Gå direkt till innehåll
Venetia Lärlund filmas när hon läser en saga på språket lovari i projektet Romska sagor på Lunds stadsbibliotek. Foto: Tove Eriksson
Venetia Lärlund filmas när hon läser en saga på språket lovari i projektet Romska sagor på Lunds stadsbibliotek. Foto: Tove Eriksson

Pressmeddelande -

Bibliotek för alla genom hela livet

"Bibliotek för alla genom hela livet” är namnet på det förslag till ny regional biblioteksplan för Skåne som har tagits fram i ett samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning och sjukhusbiblioteken. I planen har fyra områden för utveckling och samarbete identifierats; Delaktighet och demokrati, Lärande och läsande, Kreativitet och kultur samt Hållbarhet och hälsa.

Beslutet om ”Bibliotek för alla genom hela livet – Regional biblioteksplan för Skåne 2022-2025” fattades torsdagen den 24 juni. Planen formulerar övergripande mål och utvecklingsområden för den biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar för – regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Skrivningarna i planen utgår från Region Skånes visioner om ett öppet, samverkande och hållbart Skåne så som de beskrivs i Regional utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

Biblioteksplanen lägger grund för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan Region Skånes kulturförvaltning som ansvarar för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken. Planen beskriver uppdrag och mål för var och en av verksamheterna och anger också gemensamma utvecklingsområden för perioden 2022-2025:

  • Bibliotek för delaktighet och demokrati
  • Bibliotek för lärande och läsande
  • Bibliotek för kreativitet och kultur
  • Bibliotek för hållbarhet och hälsa

I det praktiska biblioteksarbetet är de fyra utvecklingsområdena tätt sammanflätade och utför varandras förutsättningar.

Regional biblioteksplan 2022–2025 har tagits fram på uppdrag av och i ett samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Under arbetet har dialog förts med folkbiblioteken i Skåne, med andra bibliotekstyper inom ramen för det regionala biblioteksrådet i Skåne, samt med sakkunniga och förenings- och målgruppsrepresentanter för Sveriges nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

Bibliotek för alla

Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet.

Region Skånes kulturförvaltning ansvarar för regional biblioteksverksamhet i Skåne och har uppdraget att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet vad gäller folkbiblioteken i Skåne. Verksamheten riktar sig främst till folkbiblioteken i Skåne, men etablerar också samarbete med andra bibliotekstyper och viktiga aktörer inom biblioteksväsendet på regional och nationell nivå.

Främja hälso- och sjukvård

Sjukhusbibliotekens uppdrag är att bidra till bättre hälso- och sjukvård för patienten. Till Region Skånes mål hör att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte och att vården ska vara personcentrerad och ske i samklang med den individuella patientens förutsättningar och behov. Sjukhusbiblioteken är integrerade med Patientforum/Patientutbildningscentrum5 som arbetar för stärkt patientdelaktighet och med HTA Syd som – i samarbete med sjukvårdens verksamheter – tar fram underlag för systematisk och transparent prioritering.

Efter beslut i Region Skånes kulturnämnd och hälso- och sjukvårdsnämnd skickas biblioteksplanen ut på remiss till kommunerna i Skåne, de som deltagit i olika samråd samt övriga berörda aktörer såväl inom Region Skåne som utanför. Yttranden kan lämnas till och med 1 oktober. Därefter ska slutversionen av planen beslutas av såväl kulturnämnden som hälso- och sjukvårdsnämnden innan den fastställs av Regionfullmäktige i februari 2022.


Handlingar

Förslag till ny regional biblioteksplan - https://www.skane.se/namndshandlingar/3156022/

För mer information

Region Skånes kulturförvaltning

Enhetschef kultur och samhälle Maria Tsakiris 040 – 675 37 51, maria.tsakiris@skane.se

Kommunikatör Robert Karlsson, 040 – 675 37 27, robert.karlsson@skane.se

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad