Pressmeddelande -

Uttalande från Parken Zoo med anledning av granskningen av djurparksverksamheten

Under de senaste dagarna har svenska medier, i synnerhet Kalla Fakta, riktat mycket uppmärksamhet åt påstådda missförhållanden i Parken Zoo. Före detta anställda har i TV vittnat om förhållanden som vi inte kan känna igen. Vi har därför gjort en genomgång av alla de exempel som används i medier och redogör utförligt för dem i detta dokument.

Vad är Parken Zoo

Parken Zoo ägs och drivs av Eskilstuna kommun. Parken har blivit en viktig del av Eskilstuna, inte minst genom parkens långsiktiga arbete med artrikedom och variation. I parkens ägardirektiv framgår det till och med att vi skall vara ledande i bevarandearbetet för utrotningshotade djur. Vi arbetar med Parken Zoo för att vi älskar djur och och för att vi har en viktig uppgift att skydda hotade arter.

I det följande har vi för överskådlighetens skull valt att behandla all exempel under samlande rubriker. I förekommande fall hänvisar vi till dokumentation som finns tillgänglig på vår sida på MyNewsdesk, se förteckning längt bak.

HANTERING AV AVLIDNA ELLER AVLIVADE DJUR

Kalla Fakta visade bilder från döda djur som ligger huller och buller om varandra tillsammans med djurfoder i ett frysrum. 

Parken Zoo har sammanlagt tre frysrum. I två av dem förvarar vi tjänligt foder och i det tredje avlidna djur samt foder som inte är tjänligt som föda. När ett vanligt parkdjur dör, exempelvis en get eller liknande, så gör vi oss av med kroppen direkt. När det gäller djuren i vårt bevarandeprogram så tvingas vi ibland förvara deras kroppar under en längre tid. Ofta skall de vidare till något forskningsprogram, museum eller utbildning.

Vi har ju ett enormt fokus på våra levande djur – av förklarliga skäl men de reaktioner vi nu fått på hanteringen av döda djur gör att vi tillsammans med Svenska Djurparksföreningen, SDF, skall se över om vi behöver ett utvecklat regelverk även för döda djur. 

Dok: Intyg från CITES samt protokoll Jordbruksverkets inspektion.

DJURHÅLLNING

Bongoantiloper som sålts eller avlivats

Vår djurparkschef Helena Olsson uppgav felaktigt, olyckligtvis, i en intervju att parkens bongoantiloper överförts till en annan djurpark. Så var endast fallet med ett av de fyra antiloperna. En antilop dog redan 2010 och de resterande två avlivades då de avförts från bevarandeprojektet, bland annat av hälsoskäl.

Vår djurparkschef har ansvaret över en omfattande verksamhet med många anställda och omkring 1 000 djur i parken. Det är ibland svårt att ha överblick över alla enskilda djur.

Dok: Utlåtande från EAZA-koordinator.

Avlivning av pumor till förmån för jaguar

I media har hävdats att parken avlivat tre pumor för att ge utrymme för inkommande jaguarer. Den äldre puman var 18 år gammal och vid mycket dålig hälsa. Hennes två ungar var 10 år gamla och mycket sjukliga. En rad försök hade gjorts att behandla dem och parkens skötare ville i det längsta försöka. Men i slutändan återstod inget annat än att låta dem slippa lida genom avlivning.

Dok: ARKS-rapport för pumorna med veterinärhistorik.

Vildhundar

Två kastrerade hanhundar skulle skickas till en annan djurpark. De sövdes för att genomgå veterinärundersökning. Efter sövningen vaknade de med beteendestörningar och fick avlivas.

Trädleoparderna vistas inomhus

Anläggningen är godkänd sedan 2008 för trädleoparder. Godkännandet tillkom då den gamla förordningen gällde och trädleoparder fick säsongsförvaras inomhus året om. Enligt nya förordningen skall djur inte säsongsförvaras året om, men Parken Zoos beslut kom till under gamla förordningen. Vi har en diskussion med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen om förvaringen. Dock är anläggningen så pass bra för djuren att under de senaste årens besiktning från Länsstyrelsen har inga anmärkningar kommit fram. Taket i huset kan dras ifrån så djuren har öppen himmel. Taket är tillverkat av UV-genomsläppligt material.

Trädleoparderna förvaras i liten bur

Två trädleopardhonor sitter i isolering då de nyligen kommit. När det gäller isolering avgör platsveterinären, parkens veterinär, hur länge och i vilka utrymmen isoleringen skall genomföras. Isolering görs alltid när nya djur anländer för att bland annat se så transporten inte utlöser någon sjukdom. Det kan vara olika länge för olika djurslag.

Trädleopardhona har bitits ihjäl på grund av vantrivsel

Trädleoparder är en erkänt svår art och djurparksvärlden arbetar ständigt med forskning för att ta fram bättre riktlinjer för hur man ska hålla djuren. Det finns ju inget facit att tillgå Hitintills har rekommendationen varit att etablera par i så tidig ålder som möjligt hos djuren, men olika händelser kan rubba paret och utlösa aggression såsom transport, tillfällig sjukdom hos någon av individerna eller ändrade rutiner. I detta fall bets honan ihjäl av en aggressiv hanne. Parken Zoo är erkänt duktiga med kattdjur och är med och forskar fram bättre skötselrekommendationer. Det är gängse rutin att obducera våra djur när dödsorsaken inte är helt klar. Vid obduktion skiljs huvudet från kroppen. Dessa sparas av samma orsak som våra andra vilda djur: utbildning eller forskning.

Den vita tigern Brahma

Enligt uppgift från en f d veterinär skulle tigern Brahma överförts till en dansk djurpark i strid med dennes rekommendationer samt att tigern avlivats snart efter ankomsten till Danmark. Vi kan inte erinra oss dessa rekommendationer men den danska parken har samma typ av tillstånd och godkännande som vi har. De upplysningar vi har säger att tigern levde i den danska parken under en längre tid.

Avlivad kubakrokodil

Parken hade en aggressiv kubakrokodil som vi tvingades avliva. Ingen kan erinra sig att den skulle flås som uppgivits av en f d anställd.

Allmänt om avlivning

Alla avlivningar sker i samråd med veterinär. Veterinär eller specialutbildad personal sköter avlivningarna. Veterinär tillsammans med djurvårdare och djurparkschef bedömer när avlivning skall ske eller inte. Den europeiska djurparksorganisationen EAZA har utfärdat tydliga rekommendationer för avlivning.

Dok: EAZA:s avlivningspolicy.

PARKEN OCH VÅR PERSONAL

Personalen har inte tid att sköta djurens foder och vatten

Våra medarbetarundersökningar visar mycket gott resultat och inga sådana synpunkter har framkommit. Att vara djurvårdare är ett fritt arbete, men i grunden ligger alltid djurens bästa och som djurvårdare måste man naturligtvis alltid prioritera basbehoven hos djuren först. Djurvårdarna börjar alltid med att gå runt och göra morgonronden med det mest angelägna: mat och vatten. Är man lite personal, hinner man kanske inte göra så många andra arbetsuppgifter under dagen, utan den mesta tiden går åt till foderberedning. I djurparken är vi omkring 20 heltidsanställda och då ingår djurvårdare, zoo-lärare, forskare och servicetekniker. Under semesterperioder tas semestervikarier in så personalstyrkan alltid är samma antal personer.

Ökar vi antalet djur ökas förstås antalet djurvårdare. 

Parken Zoo har under de senaste åren successivt förbättrat sin ekonomi. Men alla indikatorer pekar också på att våra djur mår bättre. Det har aldrig fötts så många ungar – och vilda djur får inte ungar om de mår dåligt.

INSAMLING AV MEDEL FÖR OLIKA ÄNDAMÅL

Parken Zoo har under en följd av år samlat in medel till olika ändamål och organisationer, varav det innevarande året till ALTA som arbetar för att bevara amurleoparder. Dessa medel redovisas och överförs på olika sätt till olika organisationer.

DOK: Sammanställning av mottagare samt inskickade medel

KONTAKTUPPGIFTER TILL NYCKELPERSONER

Torbjörn Bergvall, VD, 070-5747774

Helena Olsson, Djurparkschef, 070-9584333

Tommy Hamberg, Styrelseordförande, 070-2632305

DOKUMENTATION OCH LÄNKAR (se under rubriken Dokument på Mynewsdesk)

1. CITES-konventionen, utdrag

2. Jordbruksverkets, beslut, foderhantering

3. Utlåtande från EAZA-koordinator, bongoantiloper

4. ARKS-rapport/veterinärhistorik, pumor

5. EAZA, beskrivning av träleopard

6. Sammanställning av inskickade medel från insamlingar

7. EAZA:s avlivningspolicy

8. EAZA, brev om Parken Zoo:s bevarandearbete

9. EAZA, etiska riktlinjer

10. IUCN.s direktiv för bevarandeavel

Länksamling

- Handbok artskyddsförordningen med CITES-förordningen http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0161-2.pdf

- Artskyddsförordningen med kompl paragrafer http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm

- SDF:s etiska riktlinjer http://www.svenska-djurparksforeningen.nu/SDFs-ETISKA-REGLER-2010-04-15.pdf

- EU:s zoodirektiv

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:094:0024:0026:EN:PDF

- EAZA: eaza.net

Ämnen

  • Underhållning

Parken Zoo i Eskilstuna grundades 1898 och är idag ett av Sveriges mest besökta utflyktsmål. Här finns djurparken med ett hundratal arter, där vi bedriver forskning i världsklass för att rädda utrotningshotade djur. Tillsammans med Zoo-skolan, badet, nöjesparken och uppträdanden av folkkära artister finns något för alla i familjen. Bolaget är kommunalägt och ingår i Eskilstuna Kommunföretag AB.