Gå direkt till innehåll
Ny kulturplan för Skåne

Pressmeddelande -

Ny kulturplan för Skåne

Kulturnämnden har beslutat om en regional kulturplan för Skåne för 2013 – 2015.

Region Skånes viktigaste uppgift är att bidra till att göra så många som möjligt delaktiga i Skånes rika kulturliv. Människors engagemang och skapande förmåga är förutsättningen för ett rikt kulturliv där yttrandefrihet råder, säger Yngve Petersson (MP), ordförande i kulturnämnden.

Regional kulturplan för Skåne 2013 – 2015 bifogas pressmeddelandet.

Kulturplanen är resultatet av en omfattande dialog med kommunerna och kulturlivet. Kulturnämnden träffade kommunernas kulturpolitiker i fyra delregionala möten för att diskutera den lokala, delregionala och regionala kulturutvecklingen. Samma period arrangerade förvaltningen cirka 15 dialogmöten med cirka 200 av kulturlivets aktörer.

Kulturnämnden beslutade den 13 juni om en remissversion av kulturplanen. Remissperioden löpte fram till den 14 september. Totalt inkom 59 yttranden, alla yttranden finns att läsa på Kultur Skånes hemsida.

Region Skånes kulturpolitiska program ”Öppna landskap – konst och kultur i Skåne” har under våren arbetats in i kulturplanen. Regionfullmäktige beslutar om den regionala kulturplanen vid sammanträdet i november, därmed ersätter kulturplanen Öppna landskap – konst och kultur i Skåne som Region Skånes kulturpolitiska program.

Kulturutveckling tillsammans med staten
Inom kort skickas kulturplanen till Statens kulturråd tillsammans med en framställan om statlig medfinansiering inom ramen för kultursamverkansmodellen. Med stöd av Regional kulturplan för Skåne 2013 – 2015 begär Region Skåne 190 miljoner kronor i bidrag till den regionala kulturverksamheten, en ökning av det statliga anslaget till Skåne med drygt 13 miljoner kronor, inklusive 2 % uppräkning för löne- och prisuppräkning.

– Region Skåne har de senaste fem åren kraftigt ökat sin finansiering av kulturen, nu är det hög tid att staten kliver fram. Vi ligger i framkant på en rad områden till exempel när det gäller utvecklingssatsningar som bibliotek som kulturhus. En av flera satsningar som är av stort nationellt intresse och borde samfinansieras av staten, säger Yngve Petersson (MP), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Läs mer om vilka satsningar kulturnämnden söker statliga medel för i bifogade anslagsframställan till Statens kulturråd.

Kulturnämnden lyfter fram barn och ungas rätt att uttrycka sig genom konst och kultur i samband med Eurovision Song Contest i Malmö
I maj 2013 äger Eurovision Song Contest (ESC) rum i Malmö, Skåne. Kulturnämnden vill i samband med detta event förstärka festivalens grundläggande idé kring demokrati, öppenhet och samarbete över gränser, och bjuder in Skånes kommuner till ett samarbete om barn och ungas rätt att uttrycka sig med konst och kultur. Kulturnämnden beslutade vid dagens sammanträde att omfördela medel inom 2012 års budget för att finansiera satsningen i samband med ESC i Malmö våren 2013 (extra ärende som bifogas pressmeddelandet).

– Vi precis som flera andra regioner i Europa står inför flera utmaningar framöver. Barns och ungas rätt att uttrycka sig genom konst och kultur sätter fokus på demokrati och yttrandefrihet, vilket är helt avgörande för hur väl vi skall lyckas hantera våra framtidsfrågor, säger Yngve Petersson, ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Övriga beslut
Samtliga ärenden beslutades i enlighet med ordförandens förslag till beslut. Det extra ärendet om omfördelningar i budgeten till bland annat satsningen i samband med ESC bifogas pressmeddelandet.

Dagordningen och handlingar finns publicerade på Region Skånes hemsida: Kulturnämndens dagordning och handlingar. Protokollet justeras och publiceras på Protokoll - Region Skåne (i högerspalten i rutan ”Dagordning och protokoll”) inom fjorton dagar från sammanträdet.

Reservationer:
Ärende 2: SD
Ärende 3: SD
Extra ärende:
beslutspunkt 1: S, SD
beslutspunkt 2: SD

För mer information och kommentarer

Kulturnämndens ordförande Yngve Petersson (MP) tfn 0705 – 15 80 38

Kulturchef Gitte Grönfeld Wille, Kultur Skåne, Region Skånes kulturförvaltning, tfn 040 – 675 33 87

Presskontakt Kultur Skåne: Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg Kultur Skåne, tfn 040-675 37 22

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden