Pressmeddelande -

The Paper Province, näringslivet och Karlstads universitet mötte Statssekreterare Peter Honeth (fp)

I detta möte med Peter Honeth deltog Ulf Eliasson,VD, Skoghalls Bruk (ordf. i TPP) och Anders Brolin Forskningschef Stora Enso Research, Anders Björn, VD, Metso Paper (vice ordf. i TPP) och Ingvar Klerelid, Forskningschef, Metso Paper, Sture Hermansson, Bitr. Länsråd, Länsstyrelsen i Värmland, Mats Williams, VD i TPP, och från Karlstads universitet, Kerstin Norén, rektor, Thomas Blom, Prorektor, Thomas Nilsson, Dekanus och Anne-Christine Larsson, Universitetsdirektör.

Förra året uppgick Sveriges exportnetto till 120 miljarder kronor. Enligt SCB var Skogsindustrins andel hela 80 procent. Alltså har den svenska pappers- och massaindustrin en stor betydelse för landets välstånd, tillväxt och internationella konkurrenskraft. Karlstad, Sundsvall och KTH, har alla tre pekats ut som prioriterade universitet för branschforskning inom papper och massa.

Statssekreterare Peter Honeth fick en god portion information om varför The PaperProvince medlemsföretag finns här och svarar för en samlad kompetens som inte finns någon annanstans i världen.

För The Paper Province medlemsföretag har därför Karlstads universitet en viktig roll - att vara ett modernt och samverkansinriktat universitet. Mats W. kunde visa på mätbara, konkreta resultat för hur viktigt samarbetet är mellan The Paper Province medlemsföretag och Karlstads universitet. Genom industrins satsning och investering på FoU i regionen är målsättningen för The Paper Province, att fortsätta att vara ett globalt konkurrenskraftigt kluster.

Det är därför oerhört viktigt för industrin att utvecklingen för Karlstads universitet inte missgynnas i resurstilldelningen.

Bildtext:
På bilden ses Peter Honeth till vänster i samspråk med Mats Williams. Bakom skymtar Rektor Kerstin Norén och Universitetsdirektör Anne-Christine Larsson från Karlstads universitet samt Anders Björn, VD, Metso Paper.

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62