Pressmeddelande -

Forskning om förmögenhetsbildning samt ojämlikt fördelad välfärd beviljas finansiering

I år beviljas två Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi. Projektgrupperna består av forskare från olika lärosäten och institutioner. Det är femte omgången som stiftelsen i en ny form beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper. Hittills har totalt 96 miljoner kronor beviljats inom ramarna för utlysningen.

– Årets nationalekonomiprojekt visar på disciplinens bredd i ämnesval: i det ena studeras förmögenhetsbildning, i det andra ojämlikt fördelad välfärd. Som alltid är förväntningarna höga på resultat i form av ny kunskap, nya insikter i teori och metod samt även på praktisk nytta och förändring av policy, säger vd Kjell Blückert.

Utvalda Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi är:

Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer
Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm (till vänster i bild)
Robert Östling, Stockholms universitet (till höger i bild)
David Cesarini, New York University (saknas i bild)

En lång rad vetenskapliga studier har dokumenterat att personer med god ekonomi i genomsnitt är både lyckligare och lever längre än personer som har svårt att få pengarna att räcka till. Sambandet gäller även i nästa generation: Barn till förmögna personer klarar sig till exempel bättre i skolan och har bättre hälsa. Tidigare studier visar också att förmögna personer åtnjuter högre avkastning på investerat kapital. Detta innebär att rikedom kan fungera som en självförstärkande god spiral: rikedom kan leda till bättre hälsa, högre utbildning och högre finansiell avkastning, vilket i sig är viktiga förutsättningar för ekonomisk framgång. Men det är även tänkbart att fattigdom kan leda till motsvarande onda spiraler, svår skuldsättning kan till exempel göra det svårare för föräldrar att ge barnen en bra start i livet. I det här projektet planerar forskargruppen att studera sådana självförstärkande förmögenhetsbildningsprocesser empiriskt. En empirisk utmaning för att studera sådana processer är svårigheten att skilja på orsak och verkan eftersom de är intimt sammanflätade. Gruppen adresserar denna empiriska utmaning genom att använda variation i förmögenhet som är slumpmässig och därmed orelaterad till tidigare förmögenhet och utfall.

Kvinnors hälsa och välfärd ojämlikhet i förutsättningar, normer och möjligheter till förändring
Annika Lindskog, Göteborgs universitet (till vänster i bild)
Heather Congdon Fors, Göteborgs universitet (till höger i bild)
Ann-Sofie Isaksson, Örebro universitet (saknas i bild)

Inom ramarna för forskningsprojektet avses att studera ojämlikhet i förutsättningar, normer och möjligheter till förändring för utfall av stor betydelse för kvinnors välmående i Afrika och Indien: tonårsgiftermål, tonårsfödslar, högt barnafödande, våld i nära relationer och kvinnlig omskärelse. Projektgruppen kommer att kartlägga hur bestående dessa utfall är över generationer. Graden av persistens inom familjen är relevant på samma sätt som mått på ojämlikhet i utfall. Den beskriver betydelsen av familjebakgrund för att avgöra kvinnors välfärd, det vill säga ojämlikhet i förutsättningar. Därefter kommer gruppen att undersöka möjligheten att påverka utfallen och relaterade normer. Dels avser forskargruppen att undersöka biståndsfinansierade utvecklingsprojekt i Afrika, dels bidrag till familjer i Indien med flickor som uppfyller olika villkor. För de afrikanska biståndsprojekten matchas geokodad data på utfall med geokodad data på projekt. Genom att använda variation över både tid och plats kan man finna kausala effekter. De indiska bidragsprogrammen varierar i bland annat fokus och villkor. Här kommer forskargruppen att använda information om bland annat villkor och geografisk omfattning för att finna kausala effekter. Jämfört med tidigare litteratur skattar projektgruppen inte bara genomsnittseffekter, utan kan säga vilka kvinnor som gynnas (ökar jämlikhet i förutsättningar?) Gruppen kommer också att studera betydelsen av normer för att avgöra hur väl policyinterventionen fungerar.

http://ragnarsoderbergsstiftelse.se/forskare-som-forskarblogg/ekonomi

Ämnen

  • Ekonomi

Taggar

  • ragnar söderbergprojekt i ekonomi
  • nationalekonomi
  • ekonomi
  • unga forskare
  • anslag
  • stiftelse
  • forskning
  • ragnar söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning företrädesvis inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap. 

Presskontakt

Kjell Blückert

Presskontakt VD, Ragnar Söderbergs stiftelse 0727-40 39 51

Relaterat material

Relaterade nyheter