Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Partille kommun accepterar hovrättens dom kring gatukostnadsavgifter

Kommunstyrelsen fattade tisdagen den 11 maj beslut om att inte överklaga den dom, i mål nr T 3552-20, som rör kommunens uttag av gatukostnadsavgifter mot en enskild fastighetsägare. Partille kommun accepterar hovrättens bedömning gällande proportionalitet i det enskilda fallet. Kommunen anser dock att domen medför vissa frågetecken kring konsekvenser framgent och kommunstyrelsen ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda det vidare.

Att en kommun tar ut gatukostnadsavgifter möjliggörs genom plan- och bygglagen, PBL, 6 kap 24-38§ och innebär att när en kommun anlägger eller rustar upp gator i bostadsområden kan de fakturera enskilda fastighetsägare i området för kostnaden för arbetet. Syftet är att det är de som har nytta av gatorna som också ska betala för dem, istället för att det ska belasta alla skattebetalare.

Den aktuella domen rör ett ärende där en fastighetsägare, genom att kommunen tog fram en ny detaljplan, fick tre ytterligare byggrätter och därmed möjlighet att stycka av nya tomter på sin fastighet. I samband med att gatukostnadsavgifter togs ut fick fastighetsägaren betala för befintlig fastighet samt de nya byggrätterna. Detta överklagades av fastighetsägaren och prövades först i tingsrätten som gav kommunen rätt. Därefter överklagades ärendet till hovrätten som gjorde en annan bedömning och gav fastighetsägaren rätt.

I domen har hovrätten gjort en proportionalitetsbedömning av det aktuella fallet, vilket är en intresseavvägning mellan det allmännas fördel av att kunna ta och få betalt och den skada den enskilde lider av att betala. I sin dom skriver hovrätten att kommunens fördel av att ta betalt inte står i proportion till den skadan för den enskilde. Hovrätten menar att kommunen hade kunnat avvakta med att ta betalt tills byggrätterna togs i anspråk.

- Frågan om gatukostnadsavgifter regleras i plan- och bygglagen och har prövats många gånger. Utifrån PBL och rättspraxis är det tydligt att avgifter kan tas ut även för byggrätter och är möjligt att ta ut när gatan är färdig. I detta enskilda fall har vi dock förståelse för att konsekvenserna för fastighetsägaren har blivit oproportionerligt stora och vi kommer därför i enlighet med domen ersätta honom ekonomiskt. Vi anser dock att domen lämnar en hel del frågetecken kring vilka konsekvenser detta innebär framgent och kommer därför titta vidare på det, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande.

Överenskommelse om advokatkostnader

Kommunen har i arbetet med den aktuella processen anlitat Front Advokater. Kommunen har fört en dialog med Front kring fakturering och nedlagd tid, med anledning av att deras fakturering skiljt sig åt från den uppskattning tingsrätten gjorde kring tidsåtgång i den processen. Kommunen och Front har nu landat i en överenskommelse som båda parter står bakom.

- Vi är nöjda med Fronts arbete men det har varit en diskussion kring debiteringen. Nu har vi kommit överens om att stanna vid det belopp som kommunen hittills betalt, vilket utgör ungefär två tredjedelar av Fronts totala krav. I och med det låter Front övriga betalningskrav gentemot oss utgå och vi kommer inte driva några återbetalningskrav. Det känns bra att få ett avslut även av denna process, säger Marith Hesse.  

Kontakt:

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande 070-765 25 39

Ämnen

Regioner


Partille kommun är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²) men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2014: 36 528), granne med Göteborg.

Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt.– Mitt i det goda livet.

Följ Partille kommun och få mer info här:

Partille.se

Partille kommun på Facebook

Partille kommun på Twitter

Partille kommuns nyhetsbrev

Skattekollen

Presskontakt

Anna Hartung

Presskontakt Kommunikationschef 031-392 23 64

Mitt i det goda livet

Partille är en kommun i Västra Götaland som består av de fyra geografiska delarna Partille, Sävedalen, Jonsered och Öjersjö. Partille är en geografiskt liten (57,2 km²), men till befolkningsmängden en mellanstor kommun (Invånare 2019: 39289), öster om Göteborg. Partille är tillräckligt stort för att erbjuda ett bra utbud av både offentlig och kommersiell service. Samtidigt är det möjligt att utnyttja den närliggande storstadens alla fördelar. Partille består till 60 procent av skyddad natur och här finns stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns spännande bergspartier, vidsträckta skogsområden och många vattendrag. Visionen är att Partille ska vara en förstad att vara stolt över. En plats där det är tryggt att bo, enkelt att vara och där det är nära till allt – Mitt i det goda livet