Gå direkt till innehåll
Årsredovisning 2023 fastställd av regionfullmäktige

Pressmeddelande -

Årsredovisning 2023 fastställd av regionfullmäktige

Regionfullmäktige fastställde idag Region Skånes årsredovisning för 2023. Resultat för 2023 blev ett minus på 4 035 miljoner kronor vil­ket är en negativ avvikelse med minus 3 195 miljoner kronor mot budgeterat resultat. I årets resultat finns en obalans på 3 889 miljoner kronor inom hälso- och sjukvården.

Under året investerade Region Skåne totalt 4 677 miljoner kronor i utbyggd kollektivtrafik samt förbättrad hälso- och sjukvård genom om- och nybyggnation på sjukhusområdena.

Tufft ekonomiskt läge
2023 har präglats av ett tufft ekonomiskt läge till följd av bland annat stigande inflation, ökade pensionskostnader, förändrat ränteläge och lågkonjunktur. För årets resultat kopplat till ökade pensionskostnader åberopas synnerliga skäl för att återställa underskottet på längre sikt.

För hälso- och sjukvården har, såväl vårdbehov som vårdproduktion, ökat inom många områden jämfört med föregående år och tillgängligheten har inom vissa områden förbättrats. Arbetet med framtidens hälsosystem fortlöper och det Skånegemensamma arbetet med God och nära vård har under 2023 rört sig från att bygga strukturer och processer till att testa, lära och breddinföra nya arbetssätt, insatser och lärdomar.

Servicefunktionerna har under året fortsatt utveckla tjänster för att avlasta vården och effektivisera servicetjänsterna. Under 2023 har breddinförande av servicevärdar fortsatt och är nu infört på 87 sjukhusavdelningar.

Fler reser kollektivt
Kollektivtrafikresandet har under förra året fortsatt öka och marknadsandelen av motorburen trafik uppgår till 33 procent jämfört med 31 procent föregående år.

Regionala utvecklingsnämnden har arbetat med flera aktörer. Fokus har riktats mot exempelvis ökad matchning på arbetsmarknaden och tillväxthöjande insatser för små och medelstora företag för att öka lönsamhet och konkurrenskraft.

Kulturnämnden har fortsatt att verka för att invånarna i Skåne ska få lika förutsättningar att ta del av och delta i kulturlivet. Verksamhets-, produktions- och utvecklingsstöd har fördelats och bidrar till ett rikt och dynamiskt kulturliv i Skåne.

Region Skåne fattade under våren 2023 beslut om att minska köp av bemanningstjänster, så kallat hyrstopp för sjuksköterskor. Beslutet trädde i kraft i oktober 2023 och innebar att sjuksköterskor endast hyrdes in på kvällar, nätter och helger. Från och med januari 2024 är det totalt hyrstopp gällande sjuksköterskor.

Region Skåne arbete med löpande verksamhetsförbättringar, förändrade arbetssätt och kostnadseffektivise­ringar måste fortsätta och intensifieras för att uppnå en uthållig balans mellan kostnads-och intäktsutvecklingen. Grunden i detta arbete är omställningsarbetet som initierades under våren 2023, och som tar fokus på förbättrad tillgänglighet, säkrad kompetensförsörjning och ekonomi i balans i slutet av planperioden 2024–2026.

Region Skånes Årsredovisning 2023 bifogas.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden