Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W0845, FRÅN THE PAPER PROVINCE

# The Paper Province, näringslivet och Karlstads universitet mötte Statssekreterare Peter Honeth (fp)

Efter den senaste veckans reaktioner på regeringens forsknings- och innovations-proposition, fick The Paper Province (TPP) och näringslivsrepresentanter tillsammans med Karlstads universitet tillfälle att träffa Statssekreterare Peter Honeth (fp) här i Karlstad.

På bilden ses Peter Honeth till vänster i samspråk med Mats Williams. Bakom skymtar Rektor Kerstin Norén och Universitetsdirektör Anne-Christine Larsson från Karlstads universitet samt Anders Björn, VD, Metso Paper.

I detta möte med Peter Honeth deltog Ulf Eliasson,VD, Skoghalls Bruk (ordf. i TPP) och Anders Brolin Forskningschef Stora Enso Research, Anders Björn, VD, Metso Paper (vice ordf. i TPP) och Ingvar Klerelid, Forskningschef, Metso Paper, Sture Hermansson, Bitr. Länsråd, Länsstyrelsen i Värmland, Mats Williams, VD i TPP, och från Karlstads universitet, Kerstin Norén, rektor, Thomas Blom, Prorektor, Thomas Nilsson, Dekanus och Anne-Christine Larsson, Universitetsdirektör.

Förra året uppgick Sveriges exportnetto till 120 miljarder kronor. Enligt SCB var Skogsindustrins andel hela 80 procent. Alltså har den svenska pappers- och massaindustrin en stor betydelse för landets välstånd, tillväxt och internationella konkurrenskraft. Karlstad, Sundsvall och KTH, har alla tre pekats ut som prioriterade universitet för branschforskning inom papper och massa.

Statssekreterare Peter Honeth fick en god portion information om varför The Paper Province medlemsföretag finns här och svarar för en samlad kompetens som inte finns någon annanstans i världen.
För The Paper Province medlemsföretag har därför Karlstads universitet en viktig roll - att vara ett modernt och samverkansinriktat universitet. Mats W. kunde visa på mätbara, konkreta resultat för hur viktigt samarbetet är mellan The Paper Province medlemsföretag och Karlstads universitet. Genom industrins satsning och investering på FoU i regionen är målsättningen för The Paper Province, att fortsätta att vara ett globalt konkurrenskraftigt kluster.

Det är därför oerhört viktigt för industrin att utvecklingen för Karlstads universitet inte missgynnas i resurstilldelningen.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

# Vem vill du bli jobbarkompis med?

Åtta Karlstadsbor medverkar i den stora rekryterings- och informationsaktivitet som Karlstads kommun genomför tillsammans med näringslivet. De berättar om sina jobb och hur bra det är att bo och leva i Karlstad. Syftet är att öka kännedomen om Karlstad och visa bredden på vår arbetsmarknad.

Under perioden 7 till 30 november satsar Karlstads kommun och näringslivet på att nå högskole- och universitets-studenter i slutet av sin utbildning, och nyetablerade på arbetsmarknaden. Fokus ligger på orter där arbetsgivare i karlstadsområdet vanligtvis rekryterar från, som Göteborg, Linköping, Örebro, Umeå och Stockholm. Målsättningen är att fler ska ha Karlstad som sökalternativ när de letar nytt jobb.

- Detta är en del av vårt långsiktiga tillväxtarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Melesjö Windahl. Vi är offensiva och vill bli mer kända för vårt kompetenta näringsliv. Vi har mycket att erbjuda anställda inom den privata och offentliga sektorn, och för entreprenörer som vill etablera sig i Karlstad.

Genom att presentera åtta riktiga Karlstadsbor, som alla jobbar inom branscher med kommande rekryteringsbehov, sprids bilden av Karlstads breda arbetsmarknad och hur det är att leva och bo här.

Internet är numer den främsta rekryteringskanalen och därför inriktas aktiviteterna till webben. På en interaktiv hemsida, karlstad.se/jobbarkompis , kan nyfikna besökare från hela landet bekanta sig med de åtta presumtiva jobbarkompisarna, läsa deras bloggar och maila dem för att ställa frågor. Man kan också läsa om lediga jobb i Karlstad och få mer information om staden.

