Gå direkt till innehåll
Livscykelanalys - en viktig del i hållbarhetspusslet

Blogginlägg -

Livscykelanalys - en viktig del i hållbarhetspusslet

För att i byggbranschen kunna nå målsättningar om klimatsmart byggande och nettonollutsläpp är det avgörande att genomföra livscykelanalyser, LCA:er, som ger information om hur stor klimatpåverkan en byggnad har under hela sin livscykel. PE Teknik & Arkitektur stöttar kunder med detta på ett både effektivt och noggrant sätt.

Livscykelanalyser (LCA:er) av byggnaders klimatpåverkan görs ofta i samband med nyproduktion och renoveringar och används som en viktig indikator i olika miljöcertifieringssystem. De finns även ofta med i byggherrars egna miljöprogram. LCA:er återfinns inom många områden också utanför byggbranschen. Generellt definieras livscykelanalys som en process för att summera resurs- och miljökonsekvenserna av samtliga aktiviteter som är nödvändiga för att en produkt eller tjänst ska uppfylla sin funktion. På vetenskaplig grund beräknas miljöpåverkan av alla ingående delar. När det gäller produkter innefattas allt från det att råvarorna utvinns via produkttillverkning, distribution och användning fram till det att de når slutet av sin livstid och ska demonteras och återvinnas.

För att det ska gå att uppfylla mål om koldioxidneutralitet eller nettonollutsläpp inom byggnation är det avgörande att förstå klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel. I detta arbete utgår man från den europeiska standarden SS-EN 15978 för hur beräkningar av byggnaders miljöprestanda ska utföras, vilken också innefattar riktlinjer för hur resultatet ska presenteras. LCA:er utförs på ett konsekvent sätt och blir pålitliga och jämförbara. Standarden går att tillämpa på såväl nyproduktion som renoveringsprojekt.

Både helhet och detaljer
Resultatet i en livscykelanalys är viktigt för att en byggnad ska kunna uppfylla olika krav i alla de olika miljöcertifieringssystem som finns, till exempel BREEAM, LEED, Miljöbyggnad och NollCO2. En LCA ger helhetsbilden samtidigt som alla detaljer också finns med, i och med att det till exempel går att urskilja klimatpåverkan från enskilda material och produkter i byggnaden. För att få transparent och pålitlig information om olika produkter och material i en LCA används med fördel en tredjepartsverifierad miljövarudeklaration, som brukar förkortas EPD (Environmental Product Declaration). Även dessa deklarationer är i linje med EN- och ISO-standarder och därmed konsekventa och jämförbara.

När en LCA genomförs i tidigt skede av ett byggprojekt öppnas goda möjligheter att påverka både konstruktion och materialval utan att kostnaderna behöver dra iväg. Genom detaljerade jämförande analyser går det att hitta hållbara lösningar och produkter som optimerar koldioxidavtrycket och andra miljöfaktorer. Till exempel kan konstruktionen anpassas för att använda mindre mängd av ingående material med stort klimatavtryck och det går att välja helt andra material som är bättre ur miljösynpunkt, till exempel klimatförbättrad betong eller trä.

Noggrann och effektiv process
På PE har vi experter med lång och omfattande erfarenhet av att göra LCA:er. Med användning av standardverktygen i branschen säkerställer PE en noggrann och effektiv process som öppnar för bättre val ur klimatsynpunkt, i synnerhet om vi får komma in tidigt i projektet. Processen inleds med en noggrann genomgång av kundens specifika behov och mål, så att vi kan anpassa våra tjänster efter dem. Vi kan alltid anpassa vårt arbete utifrån entreprenörers och fastighetsägares egna miljöprogram med klimatmål och andra krav.

Vårt LCA-team kan också säkerställa att nybyggnadsprojekt uppfyller Boverkets lagkrav vad gäller klimatdeklarationer, vilka i dag tillämpas för de flesta nya byggnader på över 100 kvadratmeter. Denna deklaration omfattar endast klimatpåverkan som orsakas under byggskedet och, än så länge, endast på bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar.

PE har ett holistiskt tillvägagångssätt, där vi hjälper till att identifiera förbättringsmöjligheter och strategier för att minska klimatavtrycket över tid. Vi sätter också stort värde på öppenhet och att våra resultat ska vara tillförlitliga. Våra kunder kan känna sig trygga i att få korrekt och noggrann information som låter dem fatta välgrundade beslut för att möta de alltmer skärpta kraven på hållbarhet i sina projekt. Genom hela processen ser vi till att informera och engagerat stötta kunden.

Inom LCA kan PE hjälpa till med:

  • Utbildning och ökad medvetenhet, till exempel genom workshops.
  • Projektplanering och att sätta mål för specifika aspekter.
  • Vägledning för datainsamling.
  • Analyser och beräkningar baserat på insamlade data, inklusive jämförande analyser av produktval för att presentera hållbara alternativ.
  • Rapportering och presentation av resultat, inklusive hjälp att förstå och tolka resultat för att fatta rätt beslut.
  • Vägledning genom processen för specifika hållbarhetscertifieringar (t ex Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, och NollCO2).

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Teresia Nielsen

Teresia Nielsen

Presskontakt Kommunikationschef 0708858416 PE Teknik & Arkitektur

Experter på byggnader och deras närmiljö

PE Teknik & Arkitektur är experter på byggnader och deras närmiljö. Tillsammans med våra kunder planerar och formar vi hållbara städer och samhällen. PE finns representerade i hela landet och omsätter årligen cirka en miljard kronor. PE grundades 2006 och är noterat på̊ Nasdaq Stockholm.

PE Teknik & Arkitektur
Hantverkargatan 25 A
112 21 Stockholm
Sverige