Pressmeddelande -

Årsstämmokommuniké för ReadSoft AB (publ) 2006

I sitt stämmoanförande konstaterade VD och koncernchef Jan Andersson att ReadSoft under 2005 gjort en stark resultatförbättring. Detta har framförallt åstadkommits genom nya kunder och utökade marknadsandelar, vilket gett avtryck även under inledningen av 2006. Första kvartalet 2006 var omsättningstillväxten 22 procent högre än motsvarande period 2005. Slutligen underströk VD företagets aktiva förvärvsstrategi, något som årsstämman också lade vikt vid i en av beslutspunkterna. Vid dagens årsstämma i ReadSoft AB fattades bland annat följande beslut: Val av styrelseledamöter Samtliga styrelseledamöter omvaldes för en ny period. Styrelsen består av Göran E Larsson (ordf), Lennart Pihl, Gundor Rentsch, Anna Söderblom och Lars Appelstål. Utdelning Årstämman beslöt att ingen aktieutdelning ska ske för år 2005. Valberedning Årsstämman beslöt att en valberedning skall tillsättas med uppgift att inför årsstämman 2007 arbeta fram bl. a förslag till val av styrelse, arvodering av styrelsen och revisorerna samt val av valberedning. Valberedningen skall bestå av representanter för de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall inom sig välja ordförande. Konvertibelprogram Årsstämman beslöt anta styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Programmet innebär att ett antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner i ReadSoft koncernen kommer att erbjudas möjlighet att teckna konvertibler i ReadSoft AB. Programmet omfattar som mest 300 000 konvertibler där en konvertibel ger rätt för innehavaren att konvertera till en aktie av serie B i bolaget. Konvertering kan ske mellan den 11 december 2008 och den 10 juni 2009. Konverteringskursen kommer att motsvara 125 % av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie under en given mätperiod i början av maj 2006. Vid full konvertering kommer bolagets aktiekapital att öka med 30.000 kronor vilket innebär en utspädning om cirka 1 % av aktiekapitalet och 0,7 procent av röstetalet. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner Årsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2007, besluta om nyemissioner av högst 3 000 000 aktier av serie B. De nya aktierna får tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att styrelsen skall kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiering kan komma att behövas med anledning av framtida företagsförvärv mot betalning i aktier och/eller genom nyemission av aktier mot betalning i apportegendom. Ändringar i bolagsordningen Årsstämman beslöt ändra bolagsordningen med hänsyn till den nya aktiebolagslagen samtidigt gjordes vissa språkliga justeringar. För mer information kontakta ReadSoft AB Jan Andersson, VD Tel: 0708 -37 66 00 eller Jonna Opitz, Informationschef Tel: 0733-37 86 68 E-post: jonna.opitz@readsoft.com Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med elva dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77