Pressmeddelande -

VECKANS NYHETSBREV, W1019, FRÅN THE PAPER PROVINCE

The Paper Province lockar skogsindustrins Oscarsgala till Karlstad

The Forest Industry Awards förläggs i år till Karlstad. Den 30 september samlas representanter för den svenska pappers- och massa-industrin för prisa förebilder och nytänkare samt diskutera framtidsfrågor.
På The Paper Province är vi mycket nöjda över att vi lyckats locka skogsindustrins svar på Oscarsgalan till vår region.

 - Det känns naturligtvis jättekul! Det stärker bilden av Värmland med omnejd som ett av Sveriges viktigaste och mest betydelsefulla centrum för pappers- och massaindustrin, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

På galan delas det ut priser i sex kategorier: årets eldsjäl, årets arbetsledare, årets utvecklingsinsats, årets korsbefruktning, årets marknadsinsats och årets opinionsbildare. Nomineringen är öppen till den 31 maj och sker på www.forestindustryawards.se. Vinnarna utses sedan av en jury som består av ledande personer inom svensk skogsnäring förstärkt med extern expertis.  

- Med Forest Industry Awards vill vi lyfta fram förebilder och inspirera till nytänkande. Det gör vi för att uppmärksamma skogs- och pappersindustrin som en framtidsindustri, säger Allan Almegård, chefredaktör på Nordisk Papperstidning och ordförande i juryn.

Forest Industry Awards äger rum på Scalateatern i Karlstad den 30 september, och i anslutning arrangeras även ett seminarium om skogsindustrins framtid. Förra årets gala ägde rum i Stockholm. Då korades The Paper Province vd Mats Williams till årets opinionsbildare. Något nytt pris vågar han dock inte hoppas på.

- Men pricken över i:et vore naturligtvis att vi får se några värmländska vinnare. Jag både hoppas och tror att chanserna före detta är goda. Det finns många duktiga och framsynta personer i våra medlemsföretag, säger Mats Williams.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42 

 

Sogeti höll frukostmöte om modern integration

Sogeti berättade om modern integration då de stod som värdar för Compare och The Paper Province frukostmöte.

Många verksamheter idag byter ut och implementerar nya system som kan kräva kunskap som IT-avdelningen inte har eller har resurser för att underhålla. Sogeti har under 5 års tid arbetat med att bygga upp ett kompetenskluster för att skapa metoder och arbetssätt för att lösa detta problem åt sina kunder samt även skapa kostnadseffektivitet.

 

Många verksamheter idag byter ut och implementerar nya system som kan kräva kunskap som IT-avdelningen inte har eller har resurser för att underhålla. Sogeti har under 5 års tid arbetat med att bygga upp ett kompetenskluster för att skapa metoder och arbetssätt för att lösa detta problem åt sina kunder samt även skapa kostnadseffektivitet.

 

Magnus Eriksson på Sogeti, Karlstad berättade om SIMC–Sogeti Integration Management Center i Karlstad som är ett kompetenskluster med ett 30-tal konsulter på Sogeti - specialiserade inom området ”Modern integration”.

 

Modern integration innebär att en centraliserad och standardiserad integrationsplattform används för att kanalisera all integration inom en organisation. Genom en sådan lösning kan man på sikt sänka kostnaderna för integration med 50 procent. En centraliserad plattform möjliggör också övervakning av informationsflöden och informationstjänster vilket i sin tur leder till ökad informationskvalitet och ökad säkerhet. Genom att använda de moderna plattformarnas möjligheter kan även flexibilitet och dynamik ökas avsevärt för verksamheten

”Vid byte av affärssystem är det en jättemöjlighet att se över och implementera en modern integrationslösning”, berättade Magnus Eriksson. ”En av några kritiska framgångsfaktorer är den effektiva förvaltning som krävs för den här typen av lösning. Det är inte bara ett system som skall lämnas över utan det skall utvecklas, förbättras och så småningom avvecklas. Än så länge är begreppet modern förvaltning kring integration ett internt begrepp.”

