Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W0844, FRÅN THE PAPER PROVINCE

# The Paper Province uppmärksammas i internationell klusterrapport

På den nyss avslutade klusterkonferensen i Kapstaden, Sydafrika, presenterade Scottish Enterprise en internationell rapport om kluster-utveckling. I rapporten lyftes The Paper Province, som ett bra exempel på hur ett framgångsrikt kluster växer fram.

- Att The Paper Province återigen uppmärksammas som det goda exemplet är naturligtvis glädjande. Det visar att det arbete som våra 80 medlemsföretag bedriver i samverkan med varandra, och med Karlstads universitet och offentliga aktörer, bidrar till att stärka företagens och regionens konkurrens- och attraktionskraft, säger Mats Williams, vd för The Paper Province.
I rapporten, som omfattar tio klusterorganisationer i fem olika länder, konstateras bl.a. att konkurrensen mellan företagen inom The Paper Province är gynnsam och utvecklande och att medlemsföretagen bidrar till att det råder ett positivt forsknings- och innovationsklimat i regionen.
- Rapporten stärker tesen att kluster driver tillväxt. Tillsammans med utmärkelsen som ett av Europas mest innovativa kluster bidrar den också till att många jag möter här på konferensen är intresserade att lära mer om The Paper Province och våra medlemsföretag, säger Mats Williams.

Konferensen i Sydafrika är en av världens största klusterkonferenser och samlar ca 400 forskare, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter från 80 länder över hela världen.

The Paper Province deltar i den värmländska delegation, tillsammans med bl.a. Region Värmland, som bjudits in till konferensen för att dela med sig av kunskaper och erfarenheter om klusterorganisationer som verktyg för regional utveckling och tillväxt.
För mer information, vänligen kontakta: Mats Williams, vd för The Paper Province, 070-627 49 42

# Se resultatet från Energy Squares workshop - kreera en ny virtuell mötesplats!

Onsdagen den 5 november presenteras resultatet av den workshop som genomförts för att kreera en virtuell mötesplats på webben för Energy Square.

Intresserade är välkommen att tillsammans med landshövding Eva Eriksson, Danny Aerts, vd för .se och andra inbjudna gäster vara med under presentationen av workshopen för att bli inspirerad och få idéer om hur man syns och hörs i mediebruset.
Uppdraget var att kreera en virtuell mötesplats för Energy Square, som har tydliga och enkla funktioner och ett attraktivt gränssnitt vilket gör platsen till ''first choise'' för kunder världen över.

Deltagare i workshopen var Compare´s vassaste IT-företag, de ivrigaste studenterna från Gamemaker, TIME, Media-, Design- och Innovationsprogrammet från gymnasiet och Karlstads universitet, reklambyråer, webbyråer, nytänkare och kreatörer som Pier Schmid, Broken Door/Da Buzz, i en skön blandning med coachning av Dotank och CTF.

När: 5 november klockan 14 - 15.30
Var: Karlstads universitet, Nya Teknikhuset, Lokal: Ljungbergssalen (Ägget)

The Energy Square hälsar alla intresserade välkomna. Ingen föranmälan behövs!
Workshopen var det första konkreta resultatet av Compare och The Paper Province samarbetsprojekt Copps som syftar till att hitta affärsmöjligheter genom samarbete över branschgränserna.

Läs mer på: www.energysquare.se eller www.paperprovince.com

# Nytt varumärke för ekonomutbildningarna

I februari nästa år lanserar Karlstads universitet ett nytt varumärke: Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Ett förändrat innehåll och tydligare profiler på grundnivå och avancerad nivå är några av bakgrundsfaktorerna för beslutet.

- En av våra allra viktigaste frågor är att få studenter och där litar jag på fakulteternas bedömningar av vad som är verksamma marknadsföringsåtgärder. En sådan åtgärd är att samla ekonomutbildningarna under ett gemensamt varumärke. Ekonomutbildningarna hör till universitetets största utbildningar och svarar för ungefär hälften av våra examina på avancerad nivå. Det är därför en strategiskt viktig framgångsfaktor att vi nu satsar på att bygga varumärket Handelshögskolan vid Karlstads universitet, säger rektor Kerstin Norén.

För studenten innebär varumärket Handelshögskolan vid Karlstads universitet att det blir lättare att hitta till ekonomutbildningarna i Karlstad. Men den främsta skillnaden blir en ny struktur på såväl grundnivå som avancerad nivå, med tydliga utbildningsprofiler och en starkare forskningsanknytning. Samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet i utbildningarna stärks, bland annat genom praktikkurser. Internationalisering är också något som lyfts fram tydligare. Kursansvariga skapar nu fler utbildningsalternativ för utländska studenter och skapar möjligheter för en större integration mellan svenska och utländska studenter.

