Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W0846, FRÅN THE PAPER PROVINCE

# Intressant tema lockade många frukostbesökare

Ett 40-tal besökte Compare och The Paper Province frukostmöte den 13 november när Pöyry stod som värdar och berättade om framtida fordonsbränslen med inriktning biogas.

Bilden: Från vänster Fredrik Nilsson och Jonas Sporrong.

"Pöyry AB är ett globalt konsult- och ingenjörsföretag som jobbar inom affärsområdena energi, skogsindustri samt infrastruktur och miljö. Vi har idag cirka 8000 anställda i 47 länder. I Sverige finns kontor på 16 orter där Karlstadskontoret är det största med 70 anställda." Berättade Jonas Sporrong, avdelningschef på Pöyry i Karlstad. "Att Karlstadskontoret är störst beror bland annat på att det finns en god marknad här samt att Värmländsk ingenjörskonst är efterfrågad."

"Genom det ökade globala energibehovet bör Sverige se över sin inhemska produktion av alternativa drivmedel" sa Fredrik Nilsson, Pöyry.

Alternativa fordonsbränslen kan framställas från råvaror som åkergrödor, skog och restprodukter. Åkergrödor och skog används för att framställa biodiesel och etanol. Båda dess sätt att framställa fordonsbränsle konkurrerar med andra branscher om råvaror.

Framställning av etanol genom spannmål innebär att man konkurrerar med spannmålsbranschen. I dag finns cirka 4,2 miljoner bilar i Sverige och genom att använda all Sveriges åkerareal till att framställa etanol så kan man försörja 700 000 bilar med drivmedel. Samma åkerareal kan ge mat till 5,3 miljoner människor i Sverige.

Att framställa etanol av cellulosa innebär konkurrens om skogen med pappers- och massaindustrin då det kräver att man använder ren flis.

"Biogas är andra generationens bästa drivmedel. Genom att använda restprodukter från bland annat pappers- och massaindustrin kan man utvinna biogas samtidigt som man undviker konkurrensen om råvaror med andra industrier och branscher. Utan att en enda pinne extra tas från skogen så kan man framställa biogas som försörjer cirka 100 000 bilar per år." Berättade Fredrik Nilsson, Pöyry.

Läs mer på: www.paperprovince.com

# The Packaging Greenhouse AB har beviljats pengar från Sparbanksstiftelsen Alfa

The Packaging Greenhouse AB har beviljats 1 000 000 kr från Sparbanksstiftelsen Alfa avseende projektet Utveckling av försöks- och demonstrationsanläggning i Karlstad.

Projektet inkluderar installation och idrifttagande av en pilotkalander vid The Packaging Greenhouse's anläggning för tillverkning av papper och kartong i pilotskala. Maskinutrustningen har UMV Coating Systems AB bidragit med och kalandern planeras att färdigställas under slutet av 2008 med uppstart och intrimning under 1:a kvartalet 2009.
De medverkande i projektet är förutom UMV och The Packaging Greenhouse också GapCon GmbH, The Paper Province, The Packaging Arena ek. fören. och Karlstads universitet.

För mer information kontakta Susanne Öhman, VD vid The Packaging Greenhouse AB.
Direct: +46 54 177970 Fax +46 54 171299, Mobile: +46 706 992073
e-mail: susanne@thepackaginggreenhouse.com www.thepackaginggreenhouse.com

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Ny styrelsordförande hos The Paper Province

Fr o m 13 november tillträdde Anders Björn, Metso Paper Karlstad, som ny ordinarie ordförande i The Paper Province styrelse. Detta sedan ordförande Ulf Eliasson, Stora Enso Skoghall slutat och övergått till nytt jobb som VD hos Rolls Royce, Kristinehamn.

Anders Björn har varit med i styrelsen som vice ordförande

Ulf Eliasson avtackades häromdagen av The Paper Province för hans insatser i arbetet för att utveckla The Paper Province verksamhet till nytta för regionens massa- och pappersindustri och det regionala utvecklingsarbetet. The Paper Province har under denna tid också fått utnämningen att vara ett av Europas Top Clusters in High Innovation Regions.

Läs mer på: www.paperprovince.com


# ATIP October 2008 - Gold Award Winner - UMV Coating, Säffle, Sweden

UMV tog hem första pris för bästa innovation - The Gold Award Innovation Price vid ATIP konferensen i Frankrike!

UMV var mycket stolta när de fick ta emot första pris för bästa innovation vid konferensen i Bordeaux. Innovation är det nya bestrykningselementet INVO® Tip.

Den franska organisationen, ATIP, grundades 1947 av pappersmakare som ville ha tillgång till nya innovationer som utvecklades I Frankrike och resten av världen.

