Pressmeddelande -

Nya tekniker kan bidra till ett stabilare elsystem

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling men mer kan göras. Det behövs en ökad kunskap och dialog i branschen för att nyttja den här potentialen. Därför publicerar Power Circle idag ett faktablad om dagens marknader för stödtjänster, samt vilka möjligheter och hinder som finns för nya tekniker.

Elsystemen i Sverige, Europa och världen genomgår en stor omställning. Industrier och transporter elektrifieras. Andelen variabel förnybar kraftproduktion från sol och vind ökar. När dagens kraftverk fasas ut från marknaden förloras vissa egenskaper som har gett elsystemet sin stabilitet. Men de nya resurserna som introduceras – batterier, vindkraft och smart styrning av elanvändningen – har samtidigt potential att bidra till stabiliteten genom olika stödtjänster.

-Tekniskt sett har både vindkraft och batterier i många kunnat leverera stödtjänster till elnätet, säger Johanna Lakso, VD för Power Circle. Men marknaderna för stödtjänster måste ta hänsyn till de nya teknikernas förutsättningar, samtidigt som kunskapen om marknaderna behöver höjas hos nya aktörer. Vår förhoppning är att det här faktabladet ska överbrygga en del av det kunskapsgap som råder och bidra till att utvecklingen påskyndas.

För att elsystemet ska vara stabilt krävs bland annat att det i varje sekund produceras exakt lika mycket el som kunderna samtidigt använder. Den största delen av den här balanseringen av produktion och konsumtion sker innan själva drifttimmen genom handel på Nord Pools marknader, av de aktörer som är balansansvariga. Under själva drifttimmen har Svenska kraftnät det fysiska balansansvaret i realtid. För detta upphandlas ett antal stödtjänster och Svenska kraftnät tittar idag på att införa ytterligare några stödtjänster samt att utveckla de befintliga.

Det är dessa stödtjänster som idag framförallt levereras av vattenkraft, men som i ökande grad skulle kunna levereras från andra nya tekniker som introduceras i elsystemet. Idag är utformningen av stödtjänsterna av naturliga skäl anpassade efter de behov som elsystemet haft historiskt samt de resurser som hittills deltagit på balansmarknaderna.

För att öka möjligheten för vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier att delta på marknaderna krävs vissa anpassningar till de nya teknikernas förutsättningar. Svenska kraftnät jobbar med denna utveckling och planerade ändringar är bland annat mindre budstorlekar, kortare driftsperioder och handel närmare driftstimmen. En ny stödtjänst, snabbt frekvenssvar, kommer att införa och passar både vindkraft och batterier bra då de kan reagera väldigt snabbt. Dessutom införs en ny roll – BSP eller leverantör av balanstjänster – som ska göra att fler kan handla på balansmarknaderna.

-Det vi ser är att det finns aspekter som inte har adresserats ännu. Exempelvis skulle fler sätt att aggregera bud kunna tillåtas, anpassningar för energilager behövs tillsammans med mer transparent information om marknaderna, säger Johanna Barr, sakkunnig för framtidens elnät på Power Circle. Här finns stora möjligheter att utforma elsystemets stödtjänster så att de även passar den nya teknik som nu växer fram.

Samhällsekonomiskt är det intressant att använda de resurser som redan finns i systemet. En möjlighet att buda på balansmarknaderna kan ge en extra intäkt till redan planerade investeringar i ny teknik och förkorta återbetalningstiden. En ökad likviditet och konkurrens på balansmarknaderna är också positivt då det i förlängningen bör leda till lägre priserna för balansering. Det finns många nya aktörer på elmarknaden som är intresserade av att ta del av dessa möjligheter.

Läs mer om stödtjänster från ny teknik i faktabladet 

Kontakt:
Johanna Lakso
VD, Power Circle
0708-98 32 08

Johanna Barr
Sakkunnig framtidens elnät, Power Circle
0705-32 00 47

Relaterade länkar

Ämnen

  • Energifrågor

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

Kontakter

Johanna Lakso

Presskontakt VD +46 (0) 70-898 32 08

Relaterat innehåll

Power Circle samlade bred publik på frukostseminarium om nya tekniker i elsystemet

Förra veckan bjöd Power Circle in till ett frukostseminarium för att presentera organisationens två senaste faktablad. Det ena reder ut begreppet vehicle-to-grid (V2G). Det andra tar ett bredare grepp om hur nya tekniker kan bidra till att säkra elsystemets stabilitet. Frukostseminariet samlade en bred publik med allt från tjänstemän och forskare, till affärsutvecklare och tekniker.

Kunskapshöjande om lokala flexibilitetsmarknader när Power Circle och Energimyndigheten samlade branschen förra veckan

Power Circles och Energimyndighetens heldagsseminarium om lokala marknader för flexibilitet samlade nära 200 representanter från branschen i form av energibolag, myndigheter, kommuner och regioner, teknik- och tjänsteleverantörer samt akademi. Olika aspekter av flexibilitetsmarknader och dess aktörer diskuterades flitigt. För dig som inte var på plats är nu inspelningen av seminariet publicerad.