- Vi kommer också att arbeta med att öka studenternas anställningsbarhet. Det handlar om till exempel om att kunna kommunicera sitt budskap på ett tydligt sätt, jobba i team, ledarskapsförmåga och andra ''mjuka'' färdigheter. Vi har tittat på några av de ledande internationella handelshögskolorna och inspirerats av deras arbetssätt, säger Olle Sonesson, programledare på nuvarande ekonomprogrammet.

De utbildningar som i första hand berörs är ekonomprogrammet, fastighetsekonomprogrammet, matematikekonomprogrammet samt relaterade utbildningar på avancerad nivå.

Bernt Andersson, prefekt Avdelningen för företagsekonomi, tel 070-538 28 46. Läs mer på: www.kau.se

e ller på: www.paperprovince.com

# Metso Paper stärker sin position i Kina

Metso Paper i Karlstad har fortsatta framgångar i Kina. Det är mjukpappersföretaget HengAn Group som nu köper sin tredje och fjärde mjukpappersmaskin från Karlstad på mindre än tre år. Den sammanlagda ordersumman är på närmare 300 miljoner kronor. Maskinerna skall levereras under 2009 och 2010.

- Med den här ordern har vi sålt sju mjukpappersmaskiner till olika kunder i Kina sedan 2004, säger Anders Björn, VD på Metso Paper i Karlstad.
- Det är viktigt att bygga långsiktiga relationer med företag och myndigheter i Kina. Ett exempel på detta är det samarbete som finns mellan Värmland och Fujan-provinsen i vilket bla a Länsstyrelsen i Värmland spelat en aktiv roll.
Den senaste ordern har Metso Paper tagit i hård konkurrens med andra leverantörer. Att företaget lyckats beror i hög grad på det sätt som produktionen organiseras idag. Enheten i Karlstad är fortfarande centrum för verksamheten med sin tillverkning av nyckelkomponenter med höga krav på kvalitet, projektledning, försäljning,
produktutveckling och forskning . Samtidigt utnyttjas Metsos egna verkstadsresurser i Kina för en del produktion som lämpar sig bäst att förlägga lokalt.
- För att vi ska klara oss i konkurrensen måste vi vara flexibla och kunna utnyttja Metsos alla resurser globalt. Som världsledande företag i branschen har Metso idag ett världsomspännande nätverk av verkstäder och servicecentra, säger Anders Björn.
- Det här är ett tydligt exempel på hur globaliseringen verkar och det är viktigt att både vi som företag och vår region som helhet anpassar oss till detta.

HengAn är ett ledande och snabbväxande företag för konsumentprodukter med distribution och försäljning över hela Kina. De båda nya maskinerna kommer att tillföra en årsproduktion på 120 000 ton högkvalitativt mjukpapper i forma av t ex pappersnäsdukar, toalettpapper och pappershanddukar.

Metso är en internationell teknologikoncern vars omsättning år 2007 uppgick till över 6 miljarder euro. Metsos över 27 000 medarbetare i omkring 50 länder betjänar kunder inom massa- och pappersindustrin, berg- och mineral-bearbetningsindustrin, energiindustrin samt andra utvalda industribranscher.

Läs mer på: www.metso.com

För ytterligare information: Anders Björn, VD, Metso Paper Karlstad AB, Mobil 070 - 0705-171338

# Billerud och SCA trea i web-ranking

Billerud och SCA kom på en delad tredjeplats i PR-firman Hallvarsson

Hallvarsson & Halvarssons årliga webundersökning omfattar de 100 största börsnoterade företagen i Sverige. För tredje året i rad kom Swedish Match på första plats. Andraplatsen togs av Swedbank, och tredjeplatsen delades mellan Billerud och SCA.
I undersökningen har analytiker, investerare och journalister fått utvärdera kvalitén på företagens websidor.

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Refinansiering klar för Rottneros

Rottneros har tecknat avtal om nya lån för cirka 620 miljoner kronor. Det är ett led i en refinansiering av Rottneros befintliga syndikeringslån från 2003 på cirka 640 miljoner kronor. Transaktionen säkerställer koncernens långsiktiga finansiering och möjliggör företagets löpande investeringar.

- Det känns oerhört tillfredsställande att vi trots problemen i Utansjö, som har resulterat i nedläggning av bruket, har kunnat refinansiera bolaget på rimliga villkor mitt under den pågående krisen i det internationella banksystemet. Nu har vi säkerställt finansieringen och kan koncentrera oss på framtiden och på att vidareutveckla våra anläggningar och produkter, säger Rottneros koncernchef, Ole Terland.

Förändringsarbetet inom Rottneros, som innefattar både besparingsåtgärder och investeringar, fortsätter i syfte att förbättra lönsamheten och produktiviteten i koncernen. Samtidigt strävar Rottneros efter att minska sitt starka dollarberoende. Prioriterade åtgärder i detta sammanhang är att genomföra etableringen av en massafabrik i Sydafrika samt utvecklingen av livsmedelsförpackningsverksamheten.

Krediten är arrangerad som ett säkerställt lån motsvarande 53,3 miljoner dollar och en kreditfacilitet med ett rambelopp på 30 miljoner dollar, där alla bolagets nuvarande banker deltar; Banco Bilbao, Danske Bank, DnB Nor, HSH Nordbank och Nordea. Krediten löper på tre år med möjlighet till ett års förlängning. Amortering ska ske med 0,5 miljoner dollar per kvartal under 2008 och 2009, samt en miljon dollar per kvartal därefter. Vid förbättrat kassaflöde kan amorteringstakten öka.
Lånefaciliteten är kopplad till ett antal finansiella villkor och nyckeltal, samt rörelseanknutna villkor. Vidare innehåller lånefaciliteten villkor, som bland annat innebär att investeringsnivån begränsas till den nu gällande långsiktiga investeringsplanen, villkor för att avyttra tillgångar, göra förvärv samt vissa begränsningar i samband med ägarförändringar. Vidare förbinder sig styrelsen att inte föreslå aktieutdelningar innan den finansiella ställningen förbättrats väsentligt. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Karlstads universitet i strykklass

- Regeringen har placerat de nya universiteten i strykklass vid fördelningen av forskningspengarna. I genomsnitt ökar anslagen med 14 procent, men för Karlstads universitet blir ökning 5 procent.

Det säger Kerstin Norén, rektor vid Karlstads universitet. Hon är besviken och arg sedan hon tagit del av regeringens forskningsproposition.

- Regeringen har inte förstått att Sverige behöver moderna universitet för att stärka Sverige som kunskapsnation och skärpa vår internationella konkurrenskraft. Man har låst sig i gamla tankebanor och tror att fokuserade satsningar på gamla lärosäten i storstäderna är vägen till framgång, anser hon.
Svårbegripligt är också, enligt Kerstin Norén, att regeringen inte vill inrätta ett innovationskontor i Karlstad där universitetet i samverkan med företag och myndigheter kommit långt för att skapa konkreta resultat av forskningen. Även på detta område satsar regeringen på de gamla universiteten.


För mer information kontakta gärna rektor Kerstin Norén, tel 0703-058630

Enligt Pressinformation från Karlstads universitet, 23 okt. 2008. Läs mer på: www.kau.se

 

# Frukostmöte, 13 november, med Pöyry, som värdföretag

Torsdag den 13 november är Pöyry värdföretag för ett frukostmöte i arrangemang av The Paper Province och Compare.

Temat är: "Fordonsbränsle från skogsindustrins restprodukter - bränsle till 100 000 bilar utan att påverka produktionen!

Föredragshållare är Fredrik C Nilsson.

Tid: torsdag 13 november, kl. 07.30 - 09.00

Plats: Packhusgatan 1, Karlstad. Anmälan: senast måndag den 10 november till:  k.lagerström@paperprovince.com eller maria.johansson@compare.se

Bjud med dina arbetskamrater och ta chansen att träffa representanter från bland annat de båda nätverken!

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Utveckla din förmåga att leda projekt

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 22-23 och 28-29 april, 2009.

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: Februari, 2009.

► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Nytt kursdatum planeras till våren 2009!

► Microsoft Project 2007

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov att lära sig verktyget Microsoft Project 2007

för att administrera och följa upp sit projekt. För dem som genomfört kursen "Utveckla din förmåga att driva projekt" är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterligare befästa sin kompetens avseende projektledning.

Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 16-17 december, 2008.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 20/11-2008

SPRÅK:

► E- mail English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva e-mail/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 12-13/11-2008

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Nytt kursdatum planeras till våren 2009!

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 80 företag med mer än 8700 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

- Besök av Statsekreterare Peter Honeth, FP, 4 november. Jobbar hos Lars Leijonborg, FP.

- Kurs i banmekanik i Karlstad 4 - 6 november - i arrangemang av The Packaging Greenhouse

- Presentation av The Energy Square´s Workshop om ny hemsida, 5 november, Karlstads universitet, Nya Teknikhuset - Ljungbergssalen (Ägget)

- Alumni-återträff, 8 november, på Karlstads universitet.

- Frukostmöte, 13 november, med Pöyry AB, som värdföretag.

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62