- För att få besökare till sidan kommer vi att ha baners på populära hemsidor, som t ex blocket.se, metro.se, jobb24 och andra sidor där målgruppen befinner sig, berättar Kristina Fransson som är kommunens marknadsförare.


Maria Rentzhog (bilden) är research scientist på Stora Enso Research och representerar The Paper Province i kampanjen. Hon kommer ursprungligen från Sundsvall. Maria har pluggat i både Umeå och Stockholm innan hon flyttade till Karlstad för 1,5 år sedan. Hon är teknologie doktor i ytkemi och tryckning och arbetar med forskning inom kartongutveckling på Stora Enso Research på Kronoparken.
- Det roligaste med mitt jobb är att vi ofta jobbar i projekt och att jag har många kontakter med olika bruk och med kunder och leverantörer, säger hon.

Maria medverkar i kampanjen för att hon trivs i Karlstad och hon berättar gärna för andra om Karlstad, som hon anser är en lagom stor stad som har det mesta man kan önska sig, vacker natur och trevliga människor.
Läs mer på: karlstad.se / jobbarkompis

# - Nu börjar byggandet av Karlstads nya torg, säger Energy Square!

Grunden är nu lagd för att kunna starta bygget av det nya virtuella torget (www.energysquare.se). Torget kommer att bli en mötesplats där kunskap och idéer kan mötas och affärer skapas. Igår presenterades många kreativa idéer hur torget ska utformas för att locka och gynna dess besökare. Det är Energy Square med ekonomiskt stöd av .SE som samlat några av regionens mest kreativa personer för att lägga grunden till torget.

I Ljungbergssalen "ägget" på Karlstads Universitet hölls häromdagen presentationerna av de idéer som framkom på Energy Squares workshop den 21 oktober. Workshopen hölls under ledning av Dotank och CTF i Karlstads Universitets pedagogiska verkstad. Deltagare var Compares vassaste IT-företag, reklam och webbyråer, de ivrigaste studenterna från Gamemaker, Älvkullegymnasiet och Karlstads universitet och kreativa krafter som musikern Pier Schmid Broken Door/Da Buzz. Under en dag fick de uppdraget att kreera idéer kring en ny virtuell mötesplats för Energy Square.

Presentationen inleddes med att landshövding Eva Eriksson, som nyligen fått rollen som ordförande i Sveriges Miljömålsråd, beskrev världsproblemet "Klimatfrågan". Här måste vi alla hjälpa till för att bygga ett hållbart samhälle menade Landshövding Eva Eriksson.
- I Värmland har det tagits ett beslut på att vi ska åstadkomma något inom energiområdet tillsammans med aktiva partners i regionen. Energy Square är en viktig del av detta genom att skapa förutsättningar för energieffektivisering inom den viktiga massa- och pappersindustrin, berättade Landshövdingen.

Ingrid Ivars, Energy Square beskrev uppdraget och förutsättningarna som gavs på workshopen och beskrev varför ett internationellt torg på nätet är nödvändigt. - Vi tror ju inte att vi kan få alla att komma till Karlstads torg för att göra affärer, vi måste se till att göra ett torg som är tillgängligt för alla var i världen man befinner sig. IT-nätverket Compare beskrev vilka som deltog och varför och tryckte på vikten av samverkan både mellan företag och olika branscher. De deltagande företagen var: Elvenite, Marilyn, Initium, Know IT, Two och Ord&Bild.

Danny Aerts, VD för .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) deltog under presentation och motiverade varför de valt att ge bidrag till Energy Square för att utveckla en ny virtuell mötesplats. När .SE årligen gör sin bedömning tittar man mycket på innehållet och har ett antal grundkriterier som ska uppfyllas som genomförbarhet, stor erfarenhet att driva projekt, trovärdig projektbeskrivning med mätbara och tydliga mål, tidigare erfarenhet av att ha utvecklat hemsidor som fortfarande är aktiva. Samtliga dessa kriterier anser Danny Aerts att Energy Square uppnår. De fann att Energy Squares målsättning är bra och ambitiös samt såg arbetet som mycket betydelsefullt och att det verkar för en god sak, att projektet hade en nytänkande internetlösning i en traditionell bransch, att projektet följer internets filosofi med fritt informationsflöde och mötesplats för människor, dess internationella prägel samt koncentreringen på best practices.