Denna utmärkelse är för UMV ett starkt bevis och incitament att fortsätta utveckling av nya produkter inom bestrykningsområdet. Den första bladbestrykaren, Billblade®, utvecklades av företaget redan under 1960 talet, och är ett system för dubbelsidig bestrykning.

Det patenterade bestrykningselementet, INVO® Tip, ger en utmärkt fibertäckning och tryck kvalité för kartong och papper, i kombination med möjligheter till energibesparingar och produktionsökningar.

För mer information, kontakta; Louise Törnefalk, VD, UMV Coating Systems AB, Box 162 SE- 661 24 SÄFFLE, tel. 0522 - 982 80,

louise.tornefalk-svanqvist@umv.mattsson.se

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Billerud varslar 40 anställda om uppsägning på Gruvön

Billerud AB Gruvöns Bruk varslar 40 anställda. Orsaken är att företaget anpassar sin kostnadsnivå till en vikande konjunktur och en minskad orderingång. Företaget har påkallat förhandlingar med berörda fackliga organisationer.

- "Vi har tidigare genomfört omfattande rationaliseringsprogram på Gruvön. Tyvärr är dessa med rådande konjunkturläge ej tillräckliga. För att anpassa organisationen till det nu uppkomna läget har vi idag varslat 40 anställda. Vi inleder omgående förhandlingar med de fackliga organisationerna.", säger Per Bjurbom, Brukschef.

Företagsledningen har också beslutat att med omedelbar verkan införa fullständigt stopp för konsulter samt externa entreprenader vilka kan utföras med egen personal.
För ytterligare information kontakta: Brukschef: Per Bjurbom 0555 - 410 20

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Vem får Värmlands stora informatörspris 2008?

Nu är det dags att lämna in tävlingsbidrag till Värmlands stora informatörspris - Effektiv kommunikation - som vill lyfta fram framgångsrika, välplanerade såväl interna som externa informationsprojekt från Värmland.

Priset delas ut av Informatörsnätverket i Värmland som vill ha tävlingsbidrag senast 31 december 2008.
Priset kommer att delas ut under Informatörsdagen den 10 februari 2009 som arrangeras av Informatörsprogrammets studentförening Inferno vid Karlstads universitet i samarbete med Informatörsnätverket i Värmland.
Initiativtagare till priset är Informatörsnätverket i Värmland. Sponsor för priset är Ord & Bild Brand Relations. Samarbetspartners är Attityd i Karlstad och Karlstads universitet.

Läs mer om hur du lämnar in tävlingsbidraget på:
www.paperprovince.com www.compare.se/informator

# Billerud utökar sitt utvecklingscentrum för förpackningar på Gruvön

Billerud Box Lab, som invigdes för ungefär ett år sedan på Gruvön, har väckt stort intresse på marknaden. I utvecklingscentrat har tester på allt från papper, till färdiga wellpapp-förpackningar, genomförts. Med optimering av förpackningslösningar och ökad kunskap som följd har resultatet varit mycket givande.

Bilden: Gruvöns Brukschef Per Bjurbom förklarar labbet öppnat genom att trycka på startknappen till det nya skärbordet.

På grund av det stora intresset för Box Lab, och ett uppmärksammat behov av att kunna arbeta med testning av andra typer av förpackningar, utökar vi nu verksamheten i ombyggda lokaler på Gruvön. Fortsättningsvis kommer det, förutom testning av lådor, även att handla om tester av andra förpackningar, exempelvis bärkassar.

"I och med detta kommer vi att kunna erbjuda utökade möjligheter för förpackningsutveckling." Säger Henrik Ahlgren, Försäljnings- och marknadschef, Affärsområde Packaging Boards.

Labbet är nu exempelvis utrustat med ett skärbord för konstruktion av prototyper. Med vår samlade utrustning och kompetens kan vi skräddarsy en förpackningslösning för en specifik transportkedja. I klimatkammaren testar vi förpackningslösningen i de förhållanden som råder i det klimat den kommer att utsättas för och under den påfrestning som sker i den verkliga transportkedjan. Detta ger oss ännu större möjlighet att optimera förpacknings-lösningar och arbeta med egen utveckling och med kundprojekt.

En del av labbet är avgränsat för studier av hur olika tryckta ytor och förpackningsdesigner uppfattas. I och med detta ökar vi även möjligheter till så kallade perceptionsstudier. Något som vi vet har möjligheter att skapa mervärde i vår utveckling.
Öppnandet av vårt utökade utvecklingslabb uppmärksammades med öppet hus för anställda på Gruvöns Bruk 11 november 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, Affärsområdeschef Packaging Boards. 0555-41037, 070-6671037
Henrik Ahlgren, Försäljnings- och marknadschef, Packaging Boards, 0555-41038, 070-6875712
Johan Nellbeck, Affärsområdeschef Packaging and Speciality Paper, 08-553 336 04, 070-2110073
Marie Svending, Chef Teknisk kundtjänst MF, Packaging and Speciality Paper, 0555-413 73,
070-6322703

# Duni investerar i ny panna

Duni investerar i en ny fastbränslepanna i Skåpafors. Investeringen uppgår till 55 miljoner kronor.

- Det här tryggar jobben i många år framöver, säger Ulrik Jörback, avdelningsordförande i Pappers till DA.
Den nya pannan ska till en början eldas med flis, för att senare även kunna ta hand om brukets eget avfall.
- Vi har fått en del småinvesteringar genom åren, men inget i den här storleksklassen, kommenterar Jörback./KB

Läs mer på: www.paperprovince.com

# Nyutvecklat - Mini andningsfilter (ACM61R) från Filterteknik

Ett nyutvecklat spin-on andningsfilter från RMF Systems. Filterhuset är helgjutet och så robust att filtret kan användas både på tunga mobila och industriella applikationer.

En unik detalj är den tvåvägs fjäderbelastade kontrollventilen som sitter i filtrets bas (+/- 0,01 bar). Ventilen säkrar att luft från omgivningen inte kommer i kontakt med Z-R gelen under statiska förhållanden och därigenom förlängs Z-R gelens livslängd avsevärt.

Fördelar med RMF andningsfilter:
Reduktion av vattenföroreningsnivå förlänger livslängden på tillsatsmedel och reducerar oxidation av olja, komponent ytor och kullagerytor samt förlänger livstid på applikationen och sparar kostnader.

Användningsområden:
Hydraulaggregat, smörjoljetankar, växellådor, dieseltankar och lagringstankar för nedbrytbara vätskor.
Läs mer på: www.filterteknik.se

# Svenska teknikföretag besökte Sydamerika

Swedish Pulp & Paper Technology Group, PPT, under ledning av Ulf Frölander och Åke Ryhagen, arrangerade i samarbete med Exportrådet tekniska seminarier och affärsmöten i Sydamerika, 26 - 31 oktober 2008.

På bilden ses Anders Gustafsson, PROMT, med ryggen mot kameran i samspråk med sydamerikaner.

Syftet med besöket var att presentera ny svensk miljövänlig, energieffektiv och produktivitetshöjande teknologi och därigenom förbättra de svenska leverantörernas möjligheter inför en fortsatt expansion i Sydamerikas massa- och pappersindustri.

Femdagarsprogrammet omfattade besök i Chile, Argentina, Uruguay och Brasilien. På varje marknad anordnades ett program för 40-50 gäster som fick höra om den senaste tekniken för framställning av massa och papper. Efter en kort introduktion av de svenska företagen fick varje gäst möjlighet att träffa varje företag i ett individuellt affärsmöte.

Företagen som deltog var Alfa Laval, Andritz, Eka Chemicals, Elof Hansson, Emerson, Hägglunds, Metso Paper, Outokumpu Steel, Promt och STFI Packforsk. Företagen ingår samtliga i nätverket PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group. Svensk och finsk teknologi inom denna sektor har en världsledande ställning.

Programmet innefattade också ett studiebesök på finska Botnias nya bruk i Fray Bentos, Uruguay. Bruket som startade i november 2007, tillverkar 1 miljon ton pappersmassa per år baserad på planterad snabbväxande eukalyptus. Uruguay har snabbt gått från ingen produktion av massa till en spelare att räkna med i framtiden. Förutom Botnias bruk, planeras 3 nya bruk i landet, baserat på snabbväxande planterad skog.

Tillväxten i Sydamerikas massaindustri har varit kraftig de senaste decennierna och en fortsatt kraftig expansion förutses. Brasiliens tillverkningskapacitet idag för pappersmassa är lika stor som Sveriges, drygt 12 miljoner ton/år, och båda hamnar på en delad fjärdeplats i världen. Chile har en kapacitet på ca 5 miljoner ton massa per år och är nummer tio i världen. Brasilien, Chile och Uruguay är nu ledande leverantörer av pappersmassa till världsmarknaden men frågan infinner sig om industrin i regionen kommer att öka integrationen genom ökad tillverkning av papper.
PPT bildades för drygt 15 år sedan och är en ekonomisk förening med ett 30-tal medlemsföretag som levererar teknologi till världens massa- och pappersindustri, se www.pptgroup.se .

För ytterligare information kontakta ordförande i PPT Ulf Frölander, ulf.frolander@home.se, 070-2572900 eller Åke Ryhagen, ake.ryhagen@telia.com, 0708-838683.

Bilden: Besök på Bottnias nya bruk i Uruguay med ambassadör Arne Rodin i mitten.

# Ny VD för BTG Instruments i Säffle

Björn Fahlin har börjat som ny VD hos BTG Instruments i Säffle. Han tillträdde tjänsten 2008-09-29.

Läs mer på: www.btg-group.com

# The Paper Province har träffat SYV (Studie- och yrkesvägledare) tillsammans med medlemsföretagen

Syftet med mötet var att föra en dialog om morgondagens rekryteringsbehov och hur man för ut informationen till elever och personal. Fortsatt dialog med SYV kommer att föras och speciellt med Ilandaskolan i Skåre, som efterlyste ett samarbete.

# Intressanta kurser i höst hos The Paper Province KOMPETENSCENTRUM!

LEDARSKAP/PROJEKT:

► Utveckla din förmåga att leda projekt

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

Omfattning: 2 + 2 dagar. Kursdatum: 22-23 och 28-29 april, 2009.

► Certifiering för erfarna projektledare

En utbildning för den mer erfarne projektledaren som jobbat med en del projekt och redan gått grundläggande projektledarutbildningar. Utbildningen leder till en internationellt gångbar certifiering för projektledning, PMP (står för Project Management Professional).

Omfattning: 10 dagslånga kurstillfällen Kursstart: Februari, 2009.

► Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga
För dig som vill öka din kommunikationsförmåga och bli en mer intressant presentatör. Utbildningen passar alla, både dig som har mycket erfarenhet av att presentera och även dig som inte har någon vana alls. Alla tränas och coachas utifrån sin egen nivå. Syftet med kursen är att utveckla kommunikations och presentationsförmågan så att du är trovärdig och säker i dina presentationer både i enskilda samtal och i större grupper. Kursen är på fem förmiddagar.
Kursdatum:
18/3, 25/3, 1/4, 8/4 och 22/4-2009


► Grundläggande ledarutbildning
För chefer/ledare som behöver en grundläggande ledarutbildning och få insikter i och kunskaper om metoder och hjälpmedel inom chef- och ledarskap.
Omfattning: 3 + 3 dagar i internatsform. Nytt kursdatum planeras till våren 2009!

► Microsoft Project 2007

Utbildningen vänder sig till dem som är projektledare och har behov att lära sig verktyget Microsoft Project 2007 för att administrera och följa upp sit projekt. För dem som genomfört kursen "Utveckla din förmåga att driva projekt" är denna utbildning ett naturligt steg för att ytterligare befästa sin kompetens avseende projektledning.

Omfattning: 2 dagar. Kursdatum: 16-17 december, 2008.

MILJÖ/KVALITET/SÄKERHET:

► Heta arbeten

För den som arbetar med svetsning, slipning, lödning, eller andra "övriga" heta arbeten. Kursen leder fram till ett godkänt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsföreningen.

Omfattning: 1 dag. Kursdatum: 20/11-2008

SPRÅK:

► E- mail English

För alla kategorier av personal som kommer i kontakt med det engelska språket och behöver skriva e-mail och affärsbrev på engelska. Förbättra din förmåga att skriva e-mail/brev/fax på engelska. Idag är det nödvändigt att visa upp en professionell image. Gör du och ditt företag det?
Omfattning: 2 dagar. Kursen återkommer till våren, 2009.

BRANSCHSPECIFIKT:

► Från stock till kartong/papper
För alla som behöver en kort introduktion till massa- och pappers/kartongtillverkning, t ex administrativ eller annan personal. Här får man en förståelse för hur tillverkningsprocessen i stort fungerar och hur olika processavsnitt i produktionskedjan hänger samman. En resa från stock till frigjord fiber, som sen formas till papper eller kartong.
Omfattning 2 dagar. Nytt kursdatum planeras till våren 2009!

The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 80 företag med mer än 8700 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller Mats Williams, VD på tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com

Våra offentliga finansiärer: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.

The Paper Province Ek. för.

Axel Johnsons väg 6

652 21 Karlstad

Tel. 054 -17 79 40

info@paperprovince.com

Mats Williams (VD)

Tel. 054 -17 79 42

Mobil 070-627 49 42

m.williams@paperprovince.com

Kjell Lagerström (Information/Marknadsföring)

054 - 17 79 46

Mobil 070-328 33 68

k.lagerstrom@paperprovince.com

Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila: k.lagerstrom@paperprovince.com och ni tas bort från distributionslistan.

Detta händer just nu :

- Värmlandsmodellen - att samarbeta näringsliv, akademi och offentlighet - presenteras på norska Ambassaden

i Stockholm, den 17 november. The Paper Province finns med!

- PACSEM - förpackningsseminariet 26 - 28 november i arrangemang av The Packaging Arena.

- Nästa Frukostmöte, den 11 december, med TWO som värdföretag.

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Västra Götaland

Paper Province är ett företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi i Värmland, Dalsland och Närke med ett nationellt uppdrag av innovationsmyndigheten Vinnova att utveckla en regional bioekonomi med skogen som råvara. Externa mätningar visar att klustrets arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62