Pressmeddelande -

Pysslingen Skolor beviljas 1,1 miljoner kronor till insatser för hälsofrämjade arbete

Skolverket ger grönt ljus till det hälsofrämjande projektet Praktisk värdegrund. Stadsbidraget på 1,1 miljoner kronor kommer att användas till att utbilda lärare och skolpersonal i skolövergripande positivt beteendestöd. AcadeMedias centrala elevhälsa samordnar insatsen som främst handlar om att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som kan användas på flera skolor.

- Vi kommer att ge skolorna utbildning i analys- och processverktyget SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). Verktyget ska användas för att analysera hur vi kan hjälpa eleverna att tillgodogöra sig kunskap och lära in positiva beteenden med hjälp av anpassningar både i skolmiljön och i lärarnas sätt att ge respons, säger Malin Bruhn som är psykologisk verksamhetschef för AcadeMedias grundskolor.

Efter att ha fått utbildning i verktyget är det lärarna på skolorna som genomför de praktiska delarna av insatsen, med kontinuerlig handledning. Tanken är att eleverna själva ska vara delaktiga i arbetet. Hur man väljer att arbeta med verktyget är därför väldigt kulturellt och lokalt betingat.

- På Lännersta Skola i Nacka, där vi redan infört synsättet med stor framgång, upptäckte pedagogerna att de hade stor frihet att anpassa modellen. Nu är den en naturlig del av det dagliga arbetet, säger Malin Bruhn.

Målet är att skolorna ska få redskap för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på ett sätt som gynnar alla elever på skolan. Arbetssättet ska förstärka det relationella synsättet på elevers behov av stödinsatser, där behoven alltid ska ses i relation till skolans lärmiljö, undervisning och till de vuxnas förhållningssätt.

Anita Wåhlin är samordnande specialpedagog på AcadeMedias grundskolor och en av dem som kommer att realisera projektet på skolorna.

- Genom det här arbetssättet kan vi skapa tillgängliga lärmiljöer, nå eleverna på ett tidigt stadium och på så sätt öka förutsättningarna för alla elever att tillgodogöra sig kunskap, säger hon.

Arbetet med praktisk värdegrund startar i januari 2017 och ska redovisas till Skolverket i höst.

Fakta:

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att synliggöra att hälsoarbete i skolan är en del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Huvudmän kan söka bidrag för insatser med syfte att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. Skolverket har beviljat 99 huvudmän bidraget för hälsofrämjande skolutveckling. Totalt inkom ansökningar från 564 huvudmän. Läs mer på www.skolverket.se/skolutveckling


För mer information, kontakta:
Malin Bruhn, projektledare: 08-794 42 22 eller malin.bruhn@academedia.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • pysslingenskolor
  • pysslingen
  • skolverket
  • skolutveckling
  • tillgänglighet
  • elevhälsa
  • lärmiljö

Fakta Pysslingen Skolor

Pysslingen Skolor är en del av Sveriges äldsta utbildningsföretag, Pysslingen, som redan på 1980-talet började driva förskolor i Stockholmsområdet. Sedan höstterminen 2014 består Pysslingen Skolor av Pysslingens grundskolor och integrerade förskolor samt skolorna inom Fenestra, Norrskenets Friskola, PeterSvenskolan, Primaskolan och AcadeMedias fria grundskolor. Totalt är vi 55 skolor från Kalix i norr till Lund i söder med olika pedagogiska inriktningar men med gemensamt fokus på hög kvalitet. www.pysslingen.se

Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. www.academedia.se