

I flera fall var det så att den bild som studenten hade av sitt eget yrke inte stämde med den bild som de andra hade av samma yrke. Om arbetsterapeuten själv tyckte sig arbeta processinriktat med en behandlingsplan, så fanns det de som ändå tyckte att det är "hon som hjälper till med det praktiska runt patienten". Sjuksköterskan som arbetar för att öka patientens välbefinnande, kunde av de andra anses ta hand om patienten "för mycket".

Realistisk miljö viktig

Ändå tycks studenternas positiva inställning till teamarbete ha blivit än mera positiv efter praktiktidens slut. De har fått fördjupad förståelse för varandras perspektiv. Men det kvarstod också missförstånd - tre veckor är kort tid och ändrar inte alla förutfattade meningar.

En annan slutsats Marie Lidskog dragit är att rätt miljö är viktig för att kunna träna teamarbete på rätt sätt.

- Biståndshandläggare brukar ju inte arbeta på en avdelning, men nu fick de studenterna också delta i den dagliga patientomvårdnaden, istället för att som i vanliga fall närvara i teamet bara när det är dags för vårdplanering.

Utbildningsmiljöer med träning av teamarbete ger resultat, och bör utvecklas vidare, anser hon. Men utbildningen måste innehålla relevanta och realistiska arbetssituationer och borde erbjudas alla vårdstudenter, vilket inte är möjligt idag.

Marie Lidskog lägger fram avhandlingen Learning with, from and obout each other. Interprofessional education on a training ward in municipal care for older persons.
kl 13.00 den 14 november 2008 i sal HPS 2, Prismahuset , Örebro universitet.

För mera information kontakta Marie Lidskog, tel: 019-602 62 12 eller 070-6590689,

e-post marie.lidskog@orebroll.se

Bild på Marie Lidskog kan hämtas på www.orebroll.se/forskning/bildbank

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Örebro