Pressmeddelande -

Eric Ruuth Kulturhus i Höganäs är fortfarande Qualiscertifierad efter sin andra granskning

Eric Ruuth Kulturhus i Höganäs har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. De har arbetat med Qualis sedan år 2010 och har nu blivit granskade för andra gången.

Kulturhuset präglas av stort engagemang och en hög grad av flexibilitet. Husets fyra verksamhetsben med inriktning mot kultur och fritid samspelar och stärker varandra. Ungdomarna trivs och verksamheten ger de unga en plats där de har möjlighet att skapa en meningsfull fritid präglad av kreativitet, trygghet och möjligheter till utveckling. Tack vare en kompetent ledning och kompetent personal har samverkan och samspel blivit Kulturhusets främsta styrka. 

Efter den externa granskningen får Eric Ruuth Kulturhus en rapport där verksamhetens kvalitet beskrivs inom flera områden. I rapporten redogörs för verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Rapporten ligger sedan till grund för det fortsatta kvalitetsarbetet.

Om Qualis
Qualis är ett system för kvalitetssäkring genom egen analys och extern granskning. Systemet ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Genom egen analys når medarbetare och ledning medvetenhet och samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Qualis kvalitetssäkringssystem används i dag av ett 50-tal kommuner i tillsammans upp emot 1100 förskolor, skolor, kulturskolor och fritidsgårdar. De vittnar om att Qualis är ett fungerande verktyg för att skapa kvalitativa verksamheter genom delaktighet, diskussion och samsyn kring metodik, styrkor och förbättringsområden. För mer information se www.q-steps.se.

För mer information om Q-Steps Kvalitetssäkring AB vänligen kontakta:

Susanne Levén, VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB, 08-410 928 45

Ämnen

  • Vuxenutbildning

Kategorier

  • qualis kulturskola
  • qualis

Regioner

  • Höganäs

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder Qualis kvalitetssäkringssystem som möjliggör ett systematiskt kvalitetsarbete. Qualis utvecklades år 1997-2000 genom ett projekt finansierat av Skolverket. Qualis arbetar i lärande nätverk bestående av ett stort antal kommuner med dess förskolor, skolor, fritidsgårdar och kulturskolor.

Kontakter

Susanne Levén

Presskontakt VD 08-41092845