Pressmeddelande -

Nytt forskningsprojekt: Kompetens för tillväxt

Ratio startar idag, 15 januari, ett stort forskningsprojekt ”Kompetens för tillväxt”, med finansiering från Vinnova, KK-stiftelsen och 21 arbetsgivarorganisationer inom privat sektor. Syftet är att i ett brett perspektiv analysera orsakerna till bristerna i företagens kompetensförsörjning, och föreslå policyförändringar.

Kompetensbrist utgör ett av de största tillväxthindren för svenska företag, oavsett bransch och konjunkturläge. Företag har svårt att rekrytera kompetent personal trots att Sverige har hög och växande arbetslöshet, inte minst bland ungdomar och utlandsfödda.

Att matchningen mellan arbetskraftens kompetens och jobbens kvalifikationskrav förbättras är en förutsättning för fler jobb i växande företag, och i förlängningen Sveriges framtida välfärd. Trots detta har inte frågan om kompetensförsörjningen hittills fått den politiska uppmärksamhet den förtjänar.

Projektet kommer i ett brett perspektiv att analysera bristerna vad gäller utbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- och universitets- och högskolenivå, men också hur arbetsmarknadens övriga regelverk påverkar.  Även internationella exempel som Sverige kan lära ifrån kommer att studeras. En hypotes i projektet är att företagen själva är en del av lösningen.

Projektets mål är att stärka näringslivets kompetensförsörjning och kopplingen mellan utbildning, innovation, forskning och näringslivets utvecklingskraft. Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte integreras för att bidra till förankring och måluppfyllelse. Företrädare för samtliga näringslivsbranscher medverkar.

I styrgruppen för projektet ingår:
Angeles Bermudez-Svankvist, GD Arbetsförmedlingen
Charlotte Brogren, Generaldirektör Vinnova
Anna Ekström, GD Skolverket
Anders Ferbe, Förbundsordförande IF Metall
Lars Haikola, GD Universitetskanslersämbetet
Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv
Jonas Milton, VD Almega
Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen
Åke Svensson, VD Teknikföretagen
Håkan Sörman, VD SKL
Nils Karlson, VD Ratio

Startkonferensen hålls idag, kl 17.00 på KK-stiftelsen, Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm.
För medverkan, kontakta:
Ann-Kari Edenius, kommunikationschef Ratio
070-992 4920
ann-kari.edenius@ratio.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • arbetsmarknad

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540

Relaterade event