Pressmeddelande -

Många företag är lönsamma, men realiserar inte sin tillväxtpotential

Forskningsinstitutet Ratio presenterar idag i Almedalen ny forskning som visar varför många företag avstår från att växa, trots att de har förutsättningar. Man kan dela in hindren i tre grupper:

(i)     Avsaknad av tillväxtambitioner
(ii)   Brist på kompetens eller resurser
(iii) Brister i det institutionella ramverket

Forskning visar att många företagare saknar tillväxtambitioner, vilket till stor del verkar bero på icke-ekonomiska faktorer såsom oro över personalens välmående, risken över att förlora kontrollen över den operativa verksamheten och minskat oberoende gentemot externa aktörer. Om detta är huvudskälet till att många lönsamma företag inte väljer att expandera verksamheten måste politiken inriktas mot att försöka förändra företagens preferenser i syfte att göra dem mer benägen att växa och att ta risker.    

Brist på kompetens kan bero på att företagsledningen inte har den kompetens som krävs för att utveckla verksamheten eller erhålla de medel som krävs för att expandera organisationen. Avsaknaden av tillväxt kan också bero på matchningsproblem på arbetsmarknaden, d.v.s. att företagsledningen inte kan hitta rätt kompetens för att genomdriva sina tillväxtambitioner. En möjlighet är att den svenska arbetsmarknadslagstiftningen kan leda till inlåsningseffekter, vilket innebär att mindre företag med tillväxtambitioner har problem att rekrytera rätt kompetens för att tillväxten ska kunna realiseras. Slutligen kan utformningen av institutionerna påverka den realiserade tillväxten. Företagsledaren kan avskräckas från att växa på grund av exempelvis mängden regler och byråkrati, regleringar på arbetsmarknaden och konkurrens från offentliga bolag.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de snabbväxande företagen utgör en mycket liten andel av företagsstocken och att de kan ha realiserat sina tillväxtambitioner trots förekomsten av olika typer av tillväxtbarriärer. Vi anser därför att fokus istället bör inriktas mot de potentiellt snabbväxande företagen, d v s de företag som har en möjlighet att växa men av någon anledning avstår.

För ytterligare information:
Sven-Olov Daunfeldt                                         Ann-Kari Edenius
Docent nationalekonomi, Ratio                                 Kommunikationschef Ratio
070-295 72 84                                                      070-992 4920
sven-olov.daunfeldt@ratio.se                                   ann-kari.edenius@ratio.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konkurrenskraft

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540