Pressmeddelande -

Inkomstpensionen räknas upp med 3,5 procent

Inkomstpensionen höjs nästa år med 3,5 procent. För en ålderspensionär med 12 000 kronor per månad i inkomstpension betyder det en höjning med 420 kronor. Garantipensionen höjs med 2,8 procent, 213 kronor i månaden för de som bara har garantipension. Premiepensionens förändring bestäms först i december.

Pensionsmyndigheten har nu räknat ut det så kallade balansindexet för 2012, som avgör hur inkomstpensionerna och tilläggspensionerna räknas om till nästa år. Balansindex för 2012 blir 140,45 enligt beräkningarna som i dag överlämnas till regeringen. Det är en höjning med 5,2 procent jämfört med 2011 års index på 133,56. Räntan på pensionsspararens inkomstpensionskonto vid årsskiftet är därmed 5,2 procent.

När en person går i pension innehåller varje utbetalning en förskottsränta på det kapital som ska betalas ut under personens livslängd. Denna ränta kallas normen och dras av när pensionerna räknas om varje år. För pensionären dras normen på 1,6 procent av vid omräkningen av inkomst-/tilläggspensionen och därför blir höjningen nästa år 3,5 procent.

Det innebär att en ålderspensionär med 12 000 kronor i inkomstpension får en ökning med 420 kr i månaden före skatt.

2010 var första gången då den så kallade balanseringen trädde i kraft, det vill säga pensionssystemets skulder översteg tillgångarna. Balanseringen ser till att de pensionsavgifter som betalas in av alla i arbetslivet räcker till de pensioner som ska betalas ut. Det medförde att pensionerna och pensionsbehållningarna sänktes 2010 och det skedde även 2011. För år 2012 är det dock positiv balansering, tillgångarna överstiger skulderna, och det bidrar med +0,24 procent till indexeringen av inkomstpensionen. Pensionerna och pensionsbehållningarna ökar alltså snabbare än den genomsnittliga inkomstutvecklingen.

Se bilagorna för typfall och mer information kring balansering och indexering:

Garantipensionen räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär att garantipensionen år 2012 stiger med 2,8 procent.

Så här påverkas de olika pensionerna


Inkomstpensionen och tilläggspensionen följer normalt inkomstutvecklingen i samhället efter avdrag med normen 1,6 procent. Inkomstindex ökar med 4,9 procent. Efter avdrag för normen återstår 3,3 procent. Balanseringen betyder en ökning med 0,24 procent. Den totala ökningen av inkomst- och tilläggspensionerna blir efter avrundningar 3,5 procent. Pensionärer helt utan garantipension, cirka 1,1 miljoner personer eller 59 procent av alla pensionärer får denna ökning av sin allmänna pension exklusive premiepension.

Garantipensionen räknas om med prisbasbeloppet, som i sin tur följer prisutvecklingen. De cirka 182 000 pensionärer eller 10 procent av samtliga pensionärer som har låg eller ingen inkomstpension får en höjning med 2,8 procent nästa år. Cirka 589 000 pensionärer eller 31 procent av alla pensionärer har både inkomstpension och garantipension. Deras allmänna pension exklusive premiepension höjs med mellan 2,8 procent och 3,5 procent.

Exempel: En person som har 10 310 kronor i sammanlagd garantipension och inkomst/tilläggspension får en höjning av pensionen med 3,1 procent.

Efterlevandepensionen. Många efterlevandepensioner följer inkomstutvecklingen efter avdrag med normen men utan balansering. De höjs därmed med 3,3 procent. För en del efterlevandepensioner gäller specialregler och dessa påverkas av balanseringen. Indexeringen blir då olika för olika individer. Garantipension till efterlevandepension och efterlevandestöd räknas om med prisbasbeloppet och höjs alltså med 2,8 procent.

Premiepensionen. Räknas årligen om beroende på värdeutvecklingen av de fonder pensionären har (fondförsäkring) eller med värdeutvecklingen på det kapital Pensionsmyndigheten förvaltar (traditionell livförsäkring). Nästa års utbetalning fastställs i december.

Tjänstepensionerna är de pensioner som arbetsgivare och fackliga organisationer kommer överens om i avtal, och administreras inte av Pensionsmyndigheten. De flesta tjänstepensioner räknas om med prisbasbeloppet som i sin tur följer prisutvecklingen. De tjänstepensioner som har den typen av omräkning kommer att höjas med 2,8 procent.

Prognos för inkomstpensionen kommande år


Pensionsmyndigheten lämnar i samband med anslagsuppföljningen en prognos för förändringen av inkomstpensionen kommande år. Även kommande år beräknas inkomstpensionen öka, för år 2013 med 3,2 procent.

Förändring av inkomstpensioner, procent

  Beräknat Prognos     År 2012 2013 2014 2015 Juli-prognos +3,5 +3,2 +2,2 +2,0

Inkomstbasbeloppet höjs till 54 600 kronor


Inkomstbasbeloppet räknas årligen om med förändringen av inkomstindex. Med det nya inkomstindexet blir inkomstbasbeloppet 54 600 kronor för år 2012. Det är en höjning med 2 500 kronor eller 4,8 procent jämfört med 2011. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att räkna fram den högsta inkomst som ger pensionsrätt, den höjs från 35 037 kronor per månad 2011 till 36 718 år 2012. Den maximala fastighetsavgiften för småhus indexeras i takt med inkomstbasbeloppet och den höjs därför från 6 512 till 6 825 kronor.