Pressmeddelande -

SEKAB välkomnar WWF:s etanolkampanj

Pressinformation från SEKAB

 

Kommentar till rapporteringen i media avWWF:s kampanj för skärpta krav på hållbara drivmedel och att storskaliga biobränslesatsningar skulle kunna hota unik natur i Östafrika.

ÖRNSKÖLDSVIK 19.11.2008

SEKAB välkomnar WWF:s kampanj för att skärpa hållbarhetskraven på drivmedel. Sverige ligger långt före de flesta länderna i EU vad gäller användning av biodrivmedel. I takt med att användningen av etanol ökar tilltar kraven på hållbarhetsdeklaration och certifiering. Som ett led idet internationella arbetet med att definiera krav och certifieringssystem för hållbara drivmedelhar SEKAB tillsammans med branschorganisationerna BAFF och UNICA och i samråd med brasilianska etanolproducenter startat initiativet för Verifierat Hållbar Etanol (www.hallbaretanol.se). Detta initiativ innebär att svenska konsumenter redan idag kan tanka etanol som uppfyller både ekologiska och sociala kriterier. Ett oberoende internationellt företag utför kontroller på plats för att säkerställa att producenterna uppfyller de krav som systemet innebär.

- Vi anser att det är ett högst berättigat krav frånkonsumenter och beslutsfattare att få garantier för att den etanol vi levererar är kvalitetssäkrad ur miljö-, klimat-, social och etisk synpunkt och att den genererar lägre fossila koldioxidutsläpp än bensin och diesel, säger Anders Fredriksson som är vice VD på SEKAB BioFuels & Chemicals.

Vi gläder oss åt resultaten från den SIFO undersökning som WWF presenterade idag där vi tydligt ser att hela 86 procent svenska folket vill att deras biodrivmedel skall vara ansvarsfullt producerade och ta hänsyn till både miljö och människor.

Angående SEKAB:s planer för storskalig bioenergiproduktion i Tanzania och Moçambique välkomnar vi även där WWF:s och andra organisationer såsom Oxfam, FAO med flerassyn på hur man på bästa sätt undviker de risker som finns med ett sådant här projekt. Vi är väl medvetna om att man kan producera biodrivmedel på mer eller mindre bra sätt. Görs det på rätt sätt finns det precis som WWF framhåller i sin rapport stora möjligheter för många afrikanska länder och för lokalbefolkningen i de områden som är aktuella. Görs det på fel sätt kan man äventyra naturtillgångar, lokalbefolkningens välbefinnande, klimatnytta, mm.

Vi har under två års tid utfört studier och miljökonsekvensanalyser i de aktuella områden i Tanzania och Moçambique för att i största möjliga mån undvika negativa konsekvenser för ekosystem och lokalbefolkning. Inget tyderi dagsläget på att de pågående planerna kommer att få negativa konsekvenser för ekosystemen.Skulle nyinformation komma fram är vi naturligtvis öppna för att omvärdera våra planer. Allstorskalig odlingkommer dock att på ett eller annat sätt att påverka omgivningen, det är oundvikligt. Men vi måste vara helt på det klara att den totala påverkan är positiv både för lokalbefolkningen, natur, djur och klimatet.

SEKAB betonar att vi ser med ett rättighetsperspektiv på folket och regeringen i Tanzania. Det innebär att vi utgår från att de lagar, förordningar och regleringar (land, miljö, arbetslagar etc.) som finns är tillräckliga. Vi respekterar landets rätt att leda processen och att båda parter kommer att lära medan vi utvecklar denna möjlighet tillsammans och att procedurer kan förändras om nödvändigt. En förutsättning för olika aktörer att delta i processen på ett kvalitativt sätt är tillgång till transparent information. SEKAB arbetar därför fortlöpande nära berörda parter. Vi utgår också från att intresserade organisationer och givare aktivt stöder Tanzania att göra det bästa av möjligheten att modernisera lantbruket, minska fattigdomen och samtidigt bidra till att minska oljeberoendet och koldioxidutsläppen.

Vi är medvetna om att detta kommer att kräva kreativt tänkande och nya metoder. Vi ser det som en unik möjlighet att Afrika och Tanzania äntligenkan haen chans att vara med och producera på en konkurrensutsatt marknad. Tidigare har denna marknad varit dominerad av subventioner från Europa och USA. Detta har dessvärre historiskt sett skadat jordbruksutvecklingen och minskat investeringsviljan i Afrika. Vi ser det därför som oerhört viktigt att denna unika möjlighet i Afrika både granskas och stöds för att maximera nyttan och fattigdomsbekämpningen. Vi bör ha i minnet att den oerhörda avskogning, jordförstöring, tjuvjakt och rovfiske som dominerat de senaste decennierna i Afrika orsakatsframförallt av fattigdom och inte av storskaliga investeringar.

Det finns stora utmaningar med storskaliga investeringar men vi ser också hur den största utmaningenkommer att varaatt minska fattigdomen. Afrika har i dag ett stort behov av att snabbt öka inkomsterna på landsbygden för att därigenom kunna förbättra befolkningens villkor och minska den exploaterande användningen av naturresurser som annars hotar att ödelägga stora delar av länderna och deras djurliv.

Hur SEKAB och andra investerarekan utveckla modeller för att integrera den lokala befolkningen och försäkra sig om att både folket, staten ochförtaget vinner på investeringen är en stor utmaning. Vi är redo att ta oss an den utmaningen!

För mer information se www.sekab.com

Kontakta:
Annika Carstedt Parmlid
Pressansvarig
Tel 070252 6767

SEKAB är ledande europeisk leverantör av förnybara drivmedel. Bolaget fokuserar på att utveckla marknaden för bioetanol i Nordeuropa samt uppbyggnad och drift av storskaliga etanolproduktionsanläggningar. SEKAB är dessutom världsledande inom utveckling av teknologi och produktionsprocesser för etanol ur cellulosa med en pilotanläggning i drift sedan 2004. SEKAB är ett av de bolag som är bäst positionerade i Europa för att möta den globala utmaningen att minska oljeberoende och fossila koldioxidutsläpp inom transportsektorn. SEKAB har ca 140 anställda och omsatte ca 2 miljarder SEK under 2007, vilket gör bolaget till ett av de största nordiska miljöteknikföretagen. Huvudkontor och pilotanläggning finns i Örnsköldsvik.

Ämnen

  • Miljö, energi