Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kultur Skåne fördelar drygt 3,7 miljoner till kulturprojekt i Skåne

Pressmeddelande från Kultur Skåne. Utvecklingsbidrag om 3 310 000 kronor är fördelade till utvecklingsprojekt inom kulturområdet i Skåne. Därutöver har 440 000 kronor fördelats till internationellt kultursamarbete vid årets andra och sista bidragsfördelning.

Kort presentation av tre av de 27 beviljade projekten (alla projekt presenteras på hemsidan, nås via länk nedan):

Visuella kroppar i en rituell procession (240 000 kronor)
Asmiroca Kulturarvsupplevelser ska, med utgångspunkt från Kiviksgraven, främja innovation inom gränsområdet ny teknik, arkeologi, konstnärlig gestaltning och visualisering och öppna nya möjligheter för publiken att engagera sig i tolkningsprocessen av bronsålderns bildvärld. Den digitala gestaltningstekniken utgår från en befintlig prototyp framtagen vid Lunds universitet. Projektet har uttalat fokus på barn och unga och vill stimulera barns nyfikenhet genom att kroppsligt engagera dem i en upplevelse för att stimulera och underlätta för dem att ta till sig kulturarvet.

Minoritetsnätverk i Skåne (230 000 kronor)
Re:Orient vill skapa ett nätverk av föreningar och organisationer från hela Skåne som kan arrangera och erbjuda ett varierat kulturutbud till slaviska, bosniska, turkiska och arabiska språkgrupper i regionen. Inom ramen för projektet ska Re:Orient kartlägga och analysera olika fokusgrupper, anordna nätverksträffar och gemensamt formulera förslag till framtida projekt och aktiviteter. Informationsmaterial och webbtexter ska produceras på tre andra språk förutom svenska.

Serietecknarförmedlingen (50 000 kronor)
Seriefrämjandet vill utveckla serietecknarförmedlingen som med presentationer av serietecknare och ett enkelt bokningssystem kan förmedla uppdrag mellan professionella serieskapare, organisationer och arrangörer. Serier är en viktig litteraturform i synnerhet för barn och unga och ett stort behov finns av en förmedling, bl.a. från Skapande skola. Förmedlingen kommer att få en nationell roll och skapa en infrastruktur inom området samt bidra till att skapa arbetstillfällen för ca 500 professionella serietecknare i Sverige varav många finns i Skåne. Samarbete sker med Författarcentrum.

Kort presentation av ett av sex projekt som beviljas bidrag för internationellt kultursamarbete:

Music Doc Nomadic City Cinema (70 000 kronor)
Föreningen ajabu! vill bygga upp en internationell plattform i Skåne för filmare, musiker och konstnärer tillsammans med samarbetspartners i Gambia, Senegal, Danmark och USA. Syftet är att genomföra visningar/spelningar och performances i respektive länder samt bygga och koppla samman olika nätverk. Projektet fokuserar på organisationer och aktörer i utvecklingsländer som medför ömsesidig kompetens- och kunskapsöverföring mellan Skåne och länderna.

Länk till information om alla beviljade ansökningar:

Utvecklingsbidrag med ansökan 15 september 2012

Internationellt kultursamarbete med ansökan 15 september 2012

Under 2012 fanns 6 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag. Vid första ansökningstillfället i våras fördelades 3 540 000 kronor. För att möta det höga söktrycket med många projekt av hög kvalitet, beslöt kulturnämnden vid sammanträdet den 24 oktober att omfördela 850 000 kronor för utvecklingsbidrag. Det innebar att vid andra ansökningsomgången fanns 3 310 tkr att fördela till utvecklingsbidrag.

Totalt har 1 miljon kr fördelats till internationellt kultursamarbete under 2012, i den andra fördelningsomgången fördelades 440 tkr.

Till höstens ansökningsomgång inkom 86 ansökningar om utvecklingsbidrag och 21 ansökningar om bidrag till internationellt kultursamarbete på sammanlagt 17 miljoner kronor.

Arbetet med att granska inkomna ansökningar har skett i samråd med en extern referensgrupp.

För frågor hänvisas till Kultur Skåne
Rosi Gerlach, teater - fri scenkonst tfn: 040 - 675 37 36
Jaana Järretorp, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 24
Karl Magnus Lenntorp, museer/kulturarv, tfn: 040 - 675 37 32
Ann Lundborg, folkbildning och bibliotek, tfn: 040 - 675 37 31
Karin Ohrt, litteratur och serier, tfn: 040 - 675 37 34
Rebecka Randler, fria musikområdet, tfn: 040 - 675 36 71
Lena Sundgren-Brorsson, film/rörlig bild, tfn: 040 - 675 37 37
Jutta Swärdh, dans, tfn: 040-675 37 27

Bakgrund
Utgångspunkten för utvecklingsbidragen är de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne 2011-2012.

Kulturnämnden vill genom utvecklingsbidragen framför allt ta vara på och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. De ska stimulera och stödja regionens kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för invånare och besökare. Bidrag beviljas därför till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Skånes utveckling och attraktionskraft. Detta innebär t.ex. projekt som har en spridning i regionen, ger en tydlig uppmärksamhetseffekt för regionen eller bidrar till regionens kulturella infrastruktur. Beviljade projekt ska vara geografiskt spridda, representera olika konst- och kulturformer samt bidra till etnisk och kulturell mångfald, jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

Syftet med bidrag för internationellt kultursamarbete är att stimulera internationellt utbyte för de professionella på kulturområdet genom att bidra till uppbyggnad och medverkan i internationella nätverk, utveckling av partnerskap för att utveckla EU-projekt samt kompetens-, metod- och erfarenhetsutbyte med parter i andra länder.

Region Skånes unika position som en del av en transnationell region ska tillvaratas och utvecklas inom konstområdena och kulturlivet. Den europeiska dimensionen och samarbetet i Öresundsregionen ska vara väsentliga inslag i den skånska kulturpolitiken.

Syftet med bidrag till musikarrangörer är att ge musikföreningar arrangörsbidrag för konsertserier i Skåne. Bidraget ska stimulera och stödja regionens lokala arrangörer på musikområdet och bidra till ett levande musikliv i hela regionen.

En förutsättning för arrangörsbidrag är att konserterna äger rum i Skåne med professionella musiker/ grupper och att den egna kommunen också beviljar bidrag till verksamheten.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Region Skånes kulturförvaltning – Kultur Skåne – initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden