Pressmeddelande -

PRO: GÖR PLATS I VÅRDDEBATTEN FÖR PATIENTERNAS SÄKERHET!

Det är illa med patientsäkerheten i landet. Det krävs krafttag för att förbättra situationen! PRO, Pensionärernas Riksorganisation, tar upp den bristande patientsäkerheten i en skrivelse till vård-och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. I en kommentar till det pågående arbetet med en nationell utvecklingsplan för våren och omsorgen för äldre knyter PRO an till den konferens om patientsäkerhet som arrangerades hösten 2005. Då avslöjades allvarliga brister. Enligt vissa uppgifter avlider 1 800 personer varje år på grund av misstag i vården. Andra uppgifter pekar på ännu högre siffror. PRO hävdar i sin skrivelse att större uppmärksamhet ägnas frågan om patientsäkerhet i den vårdpolitiska debatten. Säkerhetsarbetet i vården måste få ett mycket starkare genomslag. I skrivelsen tar PRO även upp bristande resurser till äldreomsorgen, hemsjukvården, äldreboenden med särskild tyngdpunkt på demensboenden, personalutbildningen, anhörigstödet, psykisk ohälsa för äldre, hjälpmedel för äldre, äldreforskning och bastandvården. Socialdepartementet Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson 103 33 STOCKHOLM Synpunkter inför utformningen av nationell utvecklingsplan för vården och omsorgen om äldre Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har beretts tillfälle att framföra synpunkter som underlag för utformning av en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen och får med anledning härav anföra följande. Inledning Med avsikt att under våren 2006 framlägga en nationell utvecklingsplan för vården och omsorgen om äldre arrangerade vård- och äldreomsorgsministern under hösten 2005 sex regionala konferenser för att med representanter för olika intressegrupper diskutera och erhålla synpunkter i frågan. PRO har med regionala företrädare deltagit i samtliga konferenser och det är med stor förväntan organisationen ser fram emot att handlings­linjer för äldreomsorgen fastläggs i en långsiktig plan för att möta de framtida behoven. Målsättningen att göra Sverige till ett av världens bästa länder att åldras i är enligt PRO:s mening inte alls orealistisk men det förutsätter uthållighet och fortsatta ekonomiska satsningar. En viktig del i arbetet är också att äldrefrågorna får en central position i samhällsdebatten. Att på detta tidiga stadium komma in i denna debatt är enligt PRO mycket positivt. Men det är också viktigt för olika intressegrupper att även i fortsättningen och fortlöpande ha möjlighet att påverka utformning och innehåll i detta för den svenska välfärden så viktiga område som vården och omsorgen om äldre. Diskussionsunderlaget Underlaget för att framföra synpunkter på hur en blivande utvecklingsplan för äldreomsorgen ska utformas är något annorlunda än remissmaterial traditionellt. PRO har därför som utgångspunkt för sina synpunkter dels tagit fasta på de fem områden som diskuterats på de regionala konferenserna, dels som underlag haft PRO:s handlings­program för innevarande kongressperiod. Härutöver finns en väldokumenterad erfarenhetsbank från organisationens omfattande verksamhet att redovisa synpunkter från. Vården och omsorgen för de med de största behoven Det första området handlar om vården och omsorgen för de mest sjuka, de med de största vårdbehoven. Att vårdens resurser med hög prioritet ska ges till de mest behövande är enligt PRO:s synsätt en viktig markering i en kommande utvecklingsplan för äldrevården Den alltmer restriktiva biståndsbedömningen i många kommuner har emellertid lett till att många andra angelägna behov inte kunnat tillgodoses. Resurserna för att kunna tillhandahålla bistånd har allvarligt minskats under senare år. I själva verket har äldreomsorgen fått utgöra det huvudsakliga besparingsobjektet i kommuner­nas arbete med att uppnå ekonomisk balans i ekonomin. Detta mönster måste brytas. Enligt vård- och omsorgsministern innebär satsningar på de mest behövande mera konkret att i utvecklingsplanen framhålla behovet av en utbyggd hemsjukvård och möjlighet till en gemensam organisation för vård och omsorg i hemmet. Det förutsätter också tydligare regelverk för att säkerställa läkarnas insatser i hemsjukvården. När det gäller hemsjukvården vill PRO understryka behovet av en sammanhållen hemvård och att förslagen i Äldrevårdsutredningens betänkande realiseras. PRO vidhåller uppfatt­ningen från remissyttrandet med förord för utredningens förslag att hemsjukvården generellt övergår till kommunerna. Som framhölls av utredningen är nuvarande ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting otydlig gällande hemsjukvården och att detta skapar konflikter och revirstrider. Detta innebär risker för den enskilde som behöver vård och omsorg. Enligt PRO:s mening måste det vara en styrande lagstiftning som undanröjer de angivna problemen. Fler demensboenden och utbyggd demenskompetens Trots att demenssjukdomar drabbar många personer i Sverige finns fortfarande stor osäkerhet om det verkliga antalet demenssjuka. I en rapport från Socialstyrelsen för ca 10 år sedan påpekades exempelvis att det redovisade antalet demensutredda var mindre än hälften av de drabbade. I Sverige beräknas dock för närvarande ca 140 000 individer med olika grad av demenssjukdomar. Prognoser visar att antalet år 2050 förväntas vara över 250 000. Samhällets totala kostnad för demenssjukdomar beräknas vara 40 miljar­der kronor per år. Enligt PRO:s mening måste vården och omsorgen om demenssjuka förbättras på olika sätt och PRO instämmer därför i att fler demensboenden tillskapas och att personalens demens­kompe­tens utbyggs. Flera studier visar att nuvarande förhållanden inte är till­fredställande för denna kategori och att de nämnda insatserna har en viktig plats i en utvecklingsplan. I en rapport 2005 med redovisning av Länsstyrelsens och Social­styrelsens granskning av demensvård i Västra Götalands län redovisas exempelvis förhållanden som inte är tillfredställande och som tillsammans med andra faktorer ger en indikation på behovet av insatser och förbättringar. Ökad kompetens för personal aktualiseras för närvarande i Socialstyrelsen när det gäller omvårdnadspersonalens yrkeskompetens och detta kommer också att få relevans för demens­vården. De särskilda satsningarna för äldre invandrare som nämns i underlaget kan också bli aktuella vid förbättringarna av yrkeskompetensen. Boende för äldre Den omstrukturering som ägt rum inom äldreboendena under senare år har bl.a. lett till att serviceboende slopats och antalet särskilda boenden minskat i snabb takt. Över 13 000 lägenheter i särskilda boenden har på några få år försvunnit. Kommunerna uppger att skälet till denna utveckling är att efterfrågan på platser i äldreboenden minskar därför att fler uppges vilja bo kvar hemma. Någon motsvarande förstärkt satsning på hemtjänst och hemsjukvård har emellertid inte kunnat noteras. Den angivna utvecklingen inger stark oro. En så snabb avveckling av äldreboendena som sker på vissa platser verkar enligt PRO orimlig. Alternativa boenden för äldre saknas också på många håll. Bakgrunden till den ”minskade efterfrågan” är enligt PRO:s uppfattning konstruerad genom att kommunerna skärpt intagningsreglerna till särskilda boenden. Tröskeln är så hög att endast få personer får flytta till särskilda boenden jämfört med tidigare år. Sedan uppger man att det finns tomma lägenheter och att behovet av äldreboenden minskat. Detta är ett cyniskt resonemang som PRO starkt protesterat emot. Pensionärsorganisationernas upprepade protester i Kommunala pensionärsråd mot omstruktureringen har tyvärr inte kunnat hindra utvecklingen. PRO anser att boendefrågan för äldre måste få en mycket framskjutande plats i utvecklings­planen. Frågan är så infekterad och de politiska signalerna så svårtolkade och motsägelsefulla att regeringen måste ge svenska folket besked om vad man kan förvänta sig framöver när det gäller äldreboenden i framtiden. PRO kan i och för sig instämma i ministerns synpunkter att de flesta äldre vill bo att kvar hemma så länge det går men också – och detta är av vital betydelse - att man ska känna sig säker på att det finns plats i särskilt boende den dag man inte klarar av eget boende. Denna markering är enligt PRO mycket positiv och får uppfattas som en viktig signal till de huvud­ansvariga att den nuvarande avvecklingen inte får fortgå. Att vi behöver planera för utbyggnad av det särskilda boendet är alltså av största vikt enligt PRO liksom att samhällsorganen tar initiativ till en fortsatt utbyggnad av olika mellan­former av äldrebostäder såsom seniorboende och servicebostäder med tillgång till gemenskapslokaler och dagverksamhet. Satsa på personalen Tidigare i yttrandet har erinrats om Socialstyrelsens kommande förslag beträffande omvårdnadspersonalens yrkeskompetens och dess betydelse för äldrevården. PRO har delgett Socialstyrelsen synpunkter i frågan men vill här också erinra om tio myndig­heters förslag i rapporten ”Investera nu” om framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg generellt. Satsningarna i Kompetensstegen liksom Plusjobben får också positiva effekter. PRO har beträffande ”Investera nu” avgett yttrande över förslagen och vill markera det mycket angelägna i att kommunerna och landstingen och även staten verkar för att förverkliga förslagen i rapporterna. Personalbehoven kommer framöver att bli det viktigaste att tillgodose för att säkra välfärden och därmed också kompe­tensförsörjningen och yrkes­kompetensen för de olika personalgrupperna. Kvalitet inom vård och omsorg Enligt Socialtjänstlagen skall insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet och kvaliteten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. På motsvarande sätt skall kvaliteten inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Enligt PRO:s uppfattning är det angeläget att kvalitetsarbetet inom all vård och omsorg ges hög prioritet. Det är emellertid otillfredsställande att man inte på nationell nivå har tillförlit­liga instrument för att mäta kvalitet inom ett så stort samhällsområde som äldres vård och omsorg. Har man tillgång till ett sådant underlag kan man bedöma kvaliteten i äldreomsorgen inom och mellan olika kommuner. Detta kommer också att öka intresset för äldrefrågorna i stort och vara ett viktigt redskap i pensionärsorganisa­tionernas lokala arbete. Kommunerna bör också ha en god anledning att för med­borgarna redovisa detta på kommunens hemsida eller på annat sätt. Regeringen måste därför verka för att ett sådant instrument kommer till stånd. I utvecklingsplanen måste alltså kvalitetsfrågorna uppmärksammas på ett tydligt sätt. Som framhålls i remiss­underlaget måste vårdområdena ges förutsättningar att blir verkliga framtidsyrken. Förebyggande insatser Inom detta område berörs bl.a. behovet av anhörigstöd och ”att utveckla stödet till de anhöriga och satsa på frivilliginsatser”. Dessa insatser är i och för sig angelägna men under denna rubrik är det enligt PRO:s mening först och främst angeläget att lyfta fram de före­byggande insatserna för äldre enligt 5 kap, §§ 4-6 SoL och inte minst markera kommunens skyldighet att systematiskt bedriva uppsökande verksamhet. Även före­byggande åtgärder för äldre enligt Hälso- och sjukvårdslagen bör ingå i utvecklings­planen. PRO har nyligen yttrat sig över förslag som ger kommuner möjlighet att tillhandahålla hushållsnära tjänster och tillstyrkt förslaget. Sådana tjänster kan vara viktiga åtgärder i hälsoförebyggande syfte bl.a. när det gäller fallolyckor. Sådana skador förorsakar många fler dödsfall än i trafikolyckor När det gäller den ovan nämnda frågan om anhörigstöd så bör denna fråga också få en synbar plats i utvecklingsplanen. PRO fastslår i sitt handlingsprogram att de goda erfarenheterna från ANHÖRIG 300 måste tas tillvara för permanent verksamhet för anhörigstöd. Kommunerna måste vidare fortsätta att utveckla stödet till dessa grupper. Kommunernas skyldighet i detta avseende skall regleras i lag. Vad sedan gäller ”att satsa på frivilliginsatser” tolkar PRO dessa tankegångar som att det gället sådana insatser som ligger utanför kommunens skyldighet. Enligt PRO – som har en mycket omfattande kontaktverksamhet för sina medlemmar – kan dessa insatser från volontärer o.dyl. uppfattas som ett komplement till den kommunala verk­samheten. Det finns emellertid exempel på att kommuner utnyttjat frivilligverk­samhet till sådana uppgifter som avser regelmässig kommunal verksamhet. PRO motsätter sig att frivilliga insatser utnyttjas på detta sätt. Nationell likvärdighet och lokal utveckling Att utveckla äldreomsorgen är enligt regeringens uttalanden ett av de viktigaste reform­områdena och en av framtidens stora utmaningar. Att utforma en egen äldreomsorgslag är ett sätt att möta denna utmaning och att klara ut problemen med nuvarande upp­delning i olika lagkomplex vad gäller ansvaret för vård och omsorg för äldre. Enligt PRO:s mening är det komplicerat att bryta ut vissa delar ur SoL och HSL och tillämpa dessa integrerade regler på vissa åldersgrupper. PRO förordar emellertid att frågan om en äldreomsorgslag aktualiseras på så sätt att en utredning tillsätts för att pröva frågan. Enligt PRO bör en enhetlig äldreomsorgslag principiellt grundas på SoL:s rättighets­sprinciper men inte ha formen av en målstyrd ramlag utan baseras på klara, överklag­ningsbara bestämmelser. PRO anser alltså det viktigt att nationella riktlinjer på ett eller annat sätt kommer att styra och garantera likställighet vad gäller rätten till äldreomsorg i hela landet. En enhetlig lag skulle vara en väg att tillskapa nationell likvärdighet när det gäller rätten till vård och omsorg på lika villkor i hela landet. Patientsäkerhet Vid den andra nationella konferensen om patientsäkerhet framkom att det är illa med patientsäkerheten i landet och att det krävs krafttag för att förbättra situationen. Enligt redovisade uppgifter avlider här i landet 1 800 personer varje år på grund av misstag i vården. Enligt PRO:s mening måste patientsäkerheten ha en större plats i den vård­politiska debatten än som nu är fallet och säkerhetsarbetet i vården också få ett mycket starkare genomslag. PRO anser sålunda att regeringen måste ta initiativ i dessa frågor och att patientsäkerheten har sin givna plats i utvecklingsplanen för vård och omsorg för äldre. Psykisk ohälsa för äldre Psykisk ohälsa drabbar många äldre. Enligt en rapport från 2004 fanns 150 000 äldre med depression, 100 000 med ångesttillstånd och 100 000 med psykotiska tillstånd. De flesta äldre med psykisk sjukdom är emellertid odiagnostiserade och obehandlade. Psykisk sjukdom innebär ett stort mänskligt lidande för den enskilde men också för de anhöriga. Men psykisk ohälsa är i hög grad behandlingsbar. Frågan om äldres psykiska ohälsa måste enligt PRO:s mening på ett helt annat sätt än hittills uppmärksammas och landstingen/regionerna omgående vidta åtgärder för denna stora grupp äldre. Enligt PRO ska sålunda i varje landsting/region inrättas specialistmottagningar för äldre med psykiska besvär. Psykiatrisk kompetens ska även knytas till primärvården samt kunna ingå i äldreteam som bildas. Vård- och omsorgspersonal på äldreområdet ska även genomgå viss utbildning i äldrepsykiatri för att förbättra yrkeskompetensen och förståelsen för den enskilda patienten. Det gäller också i hög grad läkar­utbild­ningen. Med hänvisning till vad ovan sagts utgår PRO ifrån att frågan om psykisk ohälsa för äldre ges en kraftfull markering i utvecklingsplanen. För att stärka den äldrepsykiatriska kompetensen skulle t.ex. ett lektorat vid varje medicinsk fakultet vara en god början. Hjälpmedel för äldre Omkring 2/3 av alla hjälpmedelsanvändare är 65 år och äldre och de flesta över 80 år använder någon form av hjälpmedel. Enligt PRO:s erfarenhet saknas en samlad strategi för att utveckla hjälpmedelsverksamheten ur ett äldreperspektiv. Viktiga mål för ett utvecklingsarbete beträffande äldre kan vara att bättre anpassa redan existerande hjälpmedel till äldres förutsättningar och att utveckla nya hjälpmedel till äldres förut­sättningar. Härvid är viktigt att pröva förutsättningarna att använda olika former av IT för att bl.a. öka möjligheterna till kvarboende. PRO föreslår därför att frågan om hjälpmedel för äldre ingår som en del i utvecklings­planen och att bl.a. de förslag i Hjälpmedelsutredningens betänkande (SOU 2004:83) som avser IT och andra former av ny teknik särskilt beaktas. Äldreforskning För PRO är det angeläget att det i vårt land bedrivs en omfattande forskning där äldres villkor analyseras och utvärderas inom olika delar av äldrepolitiken. Med det växande antalet äldre samt vårdens och omsorgens allt större omfattning ökar betydelsen av sådan verksamhet. Resurserna för äldreforskningen bör därför väsentligt förstärkas. Det är också angeläget att äldreforskningen får ett ökat lekmannainflytande över anslags­fördelning och projektinriktning så att det för bl.a. pensionärsorganisationerna ges möjligheter att initiera angelägna forskningsinsatser och tillvarata äldres intressen inom detta för framtiden mycket viktiga forskningsområde. PRO vill förorda att äldreforskning ingår i utvecklingsplanen som ett viktigt medel att få kunskap om äldres behov. Ökat anslag måste avsättas för detta ändamål. Åldersdiskriminering I utvecklingsplanen ska enligt PRO:s uppfattning anges att förslag till lagstiftning om förbud mot diskriminering på grund av ålder kommer att framläggas. Tandhälsa och tandvård för äldre - bastandvården Det främsta syftet med den allmänna tandvårdsförsäkringen som infördes 1974 var att göra tandvården ekonomiskt tillgänglig för alla medborgare. Tandvårdsförsäkringens generösa subventionsregler kom att få stor betydelse för hela svenska folket. Man vande sig vid att tandvård kunde man erhålla till överkomliga kostnader. Försämrade subventioner och slopande av prisregleringen har lett till urholkning av tandvårdsstödet. Enligt PRO:s mening har detta medfört risker för att många äldre och även andra grupper inte har råd med erforderlig tandvård. En allmän uppfattning hos svenska folket är att ”det har blivit mycket dyrt att gå till tandläkaren”. PRO ställer därför stora förväntningar på att den översyn av tandvårdsstödet som nu inletts i en utredning kommer att medföra väsentliga förbättringar av stödet inom bastandvården. PRO utgår ifrån att förmånerna inom det högkostnadsskydd för äldre gällande från det år man fyller 65 år inte kommer att försämras. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingen/regionerna ansvarar sedan 1999 för att äldre och funktionshindrade som bor i särskilda boenden eller får hemsjukvård erbjuds avgiftsfri munhälsobedömning och individuell rådgivning. I denna uppsökande verksamhet ingår även handledning till personalen. För nödvändiga behandlingar betalar dessa patienter samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården, dvs. som mest 900 kronor under en tolv­månadersperiod. Kommunerna har en viktig roll och deras medverkan är nödvändig för att identifiera dem som skall ingå i personkretsen och för att överlämna erbjudandet om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp denna verksamhet och konstaterar i en nyligen avlämnad larmrapport att det är otillfredsställande att endast cirka 40 procent av personkretsen erbjudits munhälsobedömning och rådgivning om munvård. Motsvarande förhållande gäller för s.k. nödvändig tandvård. Landstingen/regionerna och kommunerna har brustit i att göra de nämnda vårdformerna tillräckligt kända för dem som ingår i personkretsen, deras anhöriga, vänner, intresseföreningar och den stora allmänheten. En kraftfull nationell informationsinsats om förmånerna måste därför genomföras. En rad åtgärder med bl.a. inriktning på för­bätt­rad utbildning av tandvårds­personal samt systematiska uppföljningar och utvärde­ringar från huvudmännens sida måste genomföras. Det är i överensstämmelse med PRO:s handlingsprogram. PRO vill också framhålla den stora betydelse som pensionärsråden i kommuner och landsting/ regioner har i sammanhanget. PRO vill sålunda understryka det angelägna i att tandvårdsfrågorna aktualiseras i utveck­lings­­planen och att regeringen snarast realiserar de insatser som Socialstyrelsen föreslagit. Stockholm den 24 januari 2006 PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION Lars Wettergren Ordförande Håkan Walander Socialpolitiskt sakkunnig Postadress: PRO Box 3274 103 65 Stockholm Telefon: 08-701 67 00 Telefax: 08-10 66 40 Besöksadress: Adolf Fredriks Kyrkogata 12 Stockholm E-post: info@pro.se

Ämnen

  • Politik