Gå direkt till innehåll
Den rosa streckade markeringen visar det område med Finngösaravinen som planprogrammet för centrala Sävedalen omfattar.
Den rosa streckade markeringen visar det område med Finngösaravinen som planprogrammet för centrala Sävedalen omfattar.

Pressmeddelande -

Ny inriktning för trafik och resande i Sävedalen i Partille

Planerna för Finngösa Parkväg i Sävedalen läggs ned. Istället föreslår kommunstyrelsen i Partille en stegvis utveckling av trafikinfrastrukturen med primärt fokus på åtgärder som underlättar invånarnas vardagsresande utan bil och ger bättre förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik.

– Vi har gått till botten i frågan och grundligt utrett behovet av en ny väg genom Finngösaravinen. Vi finner att det går att utveckla Sävedalen utan att bygga Finngösa Parkväg i detta skede, säger kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse, (M). Utvecklingen ska även ske i mindre skala än vad som föreslagits i planprogrammet för södra Sävedalen.

Hållbart resande i fokus

Partille kommunstyrelses förslag till beslut i kommunfullmäktige är istället en ny inriktning för trafik och resande i Sävedalen som innebär en stegvis utveckling av trafikinfrastrukturen i takt med att ny bebyggelse tillkommer.

– Vi vill modernisera trafiksystemet i Sävedalen och göra det lättare för fler att ställa bilen och välja att resa på andra sätt, säger Marith Hesse.

Varsam bebyggelseutveckling

I ett förslag till tilläggsbeslut betonas vikten av att utvecklingen av Sävedalen sker varsamt och i mindre skala med färre antal nya bostäder än vad tidigare bedömningar gjorde gällande i planprogrammet för centrala Sävedalen.

– Vi vill stärka och utveckla lokalsamhället Sävedalen. Genom att hålla nere exploateringsgraden kan vi ta till vara på småskaligheten och andra kvalitéer som är utmärkande för området.

Frågan om en ny väg genom Finngösaravinen är omdiskuterad, hur kommer det sig att ni ändrat ståndpunkt? Är detta ett sätt att vända kappan efter vinden?

– Det grundar sig i en ändrad inställning till vårt resande. Vi arbetar allt mer med olika mobilitetslösningar för att skapa bättre förutsättningar för hållbara färdmedel och satsa på åtgärder som gör det lätt att gå, cykla och åka kollektivt, säger Marith Hesse. Den genomförda utredningen visar också att flera av de trafikproblem som Sävedalsborna upplever i dag inte löses med en ny väg.

Gång, cykel och kollektivtrafik

Den fördjupade utredningen av Finngösa Parkväg som har genomförts under 2020 av konsulter från SWECO, initierades av kommunstyrelsens presidium i dialog med samhällsbyggnadskontoret.

– Med stöd i den drar vi slutsatsen att genom god stadsplanering och åtgärder för hållbart resande så kan trafiksituationen i Sävedalen under överskådlig tid bibehållas på en god nivå utan att Finngösa Parkväg byggs, säger samhällsbyggnadschef Sofia Hellberg.

Med den nya inriktningen för trafik och resande i Sävedalen föreslås därför primärt åtgärder som ger bättre förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik och i andra hand optimering av befintliga nord-sydliga vägförbindelser för ökad framkomlighet för alla trafikslag.

Mobilitetsprogram för Sävedalen

Samhällsbyggnadskontoret föreslås även ta fram ett så kallat mobilitetsprogram för Sävedalen – ett åtgärdspaket med ett antal projekt som tillsammans verkar för hållbart resande i kommundelen.

– För att lyckas krävs sammanhållen och medveten planering som kombinerar fysiska åtgärder, som säkrare skolvägar och förbättrade gång- och cykelbanor, med stimulansåtgärder som påverkar folk att välja andra sätt att resa än bilen. Till exempel satsningar på bilpooler och förbättrad kollektivtrafik, säger Sofia Hellberg. Det är också viktigt att planeringen sker ihop med Sävedalsborna.

Planering av väg läggs ned

Med den nya inriktningen för trafik och resande i Sävedalen läggs planeringen av Finngösa Parkväg ned.

– I dag saknas tillräckligt starka motiv för att gå vidare med byggnation av Finngösa Parkväg. Skulle trafiksituationen i Sävedalen försämras och bli överansträngd går det att i framtiden återuppta diskussionen om en ny väg och fatta beslut om en annan inriktning, säger Marith Hesse.

Bakgrund: Finngösa Parkväg

• Frågan om en möjlig väg i nord-sydlig riktning genom Finngösaravinen i Sävedalen är omstridd och har diskuterats i omgångar sedan 1970-talet.

• 2018 antog Partille kommun Partille Eco Park, ett planprogram för centrala Sävedalen, med förslag om utveckling av ny bebyggelse, rekreationsområden och infrastruktur (se det ungefärliga område som planprogrammet omfattar på kartbilden överst på den här sidan). Enligt en av slutsatserna som formulerades planprogrammet skulle förtätningen öka belastningen i det befintliga vägnätet i Sävedalen och planeringen Finngösa Parkväg behövde därför återupptas.

• Det är frivilligt för kommunen att upprätta ett planprogram inför detaljplanering av ett område. Planprogrammet är således endast vägledande och inte juridiskt bindande.

• Då Partille kommuns inriktning är att värdefulla naturområden inte ska exploateras om samhällsnyttan av en exploatering går att tillgodose på annat sätt, beslöt man 2019 att genomföra den fördjupade utredningen om behovet och effekterna av Finngösa Parkväg med hjälp av SWECO.

• Slutsatsen av utredningen är att andra möjliga alternativa lösningar med fokus på hållbart resande och insatser på befintliga nord-sydliga vägförbindelser i Sävedalen ska genomföras innan ett eventuellt beslut om en ny väg genom ravinen tas.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Partille kommun är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²) men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2014: 36 528), granne med Göteborg.

Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt.– Mitt i det goda livet.

Följ Partille kommun och få mer info här:

Partille.se

Partille kommun på Facebook

Partille kommun på Twitter

Partille kommuns nyhetsbrev

Skattekollen

Presskontakt

Marith Hesse, (M)

Marith Hesse, (M)

Ordförande Kommunstyrelsen i Partille 031-792 11 30

Mitt i det goda livet

Partille ligger strax öster om Göteborg. Kommunens strategiska läge mitt i storstadsregionen med ett bra serviceutbud och goda kommunikationer som gör Partille till en attraktiv plats att leva och verka på. Här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv och samtidigt utnyttja storstadsregionens alla fördelar. Vårt mål är att Partille ska vara en plats där det är tryggt att bo och nära till allt – Mitt i det goda livet.