Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kultursatsningar ska nå fler – kulturell infrastruktur högprioriterat

Kulturnämnden har tagit en rad strategiska beslut under första året med kultursamverkansmodellen i Skåne, satsningar som sjösätts under 2012. Årsredovisningen för 2011 fastställdes på torsdagens sammanträde i kulturnämnden. En av satsningarna handlar om att stärka arrangörs- och producentledet:

– Det är med glädje jag kan konstatera att det från och med 2012 finns ett samlat resurscentrum för scenkonst som ska förbättra förutsättningarna att nå ut med scenkonst i hela Skåne, säger Yngve Pettersson (MP), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Huvudaktörerna inom resurscentrum för scenkonst är Riksteatern Skåne, Teatercentrum södra regionen och Danscentrum Syd. Arbetet har resulterat i att de tre organisationerna samlokaliseras till Kulturhuset Mazetti i Malmö från och med 2012. Genom att samla de olika organisationerna på en plats, skapas goda förutsättningar för väl utvecklad samverkan aktörerna emellan.

För mer information kontakta: Rosi Gerlach, utvecklare teater, tfn 040-675 37 36

Stärkt infrastruktur på bildkonstområdet

– På bildkonstområdet har vi bland annat stärkt stödet till kollektivverkstäderna. Skåne är en av landets starkaste bildkonstregioner, men infrastrukturen på bildkonstområdet har hittills varit svag, säger Yngve Pettersson (MP), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Kollektivverkstädernas medlemmar är verksamma i hela Skåne.

För mer information kontakta: Jaana Järretorp, utvecklare bildkonst och form,
tfn 040-675 37 24

Skånemodell för kultur för äldre utvecklas

Region Skånes arbete inom området kultur och hälsa har under 2011 rönt mycket stort intresse både regionalt och nationellt. Den så kallade Skånemodellen för kultur i äldreomsorgen har blivit ett begrepp och kommer att förstärkas och utvecklas ytterligare med hjälp av ett särskilt statsbidrag på 3,1 miljoner kronor som beviljades i slutet på 2011, det enskilt största bidraget som beviljades.

Bidraget ska användas till ett treårigt projekt. Skånemodellen kännetecknas av att kulturinslag ses som en naturlig del av vårdvardagen och ges kontinuerligt. Ett annat kännetecken är den speciella förankring och delaktighet hos vårdpersonalen som möjliggörs genom modellens fokus på äldreboendet, som också är ansvarig för projektet, och som kommer att omfatta dialog med kommunernas förvaltningar för kultur respektive äldreomsorg, utbildningsinsatser samt utveckling av vissa särskilt lyckade eller intressanta verksamheter och projekt.

För mer information kontakta: Martin Andrén, chef för Kulturarv och livsmiljö,
tfn 040-675 37 44

Kulturella och kreativa näringar ska stärkas - kulturnämnden och regionala tillväxtnämnden gör gemensam sak

I samarbete med regionala tillväxtnämnden har kulturnämnden inlett ett utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar. Målet är att underlätta för bärkraftiga kulturföretag som kan stärka den kulturella mångfalden, bidra till tillväxt i skånska kommuner och skapa arbetstillfällen bland konstnärliga och kreativa utövare. De offentliga stödsystem som region och kommun tillhandahåller för företagens produkt- och innovationsutveckling är inte anpassade för kulturella och kreativa näringar. En annan viktig utgångspunkt är att utvecklingen av kulturella och kreativa näringar bör vara en gemensam angelägenhet för kultur- och näringslivsförvaltningar på regional och kommunal nivå.

För mer information kontakta: Mats Hallberg, chef för ledningsstaben, tfn 040-675 37 52

Ökad tillgänglighet genom ny teknik

Framväxten av visualisering och digital gestaltning av historiska miljöer bedöms ha stora möjligheter att utvecklas i Skåne. Den enskilt största satsningen gäller visualisering och tillgängliggörandet av den unika järnåldersboplatsen i Uppåkra och de arkeologiska undersökningarnas resultat. Projektet är ett samarbete mellan Skånes Hembygdsförbund, Uppåkra Arkeologiska Center och Lunds universitet samt också Kristianstads kommun.

För mer information kontakta: Martin Andrén, chef för Kulturarv och livsmiljö,
tfn 040-675 37 44

Om samverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen innebär ett ökat inflytande för regioner och landsting på användningen av de statliga anslagen till regional kulturverksamhet. Samverkansmodellen förutsätter att Region Skåne tar fram en kulturplan i mycket nära samverkan med Skånes kommuner och i samråd med kulturlivets aktörer. I Regional kulturplan för Skåne 2011-2012 identifieras ett antal prioriterade utvecklingsområden och kulturnämnden har under 2011 inlett flera strategiska satsningar, vilket bland annat möjliggjordes av att kulturnämndens regionbidrag för 2011 utökades med 11 miljoner.

Vi har samlat information som rör den nya samverkansmodellen på Kultur Skånes hemsida: Kultursamverksansmodellen. Där finns bland annat information om hur den regionala kulturplanen för 2013 till 2015 kommer att tas fram.

Övriga ärenden

Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Dagordningen och handlingarna finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på Protokoll - Region Skåne (längst ner i högerspalten) inom fjorton dagar från sammanträdet.

För mer information:

Yngve Petersson (MP), ordförande i kulturnämnden, tfn 0705 – 15 80 38

Cecilia Langemark, tf kulturchef, tfn 040 – 6753 721

Presskontakt:  

Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg, 040 – 6753 722

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material