Pressmeddelande -

Orexo AB (publ) - delårsrapport januari-september 2008

Väsentliga händelser under perioden

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 141,2 (21,7)
 • Resultat efter skatt var MSEK -88,6 (-128,6)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -4,10 (-9,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -94,2 (-131,8)
 • De exklusiva världsrättigheterna till två av Orexos läkemedel, SublinoxTM (OX22) och OX-NLA utlicensierades till Meda AB.
 • Abstral®/Rapinyl godkändes för registrering i Europa av EMEA's Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).

Tredje kvartalet 2008

 • Nettointäkterna uppgick till MSEK 61,0 (6,5). Kvartalets resultat blev MSEK 1,9(-34,1), vilket motsvarar ett resultat per aktie om SEK 0,09 (-2,44).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -51,3 (-34,3)
 • Abstral® godkänns för marknadsföring i Storbritannien
 • Orexo annonserar licensieringsavtal för Abstral®/Rapinyl med ProStrakan och byter partner i USA
 • Registreringsansökan för SublinoxTM (OX22) har efter den första utvärderingen accepterats som fullständig för slutlig utvärdering av Food and Drug Administration (FDA) i USA
 • Orexo initierar klinisk fas II-program för OX914 - en ny produktkandidat för behandling av inflammatoriska luftvägssjukdomar
 • Orexo och Boehringer Ingelheim förlänger forskningsavtal avseende OX-MPI

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 31 oktober överfördes rättigheterna för Rapinyl i Nordamerika från Orexos tidigare partner Endo Pharmaceuticals till ProStrakan Ltd. I samband med detta erhöll Orexo 0,75 MUSD från Endo enligt tidigare avtal. Orexo erhöll även 2,6 MUSD i ersättning från Endo för att finansiera de pågående Fas III-studierna. ProStrakan betalar också 2 MUSD till Orexo i samband med övertagandet.

 

Torbjörn Bjerke, VD och koncernchef

Orexo fortsätter att utvecklas starkt och vi har under den senaste perioden fortsatt att ta ytterligare steg för att så snart som möjligt nå vårt mål med att Orexo skall bli ett lönsamt läkemedelsföretag. De viktigaste händelserna under tredje kvartalet och fram till idag är:

 • Lanseringen av Abstral® i Sverige och att försäljningen nu påbörjats.
 • Godkännandet av Abstral® för marknadsföring i Storbritannien. Beskedet meddelades tidigare än väntat och lanseringen av Abstral® kan nu ske på Europas största marknad mot slutet av året.
 • Vi är nöjda med att ha tidigarelagt övertagandet av rättigheterna för Rapinyl i Nordamerika. Vi och vår partner ProStrakan kommer nu att färdigställa fas-III studierna vilka beräknas vara slutförda i december. Vi kommer samtidigt att förbereda för inlämning av registreringsansökan samt marknadsföring av Rapinyl i Nordamerika.


För hela rapporten, se bifogad pdf-fil.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Bjerke, VD, tfn 018-780 88 12, e-post: torbjorn.bjerke@orexo.com

Claes Wenthzel, Vice VD & Finansdirektör, tfn 018-780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.com

 

 

Notera

Informationen är sådan som Orexo AB Publ. ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2008, klockan 08:00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Beata Augenblick

Presskontakt Investor Relations Coordinator / Web Manager + 46 (0)18 780 88 00 Presskontakt på Orexo.se