Pressmeddelande -

Överskott men samtidigt ett utmanade läge inom Region Örebro län

Region Örebro län gjorde förra året ett ekonomiskt resultat på 150 miljoner kronor. Bakom den siffran döljer sig dock ekonomiska utmaningar av stora mått.

När det preliminära bokslutet för 2018 presenteras står det klart att Region Örebro län når ett ekonomiskt resultat på 150 miljoner kronor. Resultatet motsvarar den reserv som fullmäktige avsatt för framtida ekonomiska utmaningar.

Stora underskott i några av förvaltningarna
Kostnaderna för Region Örebro läns verksamheter fortsatte, dock i lägre takt, att stiga under förra året och några av förvaltningarna gjorde stora underskott. Underskotten är extra bekymmersamma i ljuset av att ekonomiska prognoser för kommande år talar om en sämre konjunktur med lägre ökningar av skatteintäkter som följd.

- Vi står inför stora framtida utmaningar när det gäller Region Örebro läns ekonomi, och det kommer att krävas ansträngningar för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

- Under 2019 kommer vi att tvingas ha ett stort fokus på ekonomin, bland annat genom att arbeta vidare med de åtgärdsplaner som tidigare har tagits fram för att få en ekonomi i balans, säger Andreas Svahn.

Ekonomin utgör bekymmer i alla regioner
De ekonomiska utmaningar som Region Örebro län har att hantera delas med Sveriges övriga regioner. Att Region Örebro län har sammanlagt överskott ger dock en stabil grund inför arbetet med att säkra en långsiktig ekonomi i balans.

För den som letar efter något positivt i det preliminära bokslutet går det att konstatera att även om verksamheternas kostnader fortsatt att stiga under förra året, så var det i något dämpad takt jämfört med år 2017.
- Sen är det ju positivt att vi trots allt lyckas uppnå ett överskott för Region Örebro län som helhet, säger Andreas Svahn.


Kontakt
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, telefon: 070-524 22 66

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • överskott
  • region örebro län
  • bokslut

Regioner

  • Örebro

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Presskontakt

Sten Lundberg

Presskontakt Pressansvarig Region Örebro län 019 602 7358