Pressmeddelande -

Per Åkerberg utsedd till ny VD och koncernchef för ReadSoft

ReadSofts styrelse har efter en noggrann urvalsprocess utsett Per Åkerberg till ny VD och koncernchef. Han har idag motsvarande position på börsnoterade Enea AB. Per Åkerberg tillträder senast i januari 2012. Fram till dess att Per Åkerberg tillträder kvarstår Jan Andersson som VD och koncernchef.


Per Åkerberg är 45 år och civilekonom från Mittuniversitetet i Sundsvall där han tog examen 1990. Per är sedan 2009 VD och koncernchef för börsnoterade Enea dit han kom 2004. Per började som VD för Eneas dotterbolag Embedded Technology och blev 2006 Chief Operating Officer i Enea-koncernen. Per har tillhört Eneas koncernledning under hela sin tid i bolaget.

Per var 1999-2004 anställd på programvarubolaget Telelogic i ett antal ledande befattningar och var stationerad under sina tre inledande år i Nordamerika. Per upprätthöll där bland annat befattningen som Vice President för Corporate and National Accounts och ingick i ledningsgruppen för Telelogics marknadsdivision Americas. 2002 blev Per utsedd till Senior Vice President för Telelogics marknadsområde för Norden och Centraleuropa med placering både i Stockholm och i München. De första nio åren av sin karriär arbetade Per på Telia där han bland annat hade en ledande befattning på Telia Megacom.

Per Åkerberg äger för närvarande inga aktier i ReadSoft. ReadSofts styrelse har för avsikt att erbjuda Per Åkerberg att teckna högst 500 000 konvertibler med en löptid om minst tre år och vars villkor även i övrigt i huvudsak kommer att vara kongruenta med ReadSofts senaste konvertibelprogram till nyckelmedarbetare som antogs vid årsstämman i maj 2011. Därutöver kommer ReadSofts styrelse att föreslå att Per Åkerberg erbjuds att, till marknadspris, köpa högst 66 000 av bolagets återköpta B-aktier. Styrelsen avser att senare kalla till extra bolagsstämma för beslut angående erbjudande till Per Åkerberg och i kallelsen närmare presentera de detaljerade villkoren.

-Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Per Åkerberg. Med sin gedigna bakgrund inom programvarubranschen och som företagsledare från sin tid på Telelogic och Enea är Per synnerligen lämpad att leda ReadSoft till nästa nivå, säger Göran E Larsson, ReadSoft ABs styrelseordförande. Under Pers tid som koncernchef på Enea har han bland annat lyckats lyfta Eneas lönsamhet till rekordresultat under flera kvartal. Per har en bred internationell erfarenhet från utlandsstationeringar under många år i Nordamerika och i Centraleuropa. Jag är säker på att Per kommer att omfatta och utveckla vår speciella ReadSoft-kultur på ett utmärkt sätt. Det är också mycket tillfredsställande att Jan Andersson, som är en av grundarna till ReadSoft och vår nuvarande VD och koncernchef, kommer att kvarstå i ReadSoft-koncernen som deltidsarbetande styrelseledamot. Jan kommer därmed att vara tillgänglig för koncernen i frågor rörande bland annat marknad, förvärv och kunder, avslutar Göran E Larsson.

-Jag är hedrad och stolt över det förtroende som ReadSofts styrelse har gett mig, säger Per Åkerberg. ReadSoft är ett företag med etablerat marknadsledarskap i en bransch som fortfarande är i sin linda. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att vara drivande i att utveckla ReadSoft som bolag, dess marknadsposition och dess ledande produkter, avslutar Per Åkerberg.


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2011-07-14 kl 08:00.


För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB (publ)                                                                                             
Göran E. Larsson, Styrelseordförande                                   

Tel: 0705 - 65 68 69
E-mail: gla@eddaconsult.se

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • readsoft
  • per åkerberg
  • enea
  • jan andersson

Kontakter

Johan Holmqvist

Presskontakt Vice President Corporate Communications +46 708 37 66 77