Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Förhöjda halter av PCB hittat i marken i Vivalla

Under vintern har vi hittat förhöjda halter av miljögiftet PCB i marken i delar av Vivalla. Vi sanerar därför marken, där det behövs. Risken att någon har tagit skada av den mängd PCB som finns bedöms av miljöexperter som liten. Nu arbetar vi för att förebygga framtida bekymmer.

PCB kan vara skadligt för människor och djur om man får det i sig, till exempel genom att äta mycket grönsaker eller jord som innehåller ämnet. Därför har vi gjort undersökningar för att se var och i vilken mängd PCB finns. I samråd med Miljökontoret har vi beslutat hur odlingslotter, lekplatser, förskolor och skolor ska hanteras, om det finns förhöjda halter.

1. Vi har hittat PCB i marken på odlingslotterna inom Vivalla. Därför kommer vi att sanera dem under kommande veckor. När man odlar kan PCB tas upp av grönsaker och på så vis överföras till människan. Saneringen sker genom att vi gräver bort jord, sand och växter och fyller på med nytt material.

2. Om vi hittar PCB på lekplatser eller i sandlådor byter vi ut sand och jord. På en lekplats finns det risk att barnen stoppar sand och jord i munnen och på så vis får i sig PCB. Därför sanerar vi om vi hittar förhöjda halter. Hittills har vi inte upptäckt ämnet på lekplatserna, men vi tar fler prover just nu.

3. Om vi hittar PCB på skolor och förskolor saneras det som behövs av fastighetsägaren Futurum. Även här tas prover nu.

Risken att någon tagit skada för att ha utsatts för PCB är mycket liten:
– Eftersom halterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärden har vi gjort en uppskattning av hur mycket PCB som förs över från växter till människa samt från jord till barn. Den visar att risken för hälsoeffekter hos barn som får i sig jord är låg. Om man äter mycket grönsaker från sin odlingslott kan man få i sig högre halter av PCB, men även här är riskerna att man ska påverkas relativt låga, säger Katja Hagström, yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken vid USÖ.

Trots efterforskningar har vi inte hittat någon förklaring till hur ämnet hamnat i marken. Vi fortsätter att undersöka saken och tar just nu kompletterade prover på uteplatser, allmänna ytor, skolor, förskolor och lekplatser. Utifrån provresultaten tar en extern konsult fram ett förslag till handlingsplan. Den kommer i sin tur att ligga till grund för hur Miljökontoret beslutar att vi ska gå vidare.

ÖBO samarbetar med Futurum Fastigheter, hyresvärd för skolor och förskolor, Örebro kommun, Arbets- och Miljömedicinska kliniken på USÖ samt Miljökontoret, tillsynsmyndighet.

– Vi är överens om att agera så snabbt det är möjligt, utifrån den kunskap som finns och med stöd av de experter som finns till förfogande inom Miljökontoret och Arbets- och miljömedicinska kliniken, säger Linus Larsson, miljöchef ÖBO och Göran Lunander, vd Futurum Fastigheter.

Boende, odlare, personal och andra berörda har informerats under dagen.

För mer information kontakta
Linus Larsson
Miljöchef, ÖrebroBostäder AB 
Telefon 0707-19 42 52 

Göran Lunander
VD, Futurum Fastigheter
Telefon 0700-20 28 01

Mattias Wahll
Miljökontoret, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 019-21 14 70 

Katja Hagström
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ
Telefon 0703-11 44 92


På vår hemsida hittar du frågor och svar om PCB i Vivalla.


Fakta om PCB
PCB eller polyklorerade bifenyler är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan den förbjöds på 1970-talet. Ämnet användes bland annat i fogmassor i hus och i färger.

PCB är klassat som ett miljögift som är farligt för människor, djur och växter. Eftersom ämnet är svårnedbrytbart stannar det i kroppen under en mycket lång tid och det lagras i fettvävnader. PCB lagras i kroppsfettet under hela livstiden. Vid graviditet och amning förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken.

Höga halter av PCB kan påverka hjärnans utveckling och nervsystemet. Ämnet kan också påverka immunförsvar, fortplantningsförmåga och hormonsystem. Ämnets akuta giftighet är förhållandevis låg, det är den långsiktiga exponeringen som medför en risk.

PCB får man oftast i sig genom maten och allra främst via fet fisk som lagrar mycket PCB i sin fettvävnad. Man kan också få i sig ämnet genom grönsaker som odlats i jord som innehåller PCB.

Vuxna människor i Sverige får i sig ungefär hälften av det tolerabla dagliga intaget (TDI) av PCB. TDI är den genomsnittliga mängd av ett ämne som man kan utsättas för varje dag under hela sin livstid utan risk för negativa effekter. Ungefär hälften av det vi får i oss kommer från fisk.

Mest utsatta är djur som lever högst upp i näringskedjan och som främst livnär sig på fet fisk.

Ämnen

Regioner


Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och variation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.

Presskontakt

Ulf Rohlén

Ulf Rohlén

Presskontakt Verkställande direktör Övergripande ansvar för bostadsbolaget och dess kommersiella lokaler. 019-19 43 08
Harriet Arnold

Harriet Arnold

Presskontakt Chef kommunikation & marknadsföring Huvudkontaktperson för media och press. 019-19 44 57