Pressmeddelande -

Regler minskar den ekonomiska tillväxten

På uppdrag av myndigheten Tillväxtanalys har Ratio genomfört projektet ”Reglers effekter för företag”. Syftet var att undersöka de indirekta ekonomiska effekterna av företagens regelbörda.

I rapporten konstateras att den stora delen av kostnaderna för regelefterlevnad är just indirekta. Det finns belägg för att konkurrenstryck och entreprenörskap, i form av inträde av nya företag, påverkas negativt. Vidare uppstår betydande effekter på produktionsdynamik som minskar företagens möjligheter att anpassa sig till omvärldsförändringar. Detta leder in sin tur till väsentliga allokeringsförluster. Likaså finns det anledning att förvänta sig att avkastningskravet stiger med regelbördan och att detta har negativa återverkningar på investeringar. Sammantaget kan dessa negativa indirekta effekter resultera i en lägre ekonomisk tillväxt. Slutsatsen av projektet är att de indirekta ekonomiska effekterna är ansenliga.

En ny studie av Kristina Nyström visar intressanta skillnader mellan lagstiftarnas (riksdagsledamöter) och potentiella företagares (allmänheten) uppfattningar om företagandets villkor. 25 % av de tillfrågade bland allmänheten ansåg att det är enkelt att starta och driva företag. Motsvarande siffra bland politikerna är 55 %. Studien visar också att allmänheten ger företagare en högre status än vad politikerna gör. Studien bygger på en jämförelse med GEM-studien, där samma frågor som ställts till allmänheten riktats till riksdagsledamöterna som valdes in vid riksdagsvalet 2010.

Rapporten ”Regelbördans ekonomiska effekter” samt ”Entrepreneurial policymakers” finns att hämta på www.ratio.se

För ytterligare information:
Johan Eklund                                                                
Ekon dr i nationalekonomi, Ratio                                  
070-659 1406                                                                                      
johan.eklund@ratio.se 

Kristina Nyström 
Docent, Ratio och KTH
070-313 34 78                                                 
kristina.nystrom@ratio.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • konkurrenskraft

Kontakter

Johanna Grönbäck

Presskontakt Kommunikationschef 0763477540