Gå direkt till innehåll
​Insatspaket för att mildra krisens effekter i Skåne

Pressmeddelande -

​Insatspaket för att mildra krisens effekter i Skåne

Nya och utökade insatser för det skånska näringslivet

Under våren har Region Skåne genomfört nya satsningar för det skånska näringslivet, som en företagsakut och omställningscheckar riktade mot små- och medelstora företag. Nu omfördelas ytterligare resurser till nya och utökade insatser utifrån rådande läge. Covid-19 har drabbat den skånska ekonomin hårt. I Konjunkturinstitutets senaste prognos beräknas BNP i Sverige falla med 7 procent under 2020.

- Vi anpassar verksamheten efter rådande situation genom att omfördela ca 24 miljoner kronor av regionala utvecklingsnämndens budget. Skattepengar ska användas där de behövs just nu, i krisen, säger Anna Jähnke, Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Region Skånes nya satsningar fokuserar på näringslivets behov, då främst små och medelstora bolag, och kompletterar och förstärker de områden där stat och kommun agerar. Prioriterade satsningar kommer göras för att öka produktiviteten och stärka sysselsättningen i Skåne. Region Skånes insatser växlas också upp av medel från EUs fonder.

- Region Skåne har det regionala utvecklingsuppdraget i Skåne, något som är särskilt viktigt i tider av osäkerhet och ekonomisk nedgång. De åtgärder som genomförs av offentlig sektor hjälper samlat till att bromsa den negativa utvecklingen säger Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör på Region Skåne

Insatser för stärkt sysselsättning i Skåne

Skånes sysselsättningsnivå är lägst i landet och det råder dessutom en stor obalans mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. En av de viktigaste faktorerna för att bibehålla sin anställning eller komma in på arbetsmarknaden är utbildning. För att ytterligare stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet och förbättra matchningen på arbetsmarknaden omfördelas 10,7 miljoner.

Kompetensutveckling till ca 80 företag och 2000 individer inom digitalisering

Förstärkta insatser och utveckling av nya utbildningar inom bristyrken utifrån arbetsgivares behov för Universitet/Högskola, YH, YrkesVux och Folkhögskola

Gemensam digital plattform för utbildningsutbudet i Skåne för att fler ska välja utbildningar inom bristyrken

Arbetsmarknadskunskap med utbildning om arbetsmarknadens behov och förutsättningar

Nationell dialog kring tidigarelagda infrastrukturinvesteringar för fler skånska arbetstillfällen

- Våra insatser stärker det regionala kompetensförsörjningsarbetet, förbättrar matchningen på arbetsmarknaden och erbjuder livslångt lärande. Företag och individer med starkare kompetens står stadigare när det vänder säger Anna Jähnke, Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Insatser för ökad produktivitet i Skåne

En hög produktivitet är avgörande för att kunna finansiera livskvalitet i världsklass. De nu beslutade insatserna syftar till att öka antalet bolag i Skåne och stötta skånska bolag så dessa inte slås ut i krisen. Till detta omfördelas 13,2 miljoner kronor av nämndens budget.

Stöd till små och nya tillväxtföretag med bl a affärsutveckling och omställning

Lokal kriscoaching tillsammans med Skånes kommuner till en bredd av mindre företag

Utreda och initiera insatser för ett resilient system för inhemsk produktion av viktiga varor

Innovation för hållbar vattenanvändning i näringslivet

Omställningscheckar till företag i Skåne för grön omställning och digitalisering

- Skåne har utmaningar med låg produktivitet, sjunkande investeringar i privat forskning och utveckling och strukturomvandling med färre stora bolag. Vi behöver också arbeta långsiktigt med resiliens, som i frågan om vattenanvändning. Något som är viktigt för den skånska livsmedelsindustrin säger Louise Eklund, 1:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Se pressträffen i efterhand på Utveckling Skånes facebook, https://www.facebook.com/utvecklingskane/

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad