Pressmeddelande -

Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom

Påskuppropet har samlat exempel på varningar från främst remissinstanser inför de nya sjukförsäkringsreglerna som trädde i kraft 1 juli 2008. Citaten är hämtade från remissyttranden men också från tidningar och dokument (vår fetstil nedan).

*Töres Theorell, professor, i en skrivelse till regeringen 2008: ”Risken är stor att vi kommer att få försäkringssjälvmord och även fall av hjärtinfarkt som direkt kan hänföras till felaktiga bedömningar. Även Försäkringskassan är ju bekymrad över att de här regeländringarna skall genomföras så snabbt" "Varför inte lyssna på alla kritiska röster när det handlar om så viktiga saker?”
Källa: Töres Theorell (2008)

*Borgarråd Ulf Kristersson
(nuvarande socialförsäkringsminister): "...det behövs längre perioder än vad som föreslås i promemorian" "Det framstår som orimligt att kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska vara beroende av regler i andra trygghetssystem och det är helt oacceptabelt att kostnaderna för både försörjning samt rehabiliteringsinsatser skjuts över från staten till kommunerna."
Källa: Borgarrådsberedningen, Stockholms Stad (2008)

*De Handikappades Riksförbund
: "Föreliggande promemoria, liksom promemorian om sjukpenning, präglas av en människosyn där utgångspunkten tycks var att människor fuskar och är ovilliga att arbeta. Detta synsätt står långt ifrån DHR´s erfarenhet" "DHR är kritisk till flera av förslagen, då vi befarar att dessa leder till ännu större utanförskap" "Förslagen minskar säkerligen socialförsäkringens kostnader under en kort tid, eftersom människor pressas arbeta trots sjukdom" "Människor riskerar dessutom att falla mellan stolarna: de är för sjuka för att arbeta och för friska för att erhålla sjukpenning" "Vi finner dem dessutom ogenomarbetade och präglade av okunskap om att leva med funktionsnedsättningar och under knappa ekonomiska förhållanden."
Källa: DHR (2008)

*ST:
Följden kan bli att många sjukskrivna måste säga upp sig från sitt arbete/blir uppsagd och i bästa fall få A-kassa eller tvingas gå till kommunen och begära försörjningsstöd (socialbidrag)”, skriver Norlin” ”Ska vi också i framtiden ha en sjukförsäkring i Sverige värd namnet måste förslagen omedelbart läggs i papperskorgen.
Källa: ST, ST Press (2008)

*Dals-Eds kommun
: ”Dals-Eds kommun ifrågasätter människosynen bakom promemorian och anser att förslagen slår på individer som redan ligger.”
Källa: De ignorerade remissvaren (Aftonbladet, 2009)

*Försäkringsförbundet:
"Förslaget leder inte till att fler personer återgår i arbete utan endast till att allvarligt och långvarigt sjuka personer får sämre ekonomi."
Källa: Försäkringsförbundet (2008)

*TCO:
"Med det ”fyrkantiga” regelverk och mekaniskt utformade tidsgränser, som nu föreslås, finns stor risk för att fler försäkrade riskerar att förlora sin anställning och ekonomiska trygghet" "Förslaget kallas för ”rehabiliteringskedja” men riskerar på grund av uteblivna rehabiliteringsinsatser att istället att bli en ”utfasningskedja”, där allt fler kommer att göras beroende av försörjningstöd (socialbidrag). Det s.k. utanförskapet riskerar därmed att permanentas ytterligare" "Mot denna bakgrund anser TCO att regeringen bör avtstå från att föra fram de aktuella förslagen för riksdagen."
Källa: TCO (2008)

*Sveriges kommuner och landsting
: ”Förbundet avstyrker promemorians förslag till fasta hållpunkter. De föreslagna fasta hållpunkterna är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i rehabiliteringskedjan” "SKL avstyrker förslaget att avskaffa tidsbegränsad sjukersättning."
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (2008)

*Varning i media från 2007 av Inger Efraimsson, dåvarande ordförande på Försäkringskassan: ”Inger Efraimsson säger att regeringens syn på sjuka människor är skrämmande. Anställningstryggheten för den som drabbas av sjukdom urholkas. Trafikskadade och cancersjuka riskerar att bli uppsagda från sina arbeten, säger Försäkringskassans styrelseordförande Inger Efraimsson”.
Källa: Sveriges Radio (2007)

*Saco: "Ansvaret för att dessa tidsgränser följs och leder till resultat läggs i stort sett helt på individen som riskerar att förlora både sin ersättning och sin anställning" "Saco ser en uppenbar risk i att redan sköra och utsatta personer på detta sätt kommer att känna sig ”jagade” och utlämnade åt principer och regelsystem som inte tar hänsyn till individuella förutsättningar och problemställningar" "Förslaget tar inte heller hänsyn till olika typer av sjukdomstillstånd."
Källa: Saco (2008)

*Riksrevisionen
: "Förslagen i promemorian medför att Försäkringskassans handläggare kommer att behöva göra många svåra bedömningar vid utredning om rätt till sjukpenning. Många formuleringar i förslaget är dessutom vaga."
Källa: Riksrevisionen (2008)

*Statskontoret: "Vi menar att beredningen av förslaget har varit bristfällig. Konsekvensbeskrivningar saknas i stora delar. Likaså är innebörden av vissa begrepp oklar" "Statskontoret menar vidare att delar av förslaget är otillräckligt utredda" "Den person som förlorar sin tidsbegränsade sjukersättning kommer inte att ha rätt till någon ersättning från socialförsäkringssystemet, såvida det inte rör sig om en kronisk sjukdom eller en irreversibel skada. Om personen bedöms sakna arbetsförmåga och därmed inte kan söka arbete, är vederbörande hänvisad till kommunens försörjningsstöd."
Källa: Statskontoret (2008)

*RSMH:
"När det gäller tidsgränser i den nya försäkringen anser vi att de som är satta för den nya sjukpenningen är alltför snävt tilltagna och rigida, samt att dessa inte tar hänsyn till omständigheter för personer som lider av psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar."RSMH bedömer att de strikta tidsgränserna kommer att få motsatt effekt och leda till en ännu mer omfattande utslagning av psykiskt sjuka från arbetsmarknaden." "Risken finns att människor med psykisk funktionsnedsättning som kräver långvarig och tålamodskrävande behandling samt utdragen rehabilitering, kan drabbas mycket negativt av förslaget."
Källa: RSMH (2008)
Se även: "Regeringens regler kan ge fler självmord" (Intervju med Håkan Jarmer, kanslichef på RSMH, Nyheter24, 2009)

*Handisam:
"Handisam är däremot tveksamma till att den föreslagna rehabiliteringskedja underlättar och påskyndar en återgång i arbete."
Källa: Handisam (2008)

*Norrköpings kommun:
”Norrköpings kommun motsätter sig ett införande av en rehabiliteringskedja. Norrköpings kommun bedömer att förslaget leder till att utsatta personer får det svårare och att fler personer riskerar att hamna i ett utanförskap. Kommunerna får också ökade kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder till följd av förslagen, detta utan att få ersättning från staten.”
Källa: De ignorerade remissvaren (Aftonbladet, 2009)

*Ånge kommun: ”Ånge kommun framför att det är oetiskt och omoraliskt att personer som drabbats av mycket allvarliga sjukdomstillstånd och genomgår medicinsk behandling också ska drabbas av negativa konsekvenser såsom ekonomiska förluster.”.
Källa: De ignorerade remissvaren (Aftonbladet, 2009)

*Kristdemokraternas lokalavdelning i Ulricehamn: "ett stort antal människor kommer att hamna utanför vårt trygghetssystem. Man kan inte vara så blåögd att tro att det är endast ett få antal människor som detta kommer att beröra." "Vi kan ej förstå hur detta synsätt är förenligt med kristdemokratisk politik att värna den lilla människan.”
Källa: "Hög tid för en parlamentarisk utredning om socialförsäkringen" (TCO, 2008)

*PTK: "PTK anser att de föreslagna reglerna är ett utslag av missriktad sparnit och bristande förståelse för individens behov av trygghet. PTK kan inte se hur en individs arbetsförmåga kan bli bättre av att hans eller hennes ekonomi försämras, snarare är sambandet det motsatta. PTK tycker vidare att förslagen är illa genomtänkta och röriga."
Källa: De ignorerade remissvaren (Aftonbladet, 2009)

*LO: ”Inledningsvis vill LO framhålla att vi kraftigt tar avstånd från de försämringar som den borgerliga regeringen redan genomfört i sjukförsäkringen, såsom exempelvis förändrade beräkningsgrunder för den sjukpenninggrundande inkomsten. Sjukförsäkringen förvandlas i oroväckande takt från en inkomstbortfallsförsäkring i riktning mot ett grundtrygghetssystem. De föreslagna förändringarna i denna promemoria skulle, om de genomförs, bli ytterligare ett steg i den riktningen. En sådan utveckling är oacceptabel.”.
Källa: LO (2008)

*Försäkringskassan: "Försäkringskassan avstyrker därför ett ikraftträdande den 1 juli 2008. Mot bakgrund av att omfattande förtydliganden i regelverket behöver göras och då konsekvenserna för Försäkringskassans administration och arbetssätt behöver utredas är Försäkringskassan inte i nuläget beredd att föreslå ett annat datum för ikraftträdandet" "Risken är att den enskilde hamnar i kläm och står utan försörjning."
Källa: Försäkringskassan (2008)

*HSO:
"Handikappförbunden anser inte att indragning av ersättningar för personer med funktionsnedsättning leder till att fler erhåller arbete. Det krävs positiva insatser i form av olika stödinsatser i st f hot om sämre levnadsvillkor. De flesta lever redan på marginalen" "Personer med funktionsnedsättningar saknar, i enlighet med rådande system, möjlighet att teckna privat sjukförsäkring, vilket återstår som enda möjlighet att kompensera inkomstbortfall och ge ekonomisk trygghet" "förslaget om ettårsgräns drabbar den sjukskrivne som får ta konsekvenserna av t.ex. långa vårdköer."
Källa: HSO (2008)

*Karolinska Institutet: "Att gradera sjukdomar på det sätt som föreslås i regeringsförslaget leder bara till ofruktbara, tidskrävande och uppslitande diskussioner mellan patienter, patientorganisationer och professionella inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassa samt till tidskrävande ansökningar för prövning om rätt till högre ersättning.”
Källa: "Hög tid för en parlamentarisk utredning om socialförsäkringen" (TCO, 2008)

*Sveriges läkarförbund: "Det är dock inte rimligt att straffa individen med indragen sjukpennig om det är arbetsgivaren som inte fullföljt sitt åtagande." "Läkarförbundet anser att förslagen måste förtydligas för att vara genomförbara" "Promemorians otydlighet i vad som faktiskt ska bedömas samt när, i kedjans olika tidsintervall bör inkluderas i kommande utredning om arbetsförmåga, för att förslaget ska vara genomförbart."
Källa: Sveriges läkarförbund (2008)

*Arbetsmiljöverket:
De föreslagna förändringarna innebär att ett betydligt större ansvar läggs på de enskilda försäkringstagarna. Man måste ta hänsyn till att många personer kan bli osäkra och oroliga för vad detta egentligen innebär. Det finns risk för att Försäkringskassans personal utsätts för negativ kritik från de försäkrade, som i sig kan skapa betydande arbetsmiljöproblem. "För individen kan ett misslyckande i arbetshänseende medföra ytterligare svårigheter i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet."
Källa: Arbetsmiljöverket (2008)

*Statens folkhälsoinstitut:
"Vi ställer oss också tveksamma till förslagen om fasta hållpunkter i form av tidsbestämda gränser för när arbetsförmågan ska prövas. Vi bedömer att dessa är alltför snäva mot bakgrund av de förutsättningar som finns hos offentliga rehabiliteringsaktörer och arbetsgivare." "Vi är också tveksamma till förslaget att lägga hela ansvaret på den försäkrade, att om Försäkringskassan begär det, inkomma med ett utlåtande av sin arbetsgivare. Det kan finnas risker att dessa utlåtanden blir godtyckligt utförda och att bristande rutiner på arbetsplatsen gör att tidsgränserna inte kan hållas."
Källa: Statens folkhälsoinstitut (2008)


Övrigt:

I maj 2008 hade DHR möte med statsrådet Cristina Husmark Pehrsson och i sammanfattningen kan vi läsa: "Flera av förslagen har väckt stor kritik runt om i samhället, då man befarar att indragna sjukersättningar leder till att allt fler människor utförsäkras och hänvisas till socialbidrag" "Vi framförde vidare, att utredningarna präglas av okunskap om situationen för personer med nedsatt funktionsförmåga och konsekvenserna av förslagen" "Socialförsäkringsministern ansåg att mycket av kritiken runt om i landet beror på missförstånd av det som står i utredningarna och om vad som redan idag gäller och gjorde en del klarlägganden."
Källa: DHR (2008)

Den 8 december 2009 varnade läkare i en debattartikel som fick stor uppmärksamhet i Sverige: "I väntan på döden tvingas kroniskt sjuka cancerpatienter ut på arbetsmarknaden" (Denna gången tvingades regeringen handla snabbt på grund av mediastormen och finjusterade reglerna på några dagar, vilket i praktiken gjorde varken från eller till )
Källa: DN Debatt (2009)

Den 9 december 2009 gick Jenny Fjell, läkare inom psykiatrin, ut med följande varning då de första självmorden hade nått media: "De nya sjukförsäkringsreglerna som innebär att tusentals sjuka utförsäkras vid årsskiftet leder till stor oro bland många sjuka. I vissa fall har det till och med gått så långt att folk valt att ta livet av sig. ”Jag har vid ett par tillfällen fått avskedsbrev”, berättar läkaren Jenny Fjell".
Källa: DN (2009)

Den 9 december 2009 varnade även psykiatriavdelningar: "Flera psykiatriska kliniker befarar att Försäkringskassans nya regler kommer att leda till att patienternas psykiska hälsa kommer att försämras, vissa menar att självmordstankar ökar".
Källa: TV4Nyheterna (2009)

Den 1 mars 2010 publicerade Fackförbundet ST en sammanfattning om hur sjukreformen fungerar i praktiken med rubriken "Sjukförsäkringsreformen – ett fiasko": "– Resultaten är alarmerande och visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Dessutom är regelverk och insatser inte anpassade efter behoven, säger Annette Carnhede, ordförande ST" "– Regeringen har grovt felbedömt vårdbehovet hos de långtidssjukskrivna, trots upprepade varningar. De flesta utförsäkrade är helt enkelt fortfarande sjuka, säger Roger Syrén, utredare och rapportförfattare på Fackförbundet ST".
Källa: ST (2010)

Den 6 december 2010 gick bland annat Ny Gemenskap ut med en skrämmande debatt: "Utförsäkrade tvingas till härbärgen" "Till Kammakargatan kommer i dag arbetskraftsinvandrare från Östeuropa sida vid sida med arbetslösa, människor som utförsäkrats från sjukförsäkringen och psykiskt långtidssjuka med mycket låga pensioner. Många av dem har det gemensamt att de inte har råd med mat för dagen".
Källa: Aftonbladet Debatt (2010)

Den 17 september 2010 varnade återigen läkare för hur hårt cancersjuka drabbas: "Läkare: Dödssjuka tar sms-lån för att ha råd med medicin" ”Cancersjuka tvingas till arbetslöshet och misär”.
Källa: Aftonbladet Debatt (2010)

Den 22 december 2010 hade Sveriges Television ett reportage om "alternativt julfirande": "frivilligorganisationerna ordnar alternativt julfirande i år är det också nya grupper av fattiga som kommer, utförsäkrade och fattiga människor från andra länder i Europa."
Källa: Sveriges Television (2010)

Den 6 januari 2011 varnade cancerhjälpen i media: "På organisationen Cancerhjälpen tar man emot 30-40 brev i veckan från utförsäkrade cancersjuka som söker akut hjälp för att klara ekonomin" "Många är för stolta för att gå till socialen. De säljer till och med sina barns cyklar".
Källa: Nyhetskanalen (2011)

Den 11 januari 2011 sade Ulf Kristersson (m) att han är nöjd med sjukreglerna och skyllde enskilda fall på Försäkringskassans handläggare: "Så att människor hamnat i kläm beror inte på de nya sjukreglerna utan på enstaka handläggares misstag?
- Ja, det har inte med de nya reglerna att göra. Jag tror bara att det får mer uppmärksamhet nu."
Källa: Kommunalarbetaren (2011)

Under februari månad 2011 började artiklar och reportage komma ut i media i rasande takt runt om i landet. Denna gången är det främst diakoner från Svenska kyrkan som ryter ifrån: "Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag".
Källa: Kyrkans Tidning (2011)

Den 8 februari 2011 klargjorde Ulf Kristersson (m) att han inte kommer göra större ändringar och att de som tycker sjukreglerna är fel nu också kommer tycka det sedan: "Det blir inga stora förändringar av reglerna i sjukförsäkringen, enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M)." "Han tillade att den som tycker att de nya reglerna i grunden är fel kommer att tycka det även sedan regeringen har justerat vissa delar."
Källa: Expressen (2011)

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • tro
 • sjukregler
 • sjukdomar
 • påskuppropet
 • funktionsnedsättning
 • arbetsförmedlare
 • arbetsförmedlingen
 • demonstration
 • fk
 • funktionshinder
 • sjukdom
 • påskupprop
 • manifestation
 • introduktionsprogram
 • försäkringskassan
 • utförsäkring
 • aktivitetsersättning
 • sjukersättning
 • sjukpenning
 • introduktionsprogrammet
 • sjukreglerna
 • sjukförsäkringsreform
 • sjukförsäkring
 • miljöpartiet
 • vänsterpartiet
 • socialdemokraterna
 • kristdemokraterna
 • moderaterna
 • folkpartiet
 • centerpartiet

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Länk: Påskuppropets sida på Facebook
Se även: Myterna om sjukförsäkringen avslöjas

Relaterat innehåll