För att få spänst och nya fräscha vinklingar från andra branscher deltog bl. a Pier Schmid från Broken Door och initiativtagare till gruppen Da Buzz. Han menade av egen erfarenhet, att det går att nå fantastiska resultat via internet. Det kräver att man måste engagera sig hela tiden, svara på frågor och jobba med nya lockbeten för att intressera nya och gamla besökare men att det finns otroliga möjligheter att nå ut till en bred publik via webben.

Resultatet presenterades av de olika grupperna och här kom det fram nyskapande och originella idéer tillsammans med bra referenser från dagens Internetvärld som t ex YouTube, Blocket, Wikipedia och Facebook. Energy Square har nu samlat in alla goda idéer och kommer utifrån dessa att rita upp hur det nya torget ska se ut. Därefter är det bara att sätta igång att bygga!

Mer information:
• Energy Square är ett projekt under The Paper Province med målsättningen att bli ett center för energieffektiviseringar inom massa- och pappersindustrin. Nyligen blev Energy Square beviljade medel ur Internetfonden av .SE för att utveckla en virtuell mötesplats.
• .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som står på två ben; domännamnsverksamhet och Internetutveckling. Överskottet från registreringen av domännamn finansierar projekt som bidrar till Internets utveckling i Sverige.
• Workshopen var det första konkreta resultatet av Compare och The Paper Province samarbetsprojekt COPPS, som syftar till att hitta affärsmöjligheter genom samarbete över branschgränserna.

För ytterligare information kontakta Energy Square:
Ingrid Ivars 0768 - 36 68 68 eller Magnus Persson 070 - 342 79 41

# Stora Enso outsourcar ekonomifunktioner

Cirka 300 tjänster inom Stora Ensos centrala ekonomiadministration försvinner, när Stora Enso outsourcar merparten av sin ekonomiska transaktionsbehandling till Capgemini. Capgeminis tjänster till Stora Enso kommer att utföras i första hand i Indien och Polen.

Stora Ensos outsourcing av merparten av sin ekonomiska transaktionsbehandling till Capgemini är ett steg i omstruktureringen av koncernens ekonomifunktion enligt vad som meddelades i oktober förra året samtidigt med Stora Ensos övriga omstruktureringsplaner.

Stora Ensos omstrukturering av sin ekonomiadministration blir en av de mest omfattande omstruktureringarna av en ekonomifunktion i de nordiska länderna. Åtgärden kommer att avsevärt minska kostnaderna, enligt ett pressmeddelande från Stora Enso.

- Vårt avtal om outsourcing till Capgemini kommer tillsammans med övriga planer för ekonomifunktionen att förbättra vår produktivitet och minska kostnaderna. Åtgärderna är i linje med våra planer att rationalisera administrationen, så att den överensstämmer med de mer fokuserade affärsbehoven, säger Stora Ensos CFO, Markus Rauramo.

Capgemini kommer under outsourcingavtalet att ansvara för övervägande delen av Stora Ensos transaktionsbehandling, såsom hanteringen av inköpsfakturor. Tjänsterna till Stora Enso kommer att utföras av ett team på Capgemini Business Process Outsourcing, förlagt i första hand i Indien och Polen. Outsourcingen är planerad att inledas i början av nästa år och vara fullt genomförd
under sista kvartalet 2009. Outsourcingen väntas minska Stora Ensos personal med cirka 300 personer. Avtalet är villkorat av att Stora Enso informerar och förhandlar med berörda anställda eller deras representanter.

Utöver outsourcingen av funktioner till Capgemini kommer Stora Enso även att etablera ett centraliserat servicecenter i Kotka i Finland och ha kvar endast små ekonomifunktioner i huvudländerna, i stället för de nuvarande servicecentren i Finland, Sverige och Tyskland. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# CTF möter näringslivet

CTF har ett utbrett samarbete såväl internationellt som nationellt både med andra lärosäten och företag. Samtidigt har samarbetet med det regionala näringslivet inte fått lika stort utrymme.

- Vi har kanske varit lite dåliga på att nå ut till företagen och industrin i Värmland. Tillsammans med industriklustren Stål & Verkstad, Paper Province, The Packaging Arena och Compare fördjupar vi nu ett samarbete för att öka kännedomen om CTF och vår verksamhet hos de värmländska företagen. Det är först nu det är möjligt tack vare satsningar från region Värmland och EU:s strukturfonder, säger professor Anders Gustafsson vid CTF.

