Gå direkt till innehåll
Enkät till 11 000 barn ska undersöka miljöns påverkan på hälsan

Nyhet -

Enkät till 11 000 barn ska undersöka miljöns påverkan på hälsan

Hur ofta vistas barn i grönområden, upplever de besvär av inomhusmiljön eller störs de av trafikbuller? Det är några av frågorna i den stora miljöhälsoenkät som i dagarna skickas ut till 11 000 skånska barn. Resultatet ska användas i Region Skånes arbete med hälsofrämjande planering.

– Resultatet från enkäten blir ett värdefullt kunskapsunderlag i arbetet med Skånes utveckling, där livskvalitet är en högt prioriterad målsättning. En hälsosam miljö är en grundförutsättning för det. I synnerhet förutsättningar för barns hälsa tycker jag är viktigt, säger Annika Kruuse, miljöchef på Regional utveckling i Region Skåne.

Sedan 20 år tillbaka har liknande nationella enkäter genomförts vart fjärde år och i Skåne har det gjorts utökade undersökningar sedan 2005. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna 6–10 månader, 4 år och 12 år. Den här gången delas Skåne in i tre geografiska områden – tätort, tätortsnära landsbygd och landsbygd – för att kunna undersöka eventuella skillnader beroende på var man bor.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att förebygga miljöfaktorers negativa påverkan på människors hälsa och främja deras positiva inverkan. Informationen från enkäten kan till exempel möjliggöra effektiva insatser och utgöra underlag för beslut om åtgärder. Information om hur barnen känner sig besvärade av dålig luft och buller kommer till exempel att kunna användas som stöd i samhällsplaneringen.

Bakom enkäten står Folkhälsomyndigheten och en rad regioner och kommuner är med och finansierar den. I Skåne görs medfinansieringen gemensamt mellan Region Skåne och Länsstyrelsen.

Det blir sedan Arbets- och miljömedicin i Region Skåne som bearbetar resultatet och skriver den regionala rapporten.

Resultaten kommer att publiceras på Region Skånes webbplats

Här kan du läsa om tidigare Miljöhälsoenkäter

För mer information
Peter Groth, folkhälsostrateg iRegion Skåne: 044-3093526

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden