Pressmeddelande -

Orexo genomför förvärv – stärker sin position inom magsårsdiagnostik

Orexo AB:s dotterbolag Kibion AB har träffat avtal med huvudaktieägarna i Noster System AB om förvärv av aktiemajoriteten i Noster System. Kibion AB har även lagt bud på resterande aktier i Noster System. Förvärvet är villkorat av att Kibion erhåller mer än 90 procent av aktierna i bolaget. Noster System, med produkten ”Heliprobe™ System” – ett utandningstest för att diagnostisera magsårsbakterien Helicobacter pylori – omsatte MSEK 11,4 under 2005. Förvärvet beräknas ge en positiv resultatpåverkan redan för innevarande räkenskapsår. "Förvärvet av Noster System är ett strategiskt viktigt steg i den internationella expansionen av Kibion AB, som både stärker Kibions produktportfölj och breddar vår verksamhet geografiskt. Marknaden för diagnostik av magsårsbakterien Helicobacter pylori är stor och potentialen är betydande. Försäljningen av Kibions produkt Diabact® UBT uppgick 2005 till MSEK 5,1 och ökade, liksom försäljningen av Heliprobe™ System, kraftigt jämfört med föregående år. Vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt under de närmaste åren”, säger Zsolt Lavotha, VD och koncernchef Orexo AB. Totalt 260 miljoner människor i västvärlden beräknas vara infekterade med bakterien Helicobacter pylori. Genom att diagnostisera och antibiotikabehandla infektionen kan magsårssjukdomen effektivt botas. Under senare år har man även funnit att tidig behandling av Helicobacter pylori-infektion kan reducera risken att utveckla vissa former av magcancer. ”Noster Systems finns idag i Mellanöstern, Asien och Östeuropa, medan Kibion finns huvudsakligen i England samt Nordeuropa. Möjligheten att som ett företag expandera och utveckla existerande distributions- och marknadsföringskanaler har i och med förvärvet stärkts för båda produkterna. Förutom en fortsatt god tillväxt på våra etablerade marknader så förväntar vi oss en stark tillväxt i Balkan och Ryssland där Helicobacter-bakterien är mycket spridd”, säger Lena Söderström, VD Kibion AB. Köpeskillingen för förvärvet av samtliga aktier i Noster System uppgår till MSEK 10,5. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt MSEK 7,2 utgå under förutsättning att Kibions tillväxt når bestämda försäljningsmål under de närmaste åren. För ytterligare information, vänligen kontakta: Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB Tfn: 018-780 88 12, e-post: zsolt.lavotha@orexo.se Claes Wenthzel, Vice VD och CFO, Orexo AB Tfn: 018-780 88 44, e-post: claes.wenthzel@orexo.se Lena Söderström, VD Kibion AB Tfn: 018-780 88 40, e-post: lena.soderstrom@kibion.se TILL REDAKTÖRERNA Om Orexo Orexo är ett läkemedelsbolag, som fokuserar på att utveckla nya läkemedel inom områden där det idag finns stora medicinska behov. Orexo’s produkter bygger på existerande läkemedel och Orexo’s patenterade drug delivery-teknologier. Med bred kunskapsbas inom medicin och farmaci arbetar Orexo med vidareutveckling av existerande läkemedelssubstanser. Genom att kombinera väldokumenterade läkemedelssubstanser med egna, patenterade drug delivery-metoder och sin unika expertis inom så kallade ”torra beredningar” (exempelvis tabletter) kan nya patenterade läkemedel utvecklas. Orexo har för tillfället en produkt lanserad på marknaden, tre under klinisk utveckling – varav en produkt är utlicensierad i USA, Europa och Japan – två projekt inom farmaceutisk formuleringsfas och ett projekt i ett tidigt utvecklingsstadium. Orexo har antagit en aktiv immaterialrättsstrategi och har sedan start byggt upp en utförlig patentportfölj som skydd för bolagets produkter och teknologier. www.orexo.se Om drug delivery Drug delivery handlar om att få den aktiva substansen i ett läkemedel att verka på bästa möjliga sätt. Efterfrågan på drug delivery-produkter ökar snabbt, eftersom dessa nya läkemedel t ex kan få en läkemedelssubstans att verka snabbare, eller att vara säkrare. Många av de läkemedel som i dag säljs är behäftade med brister – som att de till exempel verkar långsamt, ger biverkningar, måste intas ofta eller kanske enbart kan injiceras. Detta är anledningen till att efterfrågan på teknologier som kan effektivisera redan existerande preparat ökar kraftigt. Under 2004 översteg enligt branschkällor försäljningen av läkemedelsprodukter som tillämpar drug delivery-metoder USD 79 miljarder, en siffra som uppskattas växa till USD 117 miljarder 2009. Om Diabact® UBT och Heliprobe™ System Diabact® UBT är Orexos första kommersialiserade produkt. Diabact® UBT är liksom Heliprobe™ System ett så kallat utandningstest som används för att diagnostisera magsårsbakterien Helicobacter pylori. Utandningstest rekommenderas av expertgrupper för Helicobacter pylori i Europa som förstahandsval och det mest tillförlitliga icke-invasiva testet för att påvisa en aktiv infektion. Till fördelarna hör att patienten besparas att genomgå en gastroskopiundersökning, som av många upplevs som obehaglig. Till samhällsnyttan hör bland annat att det går snabbt, är enkelt och dessutom är betydligt billigare än gastroskopi. Totalt 260 miljoner människor i västvärlden beräknas vara infekterade med Helicobacter pylori. Genom att diagnostisera och antibiotikabehandla infektionen, kan magsårssjukdomen effektivt botas. Under senare år har man även funnit att tidig behandling av Helicobacter pylori infektion kan reducera risken att utveckla vissa former av magcancer. Distributions- och marknadsföringsavtal för Diabact® UBT har träffats för marknaderna i Finland, Hongkong, Irland, Storbritannien och Sverige. För den Japanska marknaden har licensavtal tecknats med läkemedelsföretaget Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd. Heliprobe™ System har distributions- och marknadsföringsavtal i ett tjugotal länder i Mellanöstern, Asien och Östeuropa.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Beata Augenblick

Presskontakt Investor Relations Coordinator / Web Manager + 46 (0)18 780 88 00 Presskontakt på Orexo.se