Sogeti är ett företag som levererar lokala IT-lösningar på en globalmarknad. Idag finns Sogeti etablerade i 15 länder med cirka 1000 anställda. I Sverige har de kontor på 21 orter med huvudkontor i Stockholm. Sogeti är en del av Cap Gemeni-koncernen.

Läs mer på: www.sogeti.se 

 

Fokus på Indien

Den indiska förpackningsindustrin är gigantisk, värd över 18 miljarder US dollar, och expansiv, växer med över 15 procent per år. En het marknad med stor potential för utveckling. Invest Sweden organiserar en vecka i Indien, där du möter potentiella framtida partners för affärsutveckling i Delhi och Mumbai, den 27 september till den 3 oktober.

Via skräddarsydda individuella möten med indiska bolag, företagsbesök, rundabordsdiskussioner, seminarier och ett deltagande på India Pack, med en gemensam samlingsmonter, ges du möjlighet att presentera ditt företag och diskutera affärsutveckling och samarbeten.
Läs mer på: www.investpackagingandfiber.se

 

Miljömötet för skogsindustrin –  ett arrangemang av The Paper Province – där ”Vattendirektivet ” speglades ur skogsindustrins
arbete,  tillämpningen i Sverige och ur ett industriperspektiv


I veckan som gick genomförde The Paper Province sitt årliga ”Miljömöte för
skogsindustrin”. Ett 60-tal deltagare fick lyssna till 14 olika föredrag med skiftande  aktuella ämnen om miljöfrågor i massa- och pappersindustrin kring
temana: Vatten, Luft, Mark och Energi.  

Här fanns Ingrid Haglind, rådgivare i miljö- och produktpolitik vid Skogsindustrierna. Hon talade om ”Skogsindustriernas arbete i samband med Vattendirektivet”. Skogsindustrierna har på ett tidigt stadium engagerat sig i implementeringen av Vattendirektivet i Sverige.

Beatrice Hedelin från WSP, föredrog om ”Vattendirektivet – vem bestämmer? Och berättade om kritiska faktorer för hållbar vattenförvaltning”. Hon ställde frågan: Vem bestämmer över våra vatten, exempelvis vilka utsläppskrav ska vi ställa på industrin?

Johanna Svanberg, Svanberg Bona Officia (bilden), egenföretagare och konferensen moderator, hade också ett eget föredrag om ”Vattendirektivet ur ett industriperspektiv”. Johanna presenterade en hel del data om vattenfrågan i Sverige men också utifrån den värmländska massa- och pappersindustrins horisont.

Roland Löfblad, Delegat i Västerhavets vattendelegation, tidigare Teknisk Direktör hos Södra med ansvar för koncernövergripande Miljö- och Energifrågor. Han talade, som sakkunnig ledamot i Miljödomstolen i Vänersborg och ledamot i Västerhavets vattendelegation, om ”Vattendirektivets tillämpning i Sverige – och erfarenheter från första vattenförvaltningscykeln”.

Annika Nilsson, från Miljödepartementet (bilden) (Enheten för naturresurser) i Stockholm, talade över: ”Vatten och styrmedel”. Hon berättade om ”Prispolitiken” kring vattenprisutredningen, Avgiftssystem för kväve och forsfor, Miljökvalitetsnormer och om den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor. I Regeringen är det Jordbruksdepartementet som håller i detta.

Ola Svending från Stora Enso, talade om ”Water - Footprint – kartläggning och erfarenheter”.
Ola berättade om Water – Footprint och hur man klarar av vattenriskerna. Vilka metoder som har utvecklats och vem som gör vad. Han gav också exempel från Stora Enso Skoghalls pilotprojekt
om detta. Hur man använder direkt och indirekt dricksvatten, konsumtionen av yt- och grundvatten,
förorenat dricksvatten och hur mycket vatten som går åt att assimilera föroreningen.

Mårten Krogerus, från Pöyry, talade över temat ”Optimering av kostnader och resultat vid rening
av skogsindustriellt avlopp”. Mårten Krogerus är specialist hos Pöyry inom området avloppsvatten-rening inom skogsindustrin. Hans presentation sammanfattade erfarenheter från olika uppdrag där målsättningen varit att optimera reningsprocessens funktion samt finna möjligheter att minska drifts-
kostnaderna.

Lars Andersson från ÅF, med erfarenheter från KTH, talade över ämnet: ”Praktiska erfarenheter
från mätning och omhändertagande av svaga gaser”.
Han berättade om erfarenheter från leveransprover och mätningar av utsläpp från i stort sett alla källor inom ett massabruk, men även från sodapannor och fastbränsleanläggningar för elproduktion och fjärrvärme.

Magnus Forslund, också från ÅF, berättade om ”Dimensionering av svaggassystem”. Magnus visade på exempel i sitt arbete mot den chilenska skogsindustrin i studier relaterat till kapacitetsök-ningar och rena energiprojekt.

Åke Eriksson, Miljökonsult inom den Kanadensiska konsultkoncernen Golder Associates, talade om ”Förorenad mark – exempel från verksamhetsavveckling och fibersedimentssanerings-
projekt”.  Hans föredrag kopplade samman de hårda krav på undersökningar och åtgärder av föroreningar i mark mm, som möter en industri vid nedlägging i jämförelse med driftssituationen.

Åsa Sivard, från ÅF, berättade om ”Elförbrukning vid biologisk rening i skogsindustrin”.
Hennes föredrag gav bland annat exempel och resultat från en enkät i ett Värmeforsk-projekt. Hon beskrev också uppdelningen i olika reningsanläggingar, och gav exempel på olika elförbrukning i olika renings-anläggningar.              
På bilden ses från vänster Anders Österlund, Eka, Åsa Sivard, ÅF, Lars Sundström Holmen
och Kajsa Fougner från Stora Enso Skoghall.

 

Anders Österlund, från Eka Chemicals, talade över ämnet:” Kan energiintensiv industri överleva i Sverige?” Han är global Direktör inom Energi & Anskaffning hos Eka Chemicals / Akzo Nobel.  Anders talade om Eka Chemicals globala expansion, en 30-årig odyssé i energipolitik
i olika delar av världen.

Kajsa Fougner, medlem i Miljögruppen hos Stora Enso Skoghalls Bruk. Hon talade om ”Energi-
effektiviseringarna på Skoghalls Bruk sedan deras Energy 2005 – projekt och fram till det senaste
under 2008/2009, då Skoghall börjat leverera fjärrvärme till Hammarö / Karlstad fjärrvärmenät.

Lars Sundström, från Holmen Paper, Braviken, i Norrköping, var siste talare och hans ämne
var: ”Forskningsprojekt kring energibesparing vid Holmen Braviken.”
Han berättade om olika
energieffekter som framkommit i olika raffinörer, och ångåtervinning, och beskrev ett antal
demonstrationsprojekt hos Holmen.

Under de båda dagarna fick deltagarna också välja områden och delta i workshops / rundabordsamtal
tillsammans med föredragshållarna, vilket skapade många intressanta och givande diskussioner.

OBS! Alla föredragen från årets Miljömöte för skogsindustrin  kommer att kunna hämtas från vår hemsida: www.paperprovince.com   under Seminarier / Arrangemang / Miljömötet.

Utbildning i The Paper Province KOMPETENSCENTRUM:

”PED – TRYCKKÄRSLDIREKTIVET ” – 2 DAGAR

KOMPETENSCENTRUM har sedan 10 år tillbaka drivit kurser utifrån företagens
behov. Det gör att alla våra kurser är skräddarsydda. Kursen vänder sig även till er som inte är medlemsföretag utan arbetar med nedanstående direktiv.

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som kommer i kontakt med nytillverkning eller ändringar av tryckbärande anordningar såsom konstruktörer, tillverkare och användare.
Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka krav som AFS 1999:4 ställer. Öka kunskap om
SS – EN 13445 och SS – EN 13480 vad gäller material, design, tillverkning och provning.

Målet:
Målet med kursen är att kunna förstå och tillämpa kraven i PED med avseende på material, svetsning, hållfasthet, tillverkning och provning samt hur man uppfyller dessa krav med hjälp av SS – EN 1344 / SS – EN 13480.

Datum:  26 – 27 maj, 2010    (Anmälan senast 12 maj!)

Plats: Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad.

Tid:  08.30 – 16.00

Pris:  3.800 kr exkl. moms vid 15 deltagare, inkl. dokumentation, lunch och fika. Standarder köps separat och finns att beställa på kursen.

Anmälan är bindande och KOMPETENSCENTRUM förbehåller sig rätten att ställa in
utbildningen vid för få anmälda deltagare.

Kallelse e-mailas till deltagarna 1 vecka före kursstart. Fakturering sker vid kursstart.

Anmälan och frågor: görs till KOMPETENSCENTRUM, Elisabeth Söderlund,
tel. 054 – 24 04 60 eller
e.soderlund@paperprovince.com

Vid frågor, kontakta gärna kurslärare Thomas Haraldsson, Force Technology AB,
mobil.tel. 070 – 206 73 53 eller
tth@force.se


Projektutbildningar – våren 2010
 

The Paper Province har under ca 8 års tid erbjudit medlemsföretag projekt-utbildningar. Upplägg och koncept har utvecklats över tid och vi kan idag erbjuda utbildningar som är mycket uppskattade bland deltagarna. Deltagarna lämnar ofta mycket positiva utvärderingar efter genomförande. Kursledare för nedanstående utbildningar är som vanligt Björn Haevaker från Addoceo AB.


Vi erbjuder nu två separata utbildningar som kan genomföras var och en för sig eller i kombination.

Utveckla din förmåga att leda projekt – 4 dagar

Målgrupp:

Denna utbildning vänder sig till dem som är projektledare och vill utveckla förmågan att leda projekt samt till de som har arbetat i projekt och vill få den grundläggande kompetensen att axla rollen som projektledare. Utbildningen är även nyttig för dem som vill ha insikt i projekt som arbetsform, t ex projektbeställare, styrgruppsmedlemmar m fl.

 

Datum:

Utbildningen är uppdelad och genomförs under 2 + 2 dagar

25/5-26/5 samt 31/5-1/6 (anmälan senast 11 maj)

Pris:

10 700 kr/delt exkl. moms, inkl. kurslitteratur, lunch och fika
 

Microsoft Project – 2 dagar
 

Målgrupp

Projektledare som vill lära sig att hantera planerings- /uppföljningsverktyget Microsoft Project.

 

Datum:

16-17/6 (anmälan senast 2 juni)
 

Pris:

6 210 kr/delt. exkl. moms, inkl. kurslitteratur, lunch och fika
 

Anmälan och frågor

 

Anmälan görs till KOMPETENSCENTRUM , Elisabeth Söderlund, tel. 054-240460

alt. e.soderlund@paperprovince.com  

 

Vid frågor, kontakta gärna Björn Haevaker , Addoceo AB , mobil 070-1806546

alt. bjorn.haevaker@addoceo.se

 Slumpvisa drog- och alkoholtester ger ökad säkerhet och trygghet på Stora Enso Skoghalls Bruk


Fr o m 1 maj 2010 införs slumpvisa drog- och alkoholtester på Stora Enso Skoghalls Bruk. Det är en del i det förebyggande arbetet på bruket för att säkerställa en drogfri arbetsmiljö.

Företagets ledning och de fackliga organisationerna har tillsammans fattat beslutet att införa de slumpvisa testerna.

– Till grund för införandet ligger det enkla faktum att vi bryr oss om våra medarbetares säkerhet, säger Bertil Hyback, sektionschef företagshälsovården.

Varje år kommer tio procent av all personal att testas.

För mer information:

Bertil Hyback, sektionschef företagshälsovården, Stora Enso Skoghalls Bruk,
070-648 41 81, 01046-54181, bertil.hyback@storaenso.com

Sara Kvarfordh, informatör, Stora Enso Skoghalls Bruk, 070-234 45 90,
sara.kvarfordh@storaenso.com

 

Läs mer på: www.paperprovince.com 

 

 

Opcon och Alfa Laval utvärderar gemensamt bolag för Opcon Powerbox inom marinsektorn

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har tecknat en avsiktsförklaring med Alfa Laval om att undersöka förutsättningarna att etablera ett gemensamt bolag mellan Alfa Laval och Opcon för marinmarknaden.

Grunden för samarbetet är Opcons befintliga teknologi för energiåtervinning och bränslebesparing, som beräknas kunna bidra med upp till 5-10 procents bränslebesparing på fartyg, samt Alfa Lavals sälj- och distributionskanaler för marknadsföring, försäljning och distribution av framtida produkter.

- Vi tar nu ytterligare steg för att etablera vår Opcon Powerbox-teknik inom den marina sektorn som har alla förutsättningar att bli ett av de främsta marknadssegmenten för Opcon Powerbox på lite sikt. Alfa Laval är med sin globala och mycket kompetenta organisation en mycket attraktiv samarbetspart för Opcon, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef i Opcon AB.

Opcon tecknade för ett par veckor sedan ett uppdragsavtal med Wallenius Marine om en första referensinstallation av Opcon Powerbox-teknik på ett av Wallenius fartyg. Den inledande installationen, som syftar till att tillvarata spillvärme för produktion av el ombord, förväntas vara klar hösten 2011.
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1568166&fn=wkr
0011.pdf

- Det som Opcon Powerbox-tekniken erbjuder för att tillvarata spillvärme och sänka bränsleförbrukningen är högintressant. Alfa Laval har redan etablerat ett samarbete med Opcon avseende Opcon Powerbox i industrin som vi också håller på att utveckla. Nu försöker vi ta ytterligare ett steg för att se hur vi skulle kunna organisera samarbetet inom det marina segmentet framöver, säger Joakim Thölin, General Manager, Segment Marine & Diesel, Alfa Laval AB.

Större fartyg använder idag stora mängder fossila bränslen för sin drift vilket innebär att en minskad bränsleförbrukning direkt skulle minska utsläpp av såväl
CO2 som NOx och svavel. Idag finns ca 16 000 registrerade fartyg världen över med en driveffekt över 10 MW. Hela den kommersiella sjöfarten bedöms stå för mellan 4 och 5 procent av de globala utsläppen av CO2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Elisabet Salander Björklund lämnar Stora Enso

Elisabet Salander Björklund, vice VD och Sverigechef i Stora Enso, har utsetts till VD i Bergvik Skog AB från och med 1 september och kommer alltså att lämna Stora Enso.

Elisabet Salander Björklund är ett av de tunga namnen i Stora Enso-ledningen. Hon har varit ansvarig för enheterna Wood Supply, Human Resources och Sustainability. Hon har varit regionalt ansvarig för Latinamerika och dessutom varit Stora Ensos Sverigechef. Hon har varit medlem i Stora Enso Group Executive Team sedan 2005 och i koncernen sutvidgade ledningsgrupp sedan 2003.

- Elisabet Salander Björklund har under de senaste åren varit ansvarig för många olika områden inom Stora Ensos företagsledning. Förutom hennes nuvarande
åtaganden skulle jag bland annat vilja lyfta fram hennes roll inom Stora Enso Wood Products och Pulp Supply, säger Stora Ensos VD, Jouko Karvinen.

