Gå direkt till innehåll
Information från regionstyrelsens sammanträde den 10 oktober

Pressmeddelande -

Information från regionstyrelsens sammanträde den 10 oktober

Kortfattad information kring några av de många ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde i Malmö den 10 oktober 2019. På Region Skånes webbplats skane.se finns handlingarna till samtliga ärenden.


 Beslut i korthet:

  • Regionstyrelsen godkände delårsrapporten för januari - augusti 2109. Efter åtta månader visar prognoserna på ett resultat för 2019 på 850 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 150 miljoner kronor.Siffrorna för januari – augusti visar bland annat på ett förbättrat resultat med 604 miljoner kronor och att periodutfallet är 20 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. (ärende 16)
  • Region Skåne ska genomföra ett pilotprojekt gällande riktade hälsosamtal under våren 2020. Inledningsvis deltar tio vårdcentraler och erbjudandet riktar sig till 40-åringar. Tanken är att efter piloten ska ett breddinförande av riktade hälsosamtal påbörjas och alla skåningar i vissa åldersgrupper erbjudas samtal. Riktade hälsosamtal är en metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor för att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes i befolkningen. (ärende 12)
  • Regionstyrelsen tog emot regiondirektörens förslag på hur styrningen av fastighetsfrågor ska stärkas i framtiden. Regiondirektören föreslår bland annat förbättrad organisationsstruktur, enhetliga processer och tydlig ledningsrepresentation i projektstyrgrupper, åtgärder för förbättrad kommunikation och transparens samt åtgärder för att motverka upplevd tystnadskultur. Dessutom kan tätare återrapportering till regionstyrelsen införas efter nytt politiskt beslut. (ärende 21)
  • Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa Region Skånes Krisberedskap- och kriskommunikationsplan för Region Skåne 2109-2022. Region Skåne ska kunna hantera samhällsstörningar som hotar eller drabbar regionens verksamheter. Under samhällsstörningar ska Region Skåne kunna upprätthålla de samhällsviktiga funktioner som ingår i regionen ansvar. Region Skåne måste därför ha en väl utvecklad krisberedskap. Planen gäller för alla Region Skånes olika verksamheter, bolag samt privata leverantörer som arbetar på Region Skånes uppdrag. (ärende 14)

Mer information: Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterade nyheter