Pressmeddelande -

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Viking Telecom AB (publ)

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 januari 2005 till den 31 december 2005, att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag avräkna förlusten i sin helhet mot reservfonden samt att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari 2005 till den 31 december 2005. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ny bolagsordning. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, förvärva verksamheterna i Phonera AB. Som en följd därav fattade stämman även beslut om en till Phonera AB riktad apportemission om 129 908 403 aktier. Vidare bemyndigandes styrelsen eller den styrelsen utser inom sig att innan teckningstiden börjar löpa besluta om vilket belopp som skall betalas för varje nyemitterad aktie, dvs. teckningskursen per aktie sker i enlighet med den värdering av apportegendomen som framgår av informationsmemorandumet. Teckning av emitterade aktier skall ske på separat teckningslista den 12 maj 2006. Stämman beslutade vidare att omvälja Sven Uthorn samt att nyvälja Henric Wiklund, Michael Lindström samt Ove Larson som ordinarie ledamöter i styrelsen för Viking Telecom AB (publ). På det konstituerande styrelsemötet valdes Sven Uthorn till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse och styrelsearvode samt förslag till stämmoordförande inför årsstämman 2007 skall utföras av en valberedning. Valberedningen, som skall bestå av lägst 3 ledamöter representerande bolagets aktieägare, kommer att bildas under september 2006 efter samråd med de vid den tidpunkten största aktieägarna i bolaget. Valberedningens mandat sträcker sig till september 2007. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter eller anställda i bolaget. Styrelsens ordförande skall vara ledamot av valberedningen samt vara sammankallande av valberedningen. Valberedningen utser själv sin ordförande. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2006. Stämman beslutade slutligen att, i enlighet med styrelsens förslag, lämna styrelsen bemyndigande att, med eller utan avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av upp till 15 393 814 aktier varvid aktiekapitalet högst kan komma att öka med 1 539 381,40 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen 13 kap iakttas. Rickard von Horn VD Viking Telecom AB Mobil: 0707-20 46 60 E-post: rvh@viking-telecom.com Information finns även på: www.viking-telecom.com Viking Telecom marknadsför produkter för mobilt bredband samt utvecklar och marknadsför produkter, system och tjänster för SMS i det fasta och det mobila nätet. Syftet är att skapa en ökad användning av operatörens nät, vilket genererar intäkter för såväl operatören som för Viking. Bolaget har sitt säte i Göteborg och dotterbolag i Sverige och Hong Kong. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Rickard von Horn VD Viking Telecom AB Mobil: 0707-20 46 60 E-post: rvh@viking-telecom.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Phonera Företag AB erbjuder svenska företag moderna och prisvärda kommunikationstjänster och produkter inom telefoni, bredband och växellösningar. Phonera grundades år 2000 och är en del av Com Hem-koncernen som är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns på www.phonera.se

Kontakter

Lars Bondebjer

Presskontakt Marknadsdirektör Phonera Marknad, PR +46 700 80 90 20

Fredrik Hallstan

Presskontakt Presschef Com Hem Group PR, presskontakter +46 761 15 38 30