Som ett första steg i detta samarbete bjöd CTF tillsammans med Stål- och verkstadsklustret in till en workshop den 21 oktober med deltagare från Uddeholm Tooling AB, Metso Paper Karlstad AB, BAE Systems Bofors AB, Somas Instrument AB, Antiphon AB samt Staffan Bjurulf Region Värmland.

Vill du veta mer? Kontaka Per Myhrén, projektledare CTF,
per.myhren@kau.se , tel. 070-214 08 36.

# Stora Enso lägger ned tyskt pappersbruk

Stora Enso lägger ned Baienfurt bruk i Tyskland samt stänger en pappersmaskin vid Kabel bruk. 391 anställda i Baienfurt drabbas. Stängningen av PM3 i Kabel berör cirka 170 anställda.

Orsakerna till stängningarna är de ständiga lönsamhetsproblemen, som beror på överkapacitet i Europa, den starka euron samt kostnadsökningar, särskilt för virke och energi.

Stora Enso meddelade i september sin avsikt att stänga kartongmaskinen med en årskapacitet på 190000 ton falskartong vid Baienfurt Bruk till slutet av 2008. Det är tänkt att koncernens kartongbruk i Finland och Sverige fortsätter med att tillhandahåll service åt brukets kunder. Arkningsanläggningen i Baienfurt ska fortsätta med produktionen för att ge service åt kunder även framöver. Baienfurt bruk har 391 anställda, varav cirka 40 kan fortsätta att arbeta vid arkningsanläggningen.

Stängningen av PM3 vid Kabel Bruk kommer att påverka cirka 170 anställda. PM3 tillverkar bestruket journalpapper och har en årskapacitet på 140000 ton.

Stora Enso kommer att leta efter intressenter som kan utveckla anläggningen vid Baienfurt Bruk för andra industriella ändamål än kartong- eller pappersproduktion. Stora Enso håller även på att utarbeta ett stödpaket för de anställda som påverkas av omstruktureringsåtgärderna. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Barn löste klimatproblem i robottävling

Framgångsrika ingenjörer eller teknikprojekt kräver många olika färdigheter och egenskaper. I lördags löste 250 barn teknik- och klimatuppdrag i en internationell tävling på Karlstads universitet.

Kreativitet, samarbete, entusiasm, lek och lärande är centrala delar när 18 lag tävlade i First Lego League på Karlstads universitet lördagen den 8 november. Det var en teknikturnering för barn i åldrarna 10-16 år där barnen arbetade med ett gemensamt uppdrag, men där lösningarna kunde vara många. Tävlingen hölls på tio orter i Sverige samtidigt. På Karlstads universitet tävlade lag från exempelvis Västergötland och Värmland.

Varje lag fick tre moment som skulle lösas: programmera en legorobot som ska klara vissa uppgifter på en bana, kunna beskriva och berätta hur de gjort så att andra förstår, samt en teoretisk del där de får identifiera ett klimatproblem i sin närhet och komma på en lösning.

- Barnen lär sig att se sammanhang mellan de olika delarna av uppdragen, säger Jan Håkanson, projektledare, Teknikerjakten, Karlstads universitet. De får en ökad vetenskaplig förståelse av temat och problem relaterade till det, och sist men inte minst får de hitta lösningar.

Tävlingen var ett samarbete mellan universitetet, högstadie- och gymnasieskolorna. Ett 30 tal lärare från universitetet, högstadier och gymnasieskolor medverkade tillsammans med personer från näringslivet i rollen som domare och funktionärer.

Det vinnande laget går sedan vidare till den skandinaviska finalen som hålls i Kongsberg, Norge, redan den 29 november.

Klockan 10.00 invigdes Firts Lego League turneringen i hus Vänern, Karlstads universitet, och klockan 15.00 gick finalen med prisutdelning.

Kontaktperson: Jan Håkanson, Projektledare, Teknikerjakten, Karlstads universitet, tel. 070-935 01 71

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Nytt vedgårdssystem till Billerud Karlsborg

TietoEnator har fått i uppdrag att leverera ett nytt vedgårdssystem till Billerud Karlsborg. Systemet, Roaming Object Coordinating System (ROCS), är baserat på Microsoftteknik och GPS-positionering.

ROCS är kopplat till Skogs Data Centralen, SDC, (en ekonomisk förening ägd av svensk skogsindustri).

Systemet förses med data från SDC i realtid, innehållande all relevant information för hantering av stockar. Stockarnas position är markerade på en digital karta med hjälp av ett GPS-system och trådlöst nätverk. Av systemet får truckförarna sedan information om vad man ska hämta, var råmaterialet finns, samt vart det ska transporteras. Genom att använda vågutrustning i truckarna kan man i realtid mäta och registrera vikten av det man lyfter.

- Eftersom råmaterial blivit allt dyrare de senaste åren, är det viktigt för oss att få en mer optimerad vedomsättning. Vi måste säkerställa att vi tar rätt stockar för avsedd produktion och samtidigt minimerar antalet felaktiga förflyttningar. Detta kommer att ske genom att ha full kontroll av vedgården, säger Assar Strömbäck, ansvarig för renseriet på Billerud Karlsborg. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Stora Enso bygger kraftverk vid polskt pappersbruk

Stora Enso investerar 137 miljoner euro i byggandet av ett nytt kraftverk vid Ostroleka bruk i Polen. Projektet påbörjas omgående och ska vara färdigt i slutet av 2010.

Det nya bränsleflexibla kraftverket förbättrar Ostroleka bruks självförsörjningsgrad och energieffektivitet och leder till minskade
koldioxidutsläpp. Syftet är att - i mån av tillgång - öka användandet av biobränsle. I och med det nya kraftverket kommer brukets självförsörjningsgrad på el att bli cirka 65 procent och på ångproduktion 100 procent.

Dagens aviserade kraftverksinvestering kommer att yttrligare förbättra Stora Ensos kostnadseffektivitet i Polen. Ostroleka Bruk har för närvarande ingen egen kraftproduktion.

- Investeringen stödjer Stora Ensos strategi att upprätthålla lönsam tillväxt på de snabbt växande marknaderna i Central- och Östeuropa, särskilt inom wellpappbranschen i Polen och Ryssland. Det nya kraftverket ger Stora Enso tillgång till konkurrenskraftig energi för de långsiktiga behoven, säger Veli-Jussi Potka, Executive Vice President, Stora Enso Industrial Packaging.

Stora Enso har fyra fabriker i Polen, Ostroleka är en kombinerad industrianläggning, inrymmande massa- och pappersproduktion, en konverteringsenhet för wellpapptillverkning samt ett säckpappersbruk. Bruket byggdes 1959. /AA

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Utveckla din förmåga att leda projekt

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 22-23 och 28-29 april, 2009.

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: Februari, 2009.

► Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga
För dig som vill öka din kommunikationsförmåga och bli en mer intressant presentatör. Utbildningen passar alla, både dig som har mycket erfarenhet av att presentera och även dig som inte har någon vana alls. Alla tränas och coachas utifrån sin egen nivå. Syftet med kursen är att utveckla kommunikations och presentationsförmågan så att du är trovärdig och säker i dina presentationer både i enskilda samtal och i större grupper. Kursen är på fem förmiddagar.
Kursdatum:
18/3, 25/3, 1/4, 8/4 och 22/4-2009


► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Nytt kursdatum planeras till våren 2009!

► Microsoft Project 2007

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov att lära sig verktyget Microsoft Project 2007

för att administrera och följa upp sit projekt. För dem som genomfört kursen "Utveckla din förmåga att driva projekt" är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterligare befästa sin kompetens avseende projektledning.

Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 16-17 december, 2008.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 20/11-2008

SPRÅK:

► E- mail English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva e-mail/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursen återkommer till våren, 2009.

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Nytt kursdatum planeras till våren 2009!

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 80 företag med mer än 8700 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida:www.paperprovince.com/kompetenscentrum

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com 

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

- Möte med länets SYV - studie- och yrkesvägledare, 12 november

- Nätverkslunch med Informatörsnätverket i Värmland, 12 november, Plaza, Prime PR är gäst.

- Frukostmöte, 13 november, med Pöyry AB, som värdföretag

- "Värmlandsmodellen" uppmärksammas på Norges Ambassad i Stockholm, 17 november.

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62