Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konststipendiater utsedda – 1 miljon kronor fördelade

Pressmeddelande från Region Skånes kulturnämnd. Region Skånes kulturnämnd har vid dagens sammanträde utsett 10 konstnärer i Skåne som får ta emot ett stipendium på vardera 100 000 kronor. Genom att identifiera konstnärer som genom att de ges ekonomiska förutsättningar kan frigöra utrymme för att utveckla sitt konstnärskap vill kulturnämnden bidra till att utveckla konstsektorn i Skåne.

– Vi vill stärka Skåne som konstregion genom att ge konstnärer ekonomiska förutsättningar att under en tid fokusera på sin konstnärliga yrkesutövning eller utveckling. En tvåårig satsning på utveckling av enskilda konstnärskap för att stärka sektorn som nu ska utvärderas, säger Yngve Petersson, ordförande i Region Skånes kulturnämnd. 

Till andra ansökningstillfället har 222 ansökningar skickats in, 134 av kvinnor och 88 av män. Grafer över hur ansökningarna fördelas geografiskt, per tätort samt mellan män och kvinnor bifogas pressmeddelandet och finns även tillgängliga på Kultur Skånes hemsida www.skane.se/kultur.

Stipendierna har kunnat sökas av bildkonstnärer med högre konstnärlig utbildning alternativt dokumenterad konstnärlig praktik och yrkesverksamhet, om de är äldre än 27 år och bosatta och verksamma i Skåne. Vid bedömningen har hänsyn tagits till ålder, genrer, konstnärlig kvalitet, den konstnärliga verksamhetens omfattning och tidigare stipendier. Det har också varit ett krav att stipendierna ska fördelas jämnt mellan könen. Kultur Skånes konstkollegium har på uppdrag av Region Skånes kulturnämnd att vara referensgrupp när det gäller bedömningen av ansökningarna.

Region Skånes konststipendiater 2011

Christian Andersson tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för att framgångsrikt vidga perspektiven kring den etablerade historieskrivningen. Med tillit till åskådaren väver han samman referenser från en bred kulturhistorisk bas i komplexa skulpturala installationer. Född 1973, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Malmö.

Kajsa Dahlberg tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för att i omfattande forskningsbaserade projekt ta sig an förhållandet mellan det privata och offentliga. Genom video, ljud, text och funnet material skapar hon klarsynta analyser av hur berättelser konstrueras och förmedlas.  Född 1973, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Malmö.

Kristina Eriksson tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sitt genreöverskridande konstnärskap där det underfundiga och mörka existerar sida vid sida. I målningar, teckningar och keramiska objekt erbjuder hon insiktsfulla reflektioner kring vardagens väsentligheter. Född 1948, bosatt i Höganäs. Examen vid Konstakademien i Stockholm.

Alexander Gutke tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sin konsekventa utforskning av filmen som medium. Med direkt tilltal och reducerat formspråk skapar han installationer och videoverk som förtjänstfullt konkretiserar och analyserar det rörliga bildmediets illusionsskapande egenskaper. Född 1971, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Malmö.

Morgan Schagerberg tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sin generösa och närvarande utforskning av existentiella ämnen. I performance, teckning, video och installation ger han sig djärvt i kast med frågor kring mänskligt beteende. Född 1964, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Stockholm.

Malin Schønbeck tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för att skickligt uppehålla sig i gränslandet mellan konsthantverk och konst. Hennes mjukt utformade monokroma objekt i naturmaterial som lin, ull och lera hyser både lekfullhet och sårbarhet. Född 1963, bosatt i Maglehem. Utbildad vid Nordvästra Skånes folkhögskola, Munka-Ljungby.

Jakob Simonson tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sina effektfulla förskjutningar av upplevelsen av den byggda miljön. Med väl avvägda arkitektoniska ingrepp skapar han illusioner som på samma gång döljer och synliggör rummet. Född 1974, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Malmö.

Charlotte Walentin tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sitt utvidgande förhållningssätt till måleri och teckning. I lyhört samspel med utställningsplatsen skapar hon unika tredimensionella verk som buktande och böljande tycks leva egna liv. Född 1965, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Malmö.

Ylva Westerlund tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sitt relevanta arbete med att skärskåda och synliggöra maktstrukturer. I video, teckning och installation utför hon engagerande intellektuella experiment kring normer, politik och retorik. Född 1975, bosatt i Malmö. Examen vid Konsthögskolan i Malmö.

Ulla Viotti tilldelas Region Skånes konststipendium 2011 för sin omfattande utforskning av kulturhistoriska material som tegel, lera, gräs och jord. Stora ämnen som liv, död och kretslopp präglar hennes konstnärskap som otvunget väver samman skulptur och arkitektur. Född 1933, bosatt i Brantevik. Examen vid Konstfack i Stockholm.

Extern referensgrupp har gjort bedömningarna

Kulturförvaltningens konstkollegium, som består av representanter från institutioner och det fria konstlivet, har varit referensgrupp och gjort ett urval baserat på konstnärlig kvalitet samt spridning med hänsyn till ålder, kön och geografi. Kulturnämnden har beslutat enligt föreslaget.

Referensgruppen har uppmärksammats på eventuella jävsituationer vid stipendieförvarandet och reglerat arbetsformerna för att undvika jäv. Gruppen består av följande ledamöter 2011:

  • Britt Arnstedt, gallerist Galleri Arnstedt, Östra Karup
  • Claudia Schaper, intendent Kristianstad konsthall
  • Elna Svenle, curator och konstkritiker. Ordförande i referensgruppen
  • Jacob Fabricius, chef Malmö konsthall
  • Kåge Klang, ordförande KRO Region Syd (Konstnärernas riksorganisation)
  • Magnus Wallin, konstnär, Malmö
  • Måns Holst Ekström, vik. lektor avdelning för konsthistoria och visuella studier - Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet, konstkritiker och skribent

Vilken betydelse kommer stipendierna att ha?

De konstnärer som beviljas stipendium ska redovisa senast ett år efter erhållet stipendium, den betydelse stipendiet haft. Konstnärerna kan fritt välja hur detta bäst illustreras: till exempel via text, bild, fotografi. Redovisningen kommuniceras via Region Skånes hemsida - www.skane.se/kultur. Den öppna formen för redovisning har som syfte att bli ett skyltfönster för kreativt arbete samt möjliggöra för alla som vill ta del av konstnärernas processer, idéer och tankar.

Utvärdering 2011

2011 ska stipendierna utvärderas och resultatet ligga till grund för bedömning huruvida kulturnämnden ska fortsätta med riktade stipendier till konstnärer, alternativt återuppta inköp av konst till Region Skånes konstsamling.

Bakgrund

Kulturnämnden beslöt i november 2009 att göra ett tvåårigt uppehåll i förvärvandet av nya verk till Region Skånes konstsamling och istället instifta sökbara stipendier för konstnärer verksamma i Skåne. Tio stipendier à 100 000 kronor utlyses 2010 och 2011 i syfte att ge professionella bildkonstnärer ekonomisk möjlighet att fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet.

I samband med att ansvaret för hanteringen av samlingen överförts från kulturnämnden till fastighets- och servicenämnden från och med april 2010, har uppehåll av nyinköp av konst gjorts i två år. Anledningen är att konstsamlingen under årens lopp vuxit så mycket att det finns drygt 3000 konstverk som väntar på att utplaceras.

För mer information:

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Jaana Järretorp, utvecklare bild och form, Kultur Skåne tfn 040 – 6753 724

 

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material