- Hon har varit en aktiv och betydelsefull medlem i teamet. Men med hennes utbildning och bakgrund är möjligheten att bli VD på Bergvik naturligtvis ett lockande erbjudande, och jag har förståelse för det val hon har gjort. Jag vill tacka henne för en förstklassig arbetsinsats inom Stora Enso och önskar henne all möjlig lycka i den nya befattningen, fortsätter Karvinen.

Elisabet Salander Björklunds åligganden delas upp från och med 4 maj enligt följande: Det regionala ansvaret för Latinamerika, under ledning av Nils Grafström, President, Stora Enso Latin America, tas över av Jouko Karvinen. Uppgiften som Country Manager Sweden tas över av Mats Nordlander, vid sedan av hans nuvarande uppdrag som chef för affärsområde Packaging och Asia Pacific. Funktionen Sustainability, som leds av Eija Pitkänen, kommer att rapportera till kommunikationsdirektören, Lauri Peltola, och funktionen Wood Supply, som leds av Johan Lindman, kommer att rapportera till Mats Nordlander. Elisabet Salander Björklund fortsätter leda Group HR fram till att en ny chef för den enheten har utsetts.

Bergvik Skog har 1,9 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige och 35 000 hektar i Lettland. Företaget har en årlig avverkningsvolym på cirka sju miljoner kubikmeter. Bergvik äger tre skogsplantskolor med en årlig produktion på 52 miljoner plantor. I samband med att Bergvik Skog AB bildades, förvärvade företaget all den skogsmark som Stora Enso och Korsnäs tidigare förfogade över i Sverige.

 

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

ÅF expanderar i Tjeckien

ÅF köper den tjeckiska teknikkonsulten Meacont, inklusive dess dotterbolag. Bolaget har 90 medarbetare med huvudkontor i Prag.

Meacont, som grundades 1992, har specialister inom bland annat styr- och automationssystem och har huvuddelen av sina kunder inom energisektorn. Marknadsfokus är Tjeckien och Slovakien, men uppdrag utförs även på internationell basis. Meacont har under flera år samarbetet med ÅF i olika internationella kundprojekt.

Köpeskillingen uppgår till 46 miljoner kronor, samt ett tilläggsbelopp baserat på den framtida resultatutvecklingen. Meacont omsatte närmare 80 miljoner kronor med en rörelsemarginal om åtta procent under 2009.

Före förvärvet hade ÅF 30 tekniska konsulter i Plzen, Tjeckien.

- Vi får nu ett riktigt bra fotfäste i Tjeckien med totalt 120 konsulter. Förvärvet förstärker vår position som en av Europas ledande tekniska konsulter på energiområdet, säger Eero Auranne, chef för ÅFs division Energy med cirka 1 000 konsulter och pågående uppdrag i omkring 30 länder.

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Årsstämma i energi- och miljöteknikkoncernen Opcon - styrelse och ordförande omvalda

Vid årsstämman i Opcon AB den 5 maj 2010 konstaterade koncernchefen Rolf Hasselström i sitt tal till aktieägarna att Opcon under 2009 började växa fram som en ledande aktör inom bioenergi, och att arbetet med utveckling, industrialisering och internationalisering av Opcon Powerbox fortsatte enligt plan.

- Nu stärks vårt affärsläge successivt, och vi har stark tillväxt i samtliga affärsområden. Intresset för Opcon Powerbox och den ångdrivna Opcon Powerbox är stort och det pågår diskussioner med olika parter om var fler anläggningar ska installeras. Ånga kommer att bli ett stort produktområde för oss, sade Rolf Hasselström.

Ian Campbell, styrelseordförande i Enerji Ltd, Opcons partner kring Opcon Powerbox i bl.a. Australien, och f.d. miljöminister i Australien, var på plats vid stämman och beskrev hur marknaden i Western Australia ser ut, med många och stora gruvor långt utanför elnäten.

- Opcon Powerbox är ett mycket kraftfullt sätt att ta vara på waste heat och sälja till konkurrenskraftiga priser, och en gruva kan minska sin förbrukning av kostsam dieselolja betydligt. Vår nya styrelse i Enerji är starkt fokuserad på att utveckla marknaden för Opcon Powerbox och vi har kontakter med ett stort antal intresserade företag, sade Ian Campbell.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Opcons styrelse ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och omvalde Mats Gabrielsson till ordförande samt Ulf Ahlén, Kenneth Eriksson, Rolf Hasselström, Bengt E Johnson och Nina Linander som styrelseledamöter. Som arbetstagarrepresentanter har utsetts från IF Metall Bengt Magnusson och från Unionen Karin Hansen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53
Läs mer på: www.paperprovince.com

 

Stora Enso tar miljardlån för forskning

Stora Enso lånar över en och en halv miljard kronor av Europeiska Investeringsbanken, EIB. Pengarna ska användas för forskning och utveckling.

Stora Ensos EIB-lån är på 165 miljoner euro och ingår som en del i EIBs åtagande att totalt låna ut 230 miljoner euro till Stora Enso, inklusive det lån som tillkännagavs i februari.

- Relationen mellan Stora Enso och EIB har varit långvarig och god, och det här är det tredje lånet för Stora Ensos FoU-projekt. Vi är nöjda med de konkurrenskraftiga lånevillkoren, säger Stora Ensos finansdirektör, Markus Rauramo.

- Under 2009 investerade Stora Enso 71,7 miljoner euro i forskning och utveckling. Vårt FoU-arbete är inriktat på att koncentrera såväl nätverk av strategisk forskning
som verksamhets- och produktutveckling till tre forskningscenter, Imatra i Finland, Karlstad i Sverige och Mönchengladbach i Tyskland, säger Jukka Kilpeläinen, forskningsdirektör i Stora Enso.

 

Läs mer på: www.paperprovince.com

M-real Husum jagar NOx med hjälp av problemlösaren Capee Action Station™

M-real Husum har tagit upp kampen mot NOx och integrerar nu Capee Groups

revolutionerande mjukvara Capee Action Station™ i sin verksamhet. Installationen av mjukvaran är en av flera viktiga åtgärder som gör att man kan reducera NOx utsläppen från sodapannorna. Capee Group stärker i och med samarbetet med M-real Husum sin position som processindustrins problemlösare nummer ett.

 

Capee Group arbetar just nu för fullt med att installera och integrera Capee Action Station™ i M-real Husums verksamhet. Ett arbete som beräknas vara klart inom ett par veckor. Tomas Hübenette är produktionschef inom Wood & Recovery och han har stora förväntningar på Capee Action Station™:

– Hädanefter kommer vi att kunna hitta det optimala körfönstret och ett lönsamt körsätt som ger oss större marginaler i miljövillkoren och en betydligt bättre arbetsmiljö för våra anställda. När det gäller utsläppskraven ligger vi idag på rätt sida gränsen av villkoren, men det är inte tillräckligt för oss. Vi vill mer och vi har bestämt oss för att effektivisera jakten på noxen, säger Tomas Hübenette.

– Vad är det som gör Capee Action Station™ så unik?

– Ja jag har inte sett eller hört att det finns någon liknande mjukvara som hanterar data så snabbt och så enkelt. De mjukvaror som finns på marknaden kan precis som Capee Action Station™ hitta problem i körsättet men de kan inte ge användaren själva lösningen och det mest optimala körsättet. Dessutom i realtid, avslutar Tomas Hübenette.

– Väldigt inspirerande att få vara en del av M-real Husums proaktiva miljösatsning. Vi ser fram emot att få komma igång och få leverera resultat, säger Capee Groups VD Peter Nilsson.

För mer information:  kontakta Peter Nilsson, VD på Capee Group AB

Mobil +46 (0)708 53 28 80, Email peter.nilsson@capeegroup.com

 

Läs mer på: www.paperprovince.com

 

 

The Paper Province  är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län, medlemsföretag i allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 070-328 33 68 eller Mats Williams, VD, på tel. 070- 627 49 42 eller besök vår  webb - sida:   www.paperprovince.com

 


Våra offentliga finansiärer
:  
Region Värmland, Karlstads kommun, Forshaga kommun, Grums kommun och Hammarö kommun.


The Paper Province Ek. för.
Axel Johnsons väg 6
652 21 Karlstad
Tel. 0046 54 24 04 60
Fax. 0046 54 24 04 69
info@paperprovince.com                 www.paperprovince.com       

Mats Williams (VD)
Tel. 0046 54 24 04 62
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.comKjell Lagerström (Information/Marknadsföring)
Tel. 0046 54 24 04 66
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com


Ni som inte önskar få nyhetsbrevet, maila:
k.lagerstrom@paperprovince.com   och ni tas bort från distributionslistan.


Detta händer inom närmaste framtiden:

►   11 majWorkshopinom Karlstads universitets forumutbildning FORENEW, Elite Stadshotellet
►   11 maj - Papermakers Night på Elite Stadshotellet. Huvudgäst denna kväll, Per Lindberg,
                     President och CEO för Billerud AB
►   20 maj – Frukostmöte med Elvenite, som värdföretag
►   21 maj – KY – utbildningsexamen på Karlstads Teknikcenter
►   1 – 3 juni – Bussresa / Färja till PulPaper-mässan i Helsingfors
►   16 juni – Frukostmöte hos Hynell Patenttjänst i Uddeholm

 

VÄGEN TILL FRAMGÅNG ÄR FÄRGBLIND


Den senaste 10-årsperioden var händelserik och nästa

lär bli minst lika omvälvande. Vad kommer krävas

för att vara på topp 2020?


Torsdag 27 maj inbjuder Karlstad kommun i samarbete med Compare till ett tillväxtseminarium med Kelly Odell, tidigare försäljningsdirektör för Volvo Personbilar och chef för flera ICT-företag bland annat Telia Mobile.

• Vad kommer att utmärka de företag som försvinner, de som bara överlever och de som vinner i ett alltmer utmanande affärsklimat?


• Hur påverkar globalisering, miljö och en kommande brist på kvalificerad arbetskraft företagens och näringslivets förutsättningar?


• Allt tyder på att de företag som tänker utanför ramarna och lyckas ta till vara all tillgänglig kompetens vinner. Så vilka möjligheter finns idag som vi kan jobba med redan nu?


Möt amerikanen, utsedd till en av Sveriges mest inflytelserika invandrare av Veckans Affärer, som med intelligens, envishet och ödmjukhet tog sig till toppen av svenskt näringsliv. Med skärpa och humor talar Kelly Odell om framtiden, ger praktiska exempel och konkreta tips att använda direkt i ditt företag.

 

Först till kvarn!

Tid: 27 maj klockan 13.00-15.00.

Plats: Pitchers festvåning, Kungsgatan 12


Anmäl dig till Maria Johansson, Compare tfn 054-12 04 10 eller e-posta
maria.johansson@compare.se

Anmälan inne senast måndag den 24 maj. Utebliven närvaro debiteras med 500 kronor.


För mer information ring eller mejla gärna Lotta Karnlind, Tillväxtcentrum tfn 054-295255,

e-post:  eva-lotta.karnlind@karlstad.se

Arrangemanget sker i anslutning till Compares 10-årsjubileum och inom ramen för Interregprojektet ”Näringslivet som motor för inkludering”.

Välkommen!

 

Ämnen

  • Kemikalieindustri

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Robert Rundberget

Presskontakt Communications Manager Information och Marknadsföring 054-24 04 66

Maria Hollander, VD

Presskontakt VD 054-24 